14

Today 20th of November 2017 the evidences are in place  to show that Mr Jan Helin is on reasonable grounds suspected for publishing FAKE NEWS leading to Swedens Mystery Illness.Unfortunately its in Swedish. Perhaps google translate can help.

 

 

Till: Stockholms Tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
104 20 Stockholm

Mål B-15812-16 Jackson./.Helin

 

 

 

Dokument till förberedande förhandling

Till förberedande förhandling 2017-11-28 kl 09.00 vid Stockholms Tingsrätt. Målsägaren presenterar här en sammanfattning av rekvisit, bevisteman och bevismedel.

 

Innehållsförteckning:

Inledande ord sida: sida 2

Bevisteman: sida 3

Brottsrekvisit: Aftonbladets publikationer bilaga 1 och 2. Genomgång av hela nätartikeln på hemsidan www.aftonbladet.se (pappersupplagan tas muntligt)
med kommentarer inkluderande angivna bevisteman och bevismedel:
sida 4-13

Bilaga 3-14 tidigare insända till tingsrätten kommenteras
utifrån bevistema och bevismedel relevanta för åtalet. Sida 13-

Nota Bene: Det är Jan Helin som måste styrka på vilken grund och vilka källor han bygger de delar i artikeln han är åtalad för. Det är icke målsägarens uppgift att ange vad Jan Helin grundar sin publikation på.

Efter att Helin styrkt eller misslyckats styrka, det han är åtalad för kommer målsägaren bevisteman och bevismedel styrka att de delar i Jan Helins artikel han är åtalad för är grundlösa och utgör förtal. Ett förtal vilket med tanke på målsägarens roll som läkare hängiven sin uppgift att på bästa möjliga sätt tjäna medmänniska och mänsklighet torde vara att jämställa med grovt förtal. Uppsåt att skada målsägaren i hans karriär torde föreligga då Helin nekat målsägaren offentligt genmäle.
Bevis för att Helin haft uppsåt att skada målsägaren kommer att framlägges under processens gång.

Yrkande: Vid förberedande förhandling 2017-11-22 kl 09.00 får vi strukturera upp detta komplicerade mål. Ett stort antal nya bevismedel yrkas att tillföras målet. Målsägaren yrkar att Stockholms Tingsrätt avsätter den tid som behövs vid förberedande förhandling för att rimligt bereda tillräckligt utrymme åt bägge parterna. Grund till detta yrkande är att utfallet av detta mål kan komma att påverka tusentals flyktingbarns öde i Sverige och framtida forskningssatsningar avseende det speciella övergrepp, vilket utanför Sveriges gränser i anglosachsisk terminologi, kallas malingering by proxy/MAL-BP eller ”Induced Illness”, där läkare luras till att felbehandla extra sårbara patienter, som saknar förmåga att föra sin egen talan på grund av handikapp eller rädsla, syftande till ekonomisk vinning för tredje part.

Målsägaren önskar påpeka för Helins ombud Thomas Olsson om första paragrafen i god advokatsed ”En advokat får icke främja orätt”. För att ombudet skall förstå allvaret i situationen önskar jag inskärpa att målsägaren har reflekterat huruvida någon större orätt existerar än att medvetet plåga barn i eget vinningssyfte eller verka för att denna orätt fortsätter. Målsägaren har svårt föreställa sig något mer inhumant och omänskligt än att av egoistiska syften medvetet plåga eller stimulera till att plåga barn. Målsägaren noterar att ombudet Olsson som har en skyldighet att rådgiva sin klient uppenbarligen rådgiver denne att ta processen mot målsägaren.

 

Bevisteman

Följande bevisteman användes i denna talan:

1. Bevistema 1. Jan Helins formulering i Aftonbladet (bilaga 1 och 2) ”I Statens Offentliga Utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade” är osann.
2. Bevistema 2. Jan Helins implicita men tydliga budskap (bilaga 1 och 2) att målsägaren låtit sin diagnostik i viss mån influeras av nationalsocialistisk diagnostik är saknar reellt underlag.
3. Bevistema 3. Jan Helins framställning av målsägarens insats i debatten om apatiska barn är en skandal saknar reellt underlag.
4. Bevistema 4. Signifikanta omständigheter talar för att målsägarens hållning i apatiska barnfrågan kan vara korrekt.
5. Bevistema 5. Omständigheter talar för att Jan Helin har uppsåt att utsätta målsägaren för allmänhetens missaktning.
6. Bevistema 6. Målsägarens har bakgrund som innovatör, föredragshållare och expert på hjärnan och mänskligt beteende utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta styrker att han förutom sin läkar- och psykiaterkompetens har en bredare kompetens med relevans för att bidra till att förstå mekanismerna till de apatiska barnens situation.

 

 

Rekvisit för tryckfrihetsbrottet grovt förtal

Rekvisit 1. (bilaga 1)
Aftonbladets artikel publicerat 2012-03-26 kl. 14.35 (men tidpunkten oklar, kan vara 12.35 -14.35) på www.aftonbladet.se där osanningar och grovt förtal av målsägaren föreligger. Artikeln ligger fortfarande på nätet idag 2017-11-18.

Rekvisit 2. (bilaga 2)
Artikel i Aftonbladets pappersupplaga 2012-03-27. Illustrerar hur Aftonbladet trots information för ut den kränkande artikeln över riket. Själv brottet kan vara preskriberat men skadeståndstalan gäller fortsatt.

Talan avseende att Helin begått tryckfrihetsbrottet grovt förtal förs i första hand mot Aftonbladets artikel på deras hemsida, rekvisit 1, då denna artikel är mer omfattande och innehåller förutom den text som ingår i pappersupplagan artikel ytterligare förtalande text. Rekvisit 1 har legat ute på internet kontinuerligt från 2012-03-26 till dagens datum och har omöjliggjort målsägarens arbete som psykiater i Sverige samt bidragit till att permanenta en humanitär katastrof i Sverige med i ordets egentliga bemärkelse ofattbart lidande för vissa av flyktingbarnen.

