Aftonbladets Lena K Samuelsson anklagas i JK-anmälan. Kampen att avslöja världens kanske största forskningsskandal fortsätter.

Ansökan om stämning avseende skadestånd riktad mot Aftonbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Lena K Samuelsson återkallas – tillfälligt.   JK-anmälan inleds. Uppsåt kan påvisas via skriftlig bevisning.

 

”Till:  Stockholms Tingsrätt, avdelning 4

Box 8307

104 20 Stockholm

 

Återkallande av mål T 5158-18

Refererar till föreläggande 2018-08-08 aktbilaga 5 i  Mål T 5158-18

Kärande:  Thomas Jackson, postboks 148, 2241 Magnor,  NORGE

Svarande: Aftonbladet Hierta AB

Bakgrund till återkallandet:

För att skadestånd skall kunna utdömas i TF/YGL-mål krävs fällande dom för förtal i tryckfrihets/yttrandefrihetsmål. Så har icke skett. Kärande kommer därför att JK-anmäla den periodiska tidskriften Aftonbladets nuvarande ansvarig utgivare Lena K Samuelsson för förtal för att därefter, om JK ej väcker åtal, gå vidare med enskilt åtal. Lena K Samuelsson har en tongivande roll i förtalet av kärande då hon som ansvarig utgivare lyfte fram kärande i en intervju i Svenska Dagbladet december 2005, se bilaga i mål B 15812-16, för att därefter icke bara neka kärande genmäle/förtydligande utan t.o.m. redigerade bort kärandes ståndpunkt och namn från internetartikeln- ståndpunkten att de s.k. apatiska barnen skadas i en grym teater. Idag har kärande stöd från Svenska Läkarförbundet och andra tunga medicinska instanser att kärandes diagnostik är vare sig klandervärd eller felaktig. Trots detta fortsätter, vilket tyder på uppsåt, Lena K Samuelsson att ha en artikel om undertecknad i Aftonbladet där kärande framställs i dålig dager vilket förutom att utsätta kärande för allmänhetens missaktning medför att extra sårbara barn fortsatt utsättes för grov vanvård och tortyr då svensk media inklusive Aftonbladet lyft fram en person- Gellert Tamas – som expert i en komplicerad medicinsk sak – trots att denne saknar både medicinsk och journalistisk utbildning. Lena K Samuelsson låter denne okunnige person uttala att kärandes påstående om de sjuka apatiska barnen är en skandal – trots att Läkarförbundet tydligt säger kärande icke har brutit mot några etiska regler.

När JK gjort sin bedömning, och om denna visar på att förundersökning icke skall inledas kommer kärande att ånyo ansöka om stämning i denna sak – dock då under brottsrubricering förtal, samt skadestånd

Stockholm 2018-08-24

 

Med vänlig hälsning

 

Thomas Jackson  mobil 070-5093176

Postboks 148

2241 Magnor

NORGE”