Rekvisit 1 på Aftonbladets hemsida kan läsas i sin helhet på bilaga 1.

 

 

Nedan gås hela artikeln, alltså rekvisit 1, igenom ord för ord.

Rubrik: ”S-regeringens expert går med i nazistparti.”
Kommentar: Målsägaren tolkade SvP som ett icke-nazistiskt radikalnationalistiskt parti då det saknade för nazism tre grundläggande egenskaper: Socialdarwinism, Ökat ”Lebensraum”, Fuhrerprinicp. Dessutom förelåg andra olikheter. Målsägaren för dock ingen talan avseende rubrik då det har låg relevans för den talan avseende förtal som målsägaren för nämligen att Jan Helin begår tryckfrihetsbrott när Helin felciterar så målsägaren kommer i dålig dager och att målsägarens roll i apatiska barn debatter varit en skandal givande ett sken av att målsägaren diagnostiserat utifrån politisk ideologi på barn vilket är en kränkning av en läkare och tar all heder, ära av och trovärdighet från läkaren.

Ingressens lydelse: ”I S-regeringens utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade.”
Kommentar: Här föreligger både osanning och grovt förtal. För att bevisa att förtal föreligger formulerar målsägaren
Bevistema 1: Jan Helins formulering i Aftonbladet ”I Statens Offentliga Utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade” är osann.
Följande bevismedel styrker Bevistema 1: Bilaga 3, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38. Samtliga dessa bevismedel är för perioden december 2005 till 2012-03-26 kl. kl 13.29 alltså cirka en timme före publiceringen av den förtalsgrundande artikeln. Samtliga bevismedel talar om övergrepp/barnen tar skada. Detta har inget med simulering att göra. Är det så att Aftonbladet missuppfattat vad malingering by proxy innebär och tror att det är samma sak som simulering?
Tyngsta bevismedlet är bilaga 3 där SOU 2006:49 refererar till målsägaren ”Bland andra lanserade Thomas Jackson (2006) begreppet ”Group malingering by proxy”. Med detta begrepp ville han uppmärksamma möjligheten att föräldrar kan påverka/tvinga sina barn att hamna i ett sjukt tillstånd i syfte att uppnå direkta ekonomiska eller juridiska fördelar eller tillgodose sina egna behov av uppmärksamhet”. Målsägaren slår icke fast något utan önskade försiktigt ”uppmärksamma möjligheten” och talar icke om simulering utan om ett ”sjukt tillstånd”. Jan Helins formulering är direkt osann i TVÅ avseenden och utsätter målsägarens för andras missaktning genom att förmedla bilden av en arrogant okunnig läkare som nonchalerar sjuka barns lidande. Övriga bevismedel alltså de uppgivna bilagorna stöder explicit att målsägaren icke talar om simulering.

”Nu går läkaren Thomas Jackson, 59, med i nazistiska Svenskarnas Parti”.
Kommentar: Svenskarnas parti ansåg sig själva icke vara nazistiska. Målsägaren för dock ingen talan avseende denna formulering.

”Deras partiprogram är en nödvändig profilering mot mångkulturen, säger han till Aftonbladet”.
Kommentar: Speglar delvis målsägarens åsikt. Men denna målsägarens privata politiska inställning till mångkulturen är i verkligheten betydligt mer nyanserad och har inget med denna talan att göra. Tvärtom är all sammanblandning mellan politik och medicin något oacceptabelt och kriminellt. Och det vore något alldeles fasansfullt om okunniga barnläkare i allians med journalister med politisk agenda har använt sig av målsägarens personliga politiska hållning för att diskreditera korrekt diagnostik och orsakat en MAL-BP epidemi.

”Psykiater Thomas Jackson var en av de två läkare som citerades som expert i socialdemokratiska regeringens utredning om barn med uppgivenhetssyndrom 2005.”
Kommentar: Korrekt

”Läkarnas slutsats var att barnen simulerade sina apatiska tillstånd”
Kommentar: Här repeteras osannheten om simulering men i något annan lydelse än i ingressen. Alltså för andra gången och inpräntar i miljoner läsare ännu hårdare denna osanning och torde styrka att förtalet är grovt. Målsägaren hänvisar till Bevistema 1 och bevismedel: Bilaga 3,5,7,11,13,14,16,17,19,24,25,28,29,30,31,33,36,37,38.

”efter påtryckningar från sina föräldrar.”
Kommentar: Här måste jag bli personlig. I samtliga bevismedel till bevistema 1 framkommer att målsägaren uttrycker att det förekommer mycket svåra övergrepp på barn som leder till permanenta handikapp. I bilaga 17 och 29 poängterar målsägaren om barn som ångestdissocieras bortom fattningens gräns, som kan vara köpta på mänskliga marknader för att användas som torpeder för att få asyl. Och Aftonbladet kallar detta ”påtryckningar från sina föräldrar”. Saknar Aftonbladet totalt empati?
Detta kopplas icke till något bevistema men indikerar att Aftonbladet sannolikt överhuvudtaget icke förstått karaktären av det som ägt rum med barnen, dimensionen och allvaret i saken.

”Utredningen mötte stor kritik. Barnpsykiater Per-Anders Rydelius deltog i en expertgrupp i Stockholms Läns Landsting som gjorde en vetenskaplig översyn av området – och kom fram till motsatsen”
Kommentar: Denna Aftonbladets formulering ingår ännu icke i talan men låt mig påpeka att den illustrerar det kunskaps/faktakaos som råder hos Aftonbladet. Målsägaren har nämligen talat med Rydelius runt 2009. Rydelius är expert på dyslexi och har aldrig publicerat något om MAL-BP som kom på medicinens karta först juni 1996 i en artikel långt efter att den nu runt 70 år gamle Rydelius gick sin utbildning. I telefonsamtalet vidgick Rydelius att ”det är klart att copycat mekanismer förekommer” vilket icke är motsats till MAL-BP utan torde stärka MAL-BP hypotesen. Dessutom torde lite logik vara på sin plats. SLL (Stockholms Läns Landsting) kom fram till ”motsatsen” skriver Aftonbladet. Va bra. Då löste ju SLL hela problemet? SLL kom ju fram till något klart och tydligt: ”Motsatsen”. Aftonbladet lägger ju hela tiden simulering i målsägarens mun så SLL:s slutsats var alltså att de apatiska barnen led av icke-simulering. Vad målsägaren känner till var dock SLL:s slutsats att barnen av någon okänd stressframkallande orsak, orsaken är enligt Socialstyrelsens vägledning juni 2013, bilaga fortfarande okänd, var starkt psykiskt och somatiskt påverkade. Tillåt mig påpeka att detta stämmer exceptionellt väl med MAL-BP som SOU 2006:49 relaterade till. Men det tyckte ju inte Aftonbladets expert Gellert Tamas, mannen utan vare sig journalistisk eller medicinsk utbildning som fantiserade ihop just det som alla journalister ville höra – att det sedan medfört en humanitär katastrof bekymrar journalisterna föga. Aftonbladet borde ha skrivit ”och drog andra slutsatser” istället för ”motsatsen”. Just detta ser målsägaren som ett bevismedel för att förtalet är uppsåtligt och Aftonbladet vänder mycket de finner okritiskt mot målsägaren – Aftonbladet bygger upp ett motsatsförhållande mellan målsägaren och det medicinska etablissemanget vilka i samtal med undertecknad är betydligt mer nyanserade än vad Aftonbladet gör sken av i sin. Vi får hoppas Rydelius kommer som vittne. Om han vågar ty idag vet många att målsägaren och SOU 2006:49 kan ha rätt och att Gellert Tamas korthus snart faller ihop.

”I samarbete med Rädda Barnen släppte gruppen en ny översiktsrapport 2008. – Det apatiska barnsyndromet är väl beskrivet i äldre barnpsykiatrisk litteratur. Thomas Jackson var inte ensam om sina åsikter. Men även om ett barn skulle simulera är det ett uttryck för en väldigt svår livssituation, säger Per-Anders Rydelius.”
Kommentar: Denna Aftonbladets formulering ingår icke i talan men kommer kort muntligt diskuteras.

”Står fast vid argument
Men Thomas Jackson fortsätter att driva samma argument idag. -Både ni och SVT har på ett kriminellt sätt undanhållit tusentals vuxenövergrepp på så kallade apatiska flyktingbarn, skriver han i ett mejl till Aftonbladet. Nu har Thomas Jackson ansökt om medlemskap i högerextrema Svenskarnas Parti. – I stort sett anser jag partiprogrammet som bra och intressant – helt enkelt som en nödvändig profilering mot den mångkultur som jag jämt och ständigt kritiserat i Sverige, säger Thomas Jackson i mejlet. Jackson vill dock inte svara på direkta frågor om hur han ser på partiets högerextrema värderingar eller på sin egen trovärdighet som expert på apatiska flyktingbarn”
Kommentar: Positiv att det artikeln finns åtminstone någon någorlunda sann passage bortsett från att jag vid publikationens tidpunkt icke hade ansökt om medlemskap. Denna Aftonbladets formulering ingår icke i talan.

”Expo: ”Tydliga nazikopplingar”
Svenskarnas parti är nazistiskt, enligt Johannes Jakobsson, reporter på tidskriften Expo som bevakar högerextrema rörelser. -De är arvtagare till nationalsocialistisk front. De har plockat bort det mest vulgära ur programmet ur programmet för att verka mer rumsrena, men det är samma personer och samma ledning. Deras nationalism baseras på etnicitet. Tidigare fanns rasbiologi på skolschemat inskrivet i programmet. Via hemsidan länkas till försäljning av marschmusik och böcker som hyllar Hitler. En Rudolf Hess-affisch ligger på topplistan av bästsäljare.- Det räcker med att kolla in där för att se vad de står för, säger Johannes Jakobsson.”
Kommentar: Ja, vad kan man säga? Som djupt troende högerkristen vill jag säga: Hur mycket objektivitet kan man förvänta sig av en anarkiztisk och vänsterextrem organisation som Expo i en medioker vänsterblaska som Aftonbladet full av suputar och sextrakasserare. En av de viktigaste demokratiska uppgifterna för Sveriges konservativa och nationella rörelse torde vara att på ett civiliserat och rättfärdigt sätt avslöja de samhällsdestruktiva och normbrytande krafter som verkar i Expo. Denna Aftonbladets formulering är inget som ingår i talan.

”Partiet jublar
Svenskarnas partis ledare Daniel Höglund är nöjd med nyförvärvet. -Jag känner till att han gått med och det är något jag ser väldigt positivt på. Det är bra för oss att fler offentliga personer med hög utbildning blir medlemmar och kämpar för det vi står för. Det innebär att vi får en ökad legitimitet, säger han till Aftonbladet. Vi vill avveckla mångkulturen och att vi ska ha ett svenskt Sverige. Hur ser ni på förintelsen? Den frågan lämnar vi till historiker att diskutera.”
Kommentar: Vänliga ord från Daniel Höglund. Tack för det Daniel! Personligen har jag alltid sagt att det är ett svek mot alla invandrare som kommit till Sverige att ändra Sverige till ett mångkulturellt land. Invandrarna har kommit till Sverige för att Sverige var Sverige och icke ett mångkulturellt kaos. Och jag kan icke förstå vad Aftonbladets skriverier i stycket ovan har med de apatiska flyktingbarnen att göra? Om Aftonbladet hade skrivit som Expressen skrev att mitt medlemskap var en protest och att målsägaren i email tillsända Aftonbladet informerade om att målsägaren gick med i SvP för att få en plattform hade det varit OK men denna Aftonbladets formulering styrker bevistema 5 att Aftonbladet har ett uppsåt att utsätta målsägarens för andras missaktning. I textstycket ovan framställs SvP med hjälp av ett vänsterextremt organ Expo SvP som ett rånazistiskt parti och sedan i ovan stycke framställs hur välkommen jag är utan att till allmänheten informera om det centrala att SvP hade en mycket god vilja att hjälpa målsägaren ge publicitet åt dessa förfärliga övergrepp som instigerats av svenska kommuniztbarnläkare med Henry Ascher i spetsen – välkänd profil på valbar plats i Sveriges Kommuniztiska parti. Utan Henry Ascher och Gellert Tamas hade vi aldrig haft en apatiska barn epidemi i Sverige. Båda önskas som vittnen. Och till domstolen med jury: Om ni såg tio flyktingbarn som höll på att drunkna och de enda som hade möjligheter och uttalad vilja att just stoppa drunkningen (även om de ville utvisa dem sedan) var nazister – vad skulle Ni göra? Det är klart ni ber dem stoppa drunkningen – det gjorde jag. Men se det tycker inte Aftonbladet är någon nyhet utan tvärtom försvårar för andra, t.ex alla de barnläkare som vet det är MAL-BP -att rädda barnen.

”Läkarförbundet: ”Oförenligt med läkarrollen”
Marie Wedin, ordförande i Sveriges Läkarförbund, förtydligar att hon kan inte gå in på fallet Thomas Jackson eftersom hon vet för lite om honom. Men hon uttalar sig generellt: – Nazistiska idéer passar inte ihop med läkarrollen, och det är inte förenligt med Läkarförbundets etik.
Marie Hessle, som var regeringens utredare om apatiska flyktingbarn, vill inte kommentera. -Jag sitter på en strand i Sydfrankrike nu. Jag har gått i pension. Men vad säger du om att en av dina huvudkällor i utredningen nu deklarerar att han går med i ett högerextremt parti? – Jag lämnade in min slutrapport 2006 och jag hänvisar till den, säger Marie Hessle när Aftonbladet når henne.”
Kommentar: Tack Marie Wedin för rimlig kommentar. Men Du var ordförande för ett förbund som på ett synnerligt klantigt sätt, vetenskapligt mediokert och utan moralisk integritet tillät dessa fruktansvärda MAL-BP övergrepp på flyktingbarn. Du borde ha rutit ifrån och struntat i skojarna Tamas, Ascher och de patetiska icke-läkarna på Läkartidningen – de journalister som Läkarförbundet av outgrundlig anledning satt som chefer på en läkartidning. Du borde rutit ifrån och sagt ”Nu är det nog, vi måste göra som norska och engelska läkarförbundet och ha läkare som ansvariga utgivare och redaktörer inte mediokra journalister”. Svensk läkarkår riskeras bli till internationell driftkucko bakom ryggen på er.
Tills vidare ses icke denna passage från Aftonbladet att användas som bevismedel för något bevistema men vi får se hur processen fortskrider.

”Kräver svar från ministern
Journalisten Gellert Tamas har varit starkt engagerad i debatten som uppstod om de apatiska flyktingbarnen, och släppte 2009 en bok i ämnet. Att Thomas Jackson går med i Svenskarnas parti kommenterar han så här: -Ärligt talat blir jag framför allt sorgsen. Det här visar omfattningen av skandalen – att göra statliga utredningar som grundar sig på personer med högerextrema åsikter. Utredningen fick bland annat till konsekvens att 15-20 flyktingbarn som utmålades som illvilliga duperare drevs upp ur sina sängar och utvisades. Dåvarande migrationsminister Barbro Holmberg (S) ansvarade för utredningen. Idag är hon landshövding i Gävleborgs län. – Det är dags för henne att svara på frågorna hon aldrig svarat på nu, säger Gellert Tamas. Aftonbladet försöker nå henne för en kommentar. – Hon vet inte vem Thomas Jackson är och som minister hade hon inte möjlighet att styra vilka personer utredningen pratade med. I övrigt har hon inga kommentarer, säger Holmbergs pressekreterare Eva Malmborg”
Kommentar: Här måste jag be domstolen om ursäkt men jag måste bara få göra en ordentlig utvikning på ett par sidor för i samband med denna Aftonbladets avslutande passage är det lämpligt att lyfta fram en enligt målsägaren trolig hypotes till det totala kaos som SVT:s program tycks ha satt igång. Och vi kan sannolikt få förklaringen till att apatiska barn epidemin började igen år 2007 efter att initialt försvunnit hösten 2006 och år 2007 (sannolikt för att många aktörer, barnläkare, traffickers, flyktingadvokater, föräldrar, ”snacket” på flyktingföräldrar m.fl. som kunde instigera mal-bp kände att ”tricket” var genomskådat) en noggrann och ambitiös statlig utredning extremistförklarades och därmed sköts i sank trots att den via det komplicerade och okända och för svenska läkare okända begreppet malingering-by proxy. Jag kallar detta specialkapitel för ”DET STORA MISSFÖRSTÅNDET” och bland annat därför är det synnerligen viktigt att få läkarförbundets ordförande eller andre vice ordf. Ove Andersson, barnläkarföreningens ordf. Karin A Bärtås, Gellert Tamas, Per Anders Rydelius, SVT:s Uppdrag gransknings ansvarige utgivare Nils Hanson och Henry Ascher till vittnesförhör i denna rättsprocess.

DET STORA MISSFÖRSTÅNDET

1. Sveriges Television (SVT) missförstod de medicinska journalerna de fick ta del av.
2. När SVT fick fullmakt att ta del av de apatiska barnens medicinska journaler som är strängt sekretessbelagda återfann de inga simuleringsdiagnoser eller MAL-BP diagnoser. Där fanns dock åtskilliga diagnoser som avmagring, depression, apatisk etc.
3. SVT förstod dock aldrig att svenska läkare ALDRIG använder simuleringsdiagnos och, ursäkta den ovanliga språkliga formuleringen, svenska barnläkare använder om möjligt ännu mera aldrig simuleringsdiagnos.
4. Jag kan för mitt inre riktigt se hur SVT:s Uppdrag gransknings redaktion i Göteborg med dess portalfigurer chefen Nils Hanson och den kände skjutjärnsjournalisten Janne Josefsson går i taket och tuggar fradga av upphetsning när Gellert Tamas som fått uppdraget till sin enskilda firma att granska SOU 2006:49, Tamas, hade sedan länge god kontakt med romer och de flesta apatiska barn var romer, säger ”Jag har lyckats få fullmakt att få visa er detta – titta på dessa sekretessbelagda medicinska dokument – ingen simuleringsdiagnos!!!!! Och SVT kan inte tro sina ögon. Det stämmer ju – Tamas har lyckats få fram att det är en bluff det som Jackson, Tomas Eriksson och de andra säger – Grabbar det här är något riktigt stort – säger de till varandra och Tamas får fria händer att driva sin kända manipulativa linje (läs på wikipedia om apatiska barn så framkommer att många anklagar Tamas för hans journalistik. Kanske beror det på att Tamas saknar journalistutbildning. Bl.a. har de kända journalisterna Hanne Kjöller, Lasse Granstrand, Elisbeth Höglund och till och med en åklagare Lise Tamm offentligt anklagat Tamas för att klippa och klistra) på reportaget vilket utvecklas till en succe i mediavärlden och belönas med priser etc och anses som århundradets avslöjande av en mängd kända mediapersonligheter. Dock att SVT:s reportage medför att den humanitära katastrof som i princip hade kunnat avslutats och läggas till historien om MAL-BP-temat som SOU 2006:49 lyfte fram hade kunnat vidareutvecklas vill ingen i det svenska journalistetablissemanget idag höra talas om. Allra minst SVT/SR som gång på gång grovt förnedrat målsägaren utan att ge möjlighet till offentligt genmäle och Thomas Eriksson, numera framliden, den andre visselblåsaren.

MAL-BP situationen, som egentligen icke är en diagnos utan en situation ”a staged event” där barn uppmanas, övertalas, hotas eller tvingas in i en situation att agera sjuka inför doktorn och därefter överundersökes och överbehandlas t.ex. genom sondmatning som traffickers sköter och svälter barnen, som SOU 2006:49 försiktigt försökte lyfta fram hade kunnat få ökat intresse hos allmänhet och forskare.
Sverige hade kunnat bli världsledande på forskning om detta grymma barnövergrepp som uppmärksammas allt mer internationellt.
Men istället sättes det igång en häxjakt, ett mediedrev på visselblåsare som förtvivlat försöker slå larm om dessa grymma barnövergrepp och förklara varför dessa övergrepp pågår. Notera att redan första gången som målsägaren framträder i debatten i en intervju i Svenska Dagbladet 14 december 2005 så påpekar målsägaren, se bilaga 13:

”Vuxenpsykiater Thomas Jackson, verksam i England sedan några år tillbaka, beklagar att svenska läkare icke får någon utbildning i simuleringsdiagnostik. -Det är mycket problematiskt för läkare att ställa simuleringsdiagnos. Det är risk att man blir anmäld av patienten och då är det svårt att få nya jobb. Två av mina kollegor har mordhotats när de har vägrat sjukskriva personer, säger han.
Han är medveten om att hans uttalanden kan göra det svårt för honom att få jobb i framtiden. – Men man måste tänka på barnen, de tar stor skada.”

Reportaget fortsätter i SvD-artikeln: ” Professor Stellan Sandler, ordförande för programkommittéen för läkarutbildningen på Uppsala Universitet medger att simulering inte diskuteras ingående under utbildningen. – Diagnosen används inte mycket, DEN KAN LEDA TILL OBEHAG FÖR LÄKAREN. Om man ställer diagnosen är det nästan en anklagelse mot patienten och då brister förtroendet mellan läkare och patient. Läkare har en tendens att stå på patientens sida in i det sista”. Jämför bilaga 24 om experter på MAL-BP ” : ”Liksom barnläkare som möter terapeutiskt engagerade mödrar ofta har stora svårigheter att ens reflektera över förhållandet att en mor kan avsiktligt skada sitt barn trots konfronterad med tvingande bevis för detta…..” Detta är enkel lärobokskunskap inom speciallitteraturen om MAL-BP som Gellert Tamas säkerligen icke kände till och svensk barnläkare sannolikt icke kände till. Om de gjorde det blir saken betydligt allvarligare för dem ty kan åtal för anstiftan till grov barnmisshandel bli grund till förundersökning av statlig åklagare.

Att SVT överhuvudtaget har mage att blanda in en målsägarens privata politiska åsikter, kraftigt överdriva dem och förfalska dem, och därvidlag förvärra övergreppen för barnen är ofattbart. Genom att koppla samman övergreppen med högerextremism så gör media att målsägaren tappar i trovärdighet. Följden av SVT:s agerande september 2006 blev att målsägaren som konservativ högerkristen fick uppskattande stöd från högerradikala rörelser – ända sedan år 2006. När svensk public service och riksmedia totalt nonchalerade målsägaren och målsägaren såg barntortyren fortsätta så försökte jag gång på gång med hjälp av högerradikala rörelser slå hål på SVT:s och Gellert Tamas FAKE NEWS om apatiska barn. Utan dem hade jag varit helt ensam. Jag hoppades innerligt att övergreppen ebbar väl ut någon gång, jag har sannerligen gjort mitt, jag har satsat min karriär i Sverige, jag har skrivit två böcker Veritofobi och Copycatbarnen och jag kan inte ta ansvar för att media ljuger om saken. Jag ägnade mindre energi åt saken under några perioder av mitt liv men beslöt mig av personliga skäl att ta ordentligt itu med saken år 2012. Jag kan uppriktigt säga att om apatiska barn epidemin icke existerat så hade jag icke gått med i Svenskarnas Parti, trots att jag gillade deras nationalism och trots att jag är en riktigt konservativ nationalistisk högerkristen. Men som situationen såg ut i Sverige med MAL-BP så måste jag ta hjälp av SvP. Och det är tack vare dem som vi sitter här idag så jag är dem oändligt tacksam även om de upphört som parti. De lät mig publicera en gripande artikel om de apatiska barnens nöd på sin hemsida www.realisten.se En artikel som nu någon återpublicerat och man finner den om man googlar ”Apatiska barn forskning pågår”. Jag har ingen aning om vem som ligger bakom hemsidan. Kanske en teknolog med hjärtat på rätt ställe. Jag tycker alla som har intresse att förstå de apatiska barnens öde i Sverige bör googla denna korta artikel. Eftersom Aftonbladet avslutar med Gellert Tamas som expert önskar jag påpeka att Gellert Tamas gjorde en 1-2 timmar lång intervju med målsägaren augusti 2006 nedklippt till 30 sekunder. Han frågade aldrig om min politiska bakgrund och icke heller om simuleringsdiagnostik och malingering by proxy vilket målsägaren hade trott var avsikten med intervjun. Målsägaren märkte under intervjun att Tamas aldrig ”kom till skott” så jag blev alltmer irriterad och då jag upplevde han egentligen frågade om min inställning till mångkultur sa jag att tämligen spontant ”jag är helt emot mångkultur” för att sedan kunna komma vidare till sakfrågorna. Men vi kom aldrig vidare. Han bröt strax därefter. Sedan klippte han ihop min röst som säger ”Jag är helt emot mångkultur” samtidigt som han visade livlösa barn på bårar som fraktades ut ur landet, detta i ett Uppdrag granskningsprogram som sändes kl. 20.00 en onsdagskväll september 2006 med Nils Hanson som ansvarig utgivare. Därefter började häxjakten på målsägaren. Jag hade inför intervjun talat med sekreteraren Marie Hessle i telefon om den kommande intervjun, hon hade nämligen utan att målsägaren visste om det citerat min artikel, bilaga 14, i SOU 2006:49. Hon sa att hon icke tänkte ställa upp i intervjun ty ”Gellert Tamas har en agenda”. Jag kan i efterhand konstatera att hon hade rätt. Tamas var inte ute att träffa visselblåsare som pekade på övergrepp utan att klistra och limma ihop en konstruktion om en främlingsfientlig konspiration som skulle gagna hans karriär och rollen han gett sig själv som ”Den svenska folksjälens uttolkare”. Barnens lidande hans hemmasnickrande medförde är av den dimensionen att ord saknas, speciellt avseende de barn som kommer in sondsvultna till dödens gräns på barnintensivavdelningar.
Kommentar: Aftonbladets avslutande av sin artikel om målsägaren under delrubriken ”Kräver svar från ministern” där målsägaren beskrivs i termer av ”skandal” saknar grund. Det beror sannolikt på ett MISSFÖRSTÅND hos SVT:s journalister. Verkligheten är att det är public services journalistiska insats är en skandal som orsakat ett ofattbart lidande.
Bevistema 3 stödes av denna kommentar, kallad DET STORA MISSFÖRSTÅNDET, som belyser insatsen i debatten av Aftonbladets expert Gellert Tamas och visar att det är SVT:s Uppdrag granskning med Gellert Tamas insats i debatten som kan vara den egentligt stora skandalen.

 

 

 

 

 

Tidigare har 2 brottsrekvisit (kallad bilaga 1-2) och 12 stycken bevismedel insänts till Stockholms Tingsrätt bilaga 3-14.

Bilaga 1: Brottsrekvisit nr 1 Artikel om målsägaren i Aftonbladets nättidning.

Bilaga 2: Brottsrekvisit nr 2 Artikel om målsägaren i Aftonbladets pappersupplaga.

Bilaga 3: SOU 2006:49 refererande till undertecknad ”påverka/tvinga sina barn att hamna i ett sjukt tillstånd”. Ett sjukt tillstånd är icke att jämställa med simulerat tillstånd.
Bilaga 3 stöder bevistema 1.

Bilaga 4: Behandling av apatiska barn epidemin i Sverige i Stavanger Universitets Sykehus Klinisk Etiska Kommitte. Saken bedömes som etiskt djupt problematisk och vid misstanke bör polisanmälan göras.
Bilaga 4 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4.

Bilaga 5: Email från British Medical Associations etiska kommitte. Etikkommittén formulerar att en läkare har skyldighet ”to raise concerns” vid misstanke om MAL-BP.
Bilaga 5 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3 och bevistema 4.

Bilaga 6:
Brev från General Medical Council i Storbritannien. En av världens mest ansedda medicinska myndigheter. Kanske till och med den mest ansedda. GMC uttrycker:
1. De tackar för att jag brevledes informerat dem om de frågeställningar jag framfört relaterat till mina offentliga synpunkter och roll i Sveriges apatiska barn epidemi.
2. De skriver att de noggrant reflekterat över saken och dragit slutsatsen att det finns inga grunder för en fullständig översyn av saken (målsägarens kommentar: Jag begärde en fullständig översyn).
3. GMC skriver att det finns inga hållpunkter för att målsägaren brutit mot god medicinsk praxis eller att det föreligger oro för målsägarens förmåga att praktisera läkaryrket.
4. De uppskattar att jag bett dem utreda huruvida min åsikt var etiskt underbyggd emellertid skulle de enbart utreda detta om det föreligger oro för målsägarens förmåga att praktisera läkaryrket.
5. GMC motiverar sitt beslut enligt följande: De konsulterade en medicinskt kvalificerad kollega, och dessa yttrade att i denna sak föreligger en hel del kollegor som delar målsägarens åsikt. Den kvalificerade kollegan fortsatte att ”De ansåg icke att Du förfarit oetiskt med Dina kommentarer men har uttryckt en stark politisk och vetenskaplig åsikt.”
6. G.M.C. granskar icke läkare som uttrycker en åsikt om saker som är kontroversiella men vetenskapligt grundade såvida icke det finns hållpunkter för att regler om god medicinsk behandling har brutits på något sätt, vilket i denna sak icke verkar vara fallet.
7. GMC tackar avslutningsvis för att jag uppmärksammat dem på apatiska barn epidemin i Sverige.
Bilaga 6 stöder kraftfullt och tydligt bevistema 1,2 och 3. GMC är en så pass tung och respekterad myndighet att deras bedömning att målsägaren icke gjort något fel torde tillsammans med att Socialstyrelsen aldrig kritiserat målsägaren vara tillräckligt för att all offentlig publicitet att målsägarens roll i apatiska barnepidemin är kritikvärdig torde jämställas med förtal.

Bilaga 7: Email till Aftonbladet 2012-03-27 där undertecknad kräver att få publicera en debattartikel där budskapet är att omedelbar asyl för alla apatiska barn bör ges ty de skall icke behöva lida för att svenska läkare inte kan diagnostiken.
Bilaga 7 stöder bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4.

Bilaga 8:
Se bilaga 15 där prof. Bryan Lasks email är på bilagans sida nr 2.

Bilaga 9:
Om att engelska socialstyrelsen anser att Dr. Jackson icke har gjort något fel i debatten. Se bilaga 6 ovan för hela texten.

Bilaga 10:
Email från SVT:s säkerhetschef 2010-03-09 kl 15.36 där denne informerar att målsägaren riskerar upp till 6 års fängelse om jag icke genast slutar sända email att SVT har gjort fel analys i det program som Uppdrag granskning gjorde om apatiska barn.

Bilaga 11:
Email som målsägaren sände till SVT 2010-03-09 kl. 23.03, alltså svarar redan samma dag,och bad om ursäkt och förlåtelse men påpekar att vad skulle jag göra när SVT använder mig i en roll så att barntortyren fortsätter. Alltså utmålar målsägaren som en okunnig läkare som vill kasta ut barnen och tillika högerextrem, nekar mig att bemöta detta och därmed tar all trovärdighet från en av de två visselblåsarna (den andre var nu framlidne Tomas Eriksson).

Bilaga 12: Vänligt brev från SVT:s säkerhetschef 2010-03-11 kl. 9.36 att polisen slipper ett trist ärende.

Bilaga 13:
Artikel Svenska Dagbladet onsdagen 14 december 2005 ”Man måste tänka på barnen de tar stor skada”. Ger stöd åt bevistema 1 att barnen icke ”simulerar”. Redan första gången målsägaren intervjuas i saken så betonar han att barnen tar skada men Aftonbladet framställer det ungefär som att målsägaren menar att barnen simulerar på skoj som att ”du, jag känner mig förkyld så jag kan inte komma måndag morgon på jobb när det egentligen är en baksmälla”. Att Aftonbladet uttrycker så om en pliktuppfyllande läkare, alltså att han beskriver svårt sjuka och plågade barn som simulanter är något alldeles oerhört grovt.
Bilaga 13 stöder bevistema 1.

Bilaga 14:
Artikel Dagens Medicin 18 januari 2006: Framgår tydligt ”Svenska Barnläkarföreningens nuvarande hållning medför att den inte bara indirekt utan också direkt medverkar till svåra övergrepp på barnen”.
”I artikeln framkommer klara rekommendationer till läkare att ge prioritet till att skydda barnen från skada som orsakas av föräldrar eller av sjukvården”
Denna artikel skall specialsstuderas under processen eftersom det var just denna artikel som SOU 2006:49 refererade till åberopande målsägaren som medicinsk expert. Det var denna artikel som SVT/Uppdrag granskning/Gellert Tamas rubricerade som främlingsfientlig och del i ett högerextremt närverk. SVT/Uppdrag granskning/Geller Tamas bortsåg totalt från artikelns innehåll som mörklades med alla de varningar/all den visselblåsning som artikeln innehöll. Målsägaren som författade artikeln, undantag några enstaka ord av professor i psykiatri Lars Farde Karolinska Institutet ”..aldrig har beskrivits tidigare”, blev istället utsatt för ett klassiskt ”anti whistleblower trick – shoot the messenger” när Sveriges Televisions Uppdrag granskning med Gellert Tamas om reporter, utan att målsägaren fick möjlighet ge genmäle offentligt, i en medicinsk diskussion där politisk bakgrund är totalt irrelevant, började anklaga målsägaren för att sammanblanda högerextremism md medicinsk diagnostik. Målsägaren sa nämligen i en intervju/utfrågning av SVT:s Gellert Tamas augusti 2006 att målsägaren är helt emot mångkultur – vilket är sant ty jag önskar bo i ett sekulärt samhälle på traditionskristen grund.
Bilaga 14 stöder bevistema 1,2 och 3. Det är helt ofattbart att denna sakliga artikel, visserligen innehållande anklagelser mot barnläkarkåren men dessa var relevant för att vara tydlig och inte mumla i skägget, av SVT blev rubricerad ”högerextrem”. Nota bene. Sannolikt upplevde några barnläkare i sin okunskap det som att målsägaren var okollegial mot dem och sökte någon form av motåtgärd. Jag tror dock en majoritet av barnläkarna fann SVT:s reportage irrelevant och kunde aldrig ana att hela Sveriges journalistkår skulle springa efter SVT:s Gellert Tamas på det sätt de gjorde och stämpla en offentlig utredning SOU 2006:49 utifrån en erfaren kollegas privata politiska synpunkter.

 

 

Bilaga 15-63

Till dessa 14 tidigare, förutom bilaga 6 som tidigare avvaktats insändas men som härmed bifogas, till Stockholms Tingsrätt åberopade bevismedel yrkas följande ytterligare bevismedel bilaga 15-63 tillföras huvudförhandlingen för att styrka tryckfrihetsbrott begåtts av Jan Helin. Ännu ett bevistema kommer här att läggas fram. Bevistema 4: Bevismedel styrker icke bara att målsägaren icke har gjort något klandervärt, utan att målsägaren sannolikt till och med har
rätt i sin åsikt att den apatiska barnepidemin är tvångssimulering/MAL-BP och att barnen skadas vilket målsägaren hävdat konsekvent från sitt första yttrande i debatten december 2005 bilaga 13

Bilaga 15:
Professor Bryan Lask, en av världens främsta på barndepressioner som varit på konferenser om apatiska barn i Sverige uttalar skriftligt, 2008-07-29 att ordagrant ”In this particular case I doubt that it is possible to lump all these children together and make any blanket statement such as, for example that they are all suffering from pervasive refusal syndrome, or that they all are ”malingering by proxy”. I suspect that some fall at one end of the continuum, others at the opposite end, and many somewhere between the two”.
Bilaga 15 stöder bevistema 2 och 3.

Bilaga 16:
Av målsägaren författad bok Veritofobis säljtext kopierade som två A-4-sidor som legat ute på nätet sedan år 2008. Det framgår explicit att målsägaren varnar för att barnen skadas svårt i processen.
Bilaga 16 stöder bevistema 1. Dessutom stöder bokens övriga innehåll bevistema 2 och 3.
Boken Veritofobi innehåller också 10 diagnoskriterier varav minst hälften presenterades för SVT men mörklades av SVT. Bokens 140 sidor framställer tydligt att malingering by proxy diagnostik icke är nationalsocialistisk och att det icke torde vara en skandal att diskutera malingering by proxy relaterat till de apatiska barnen. Därvidlag stöder boken även bevistema två och tre.
Nota bene, på sida 38 formulerar målsägaren ”I Norge reagerade man annorlunda. Där separerade man de få barnen som insjuknade i apati omedelbart från föräldrarna. Följden blev att barnen snabbt tillfrisknade och där blev det aldrig någon epidemi”.
Enligt BBC-reportaget oktober 2007 bilaga 18 har det enda behandlingshem i Sverige som tillämpar denna basåtgärd i behandlingen 100% tillfrisknande av de 35 barn som behandlats, varav endast ett fått PUT. Detta talar entydigt för att diagnosen är malingering by proxy/föräldraorsakad inducerad sjukdom.

Bilaga 17:
Av målsägaren författad bok Copycatbarnen år 2009 som exceptionellt tydligt stöder bevistema ett. Det styrker också att målsägaren t.ex. genom att riskera sin specialistregistrering i psykiatri vid Socialstyrelsen försökt göra det han rimligen förmår för att få allmänhet, kollegor och tjänstemän att förstå det som pågår. Att ens antyda att det är typiskt för nationalsocialism och en ”skandal” som Aftonbladet skriver -att försvara flyktingbarn från malingering by proxy övergrepp är långsökt. Boken påpekar också att copycat-mekanismer föreligger alltså att apatiska epidemin är smittsam. Vilket först nu åtta år senare erkännes av forskare vid Karolinska Institutet vid namn Karl Sallin i ett BBC-reportage. Se bilaga 18 nedan.
Nota bene, på framsidans flik står ”Hade man gjort som Norge gjorde, alltså omedelbart skilja barnen från omgivande vuxna vid misstanke om tvångssimulering så hade inte ett enda fall inträffat i Sverige, alltså som i Norge”.
Bilaga 17 styrker alla tre bevisteman. Boken lyfter fram hela 10 simuleringskriterier som dokumenterar att malingering by proxy misstankarna är befogade vilket styrker bevistema 2, att barnen far väldigt illa vilket styrker bevistema 1, och sammantaget styrker boken bevistema 3 tydligt och klart att målsägarens insats icke är en ”skandal”. Tvärtom torde Aftonbladets artikel vara en maximal skandal.

Bilaga 18:
Intervju om cirka 50 minuter som målsägaren yrkar på rätten skall höra. Det är en så kallad ”Lördagsintervju Dr Jackson om apatiska barns utsatthet och psykosen som drabbat Sverige” som publicerades 10 november 2017 och har nu efter fyra dagar haft 3508 visningar och 93 tummen upp på Youtube och noll tummen ner. Intervjun diskuterar det nyligen publicerade BBC-reportaget oktober 2017 titulerat ”Swedens Mystery Illness”, även vad världens kanske främste forskare på malingering by proxy professor Marc Feldman, University of Alabama har för synpunkt.
Bilaga 18 visar tydligt på att den apatiska epidemin enbart förekommer i Sverige, att den är smittsam (contagious) vilket talar för copycatsmekanismer (visa upp boken Copycatbarnen) mellan vuxna. Epidemin smittar mellan vuxna som sedan manipulerar efter angivet copycatmönster. Bilaga 18 visar att barnen blir bättre när de skiljes från byproxy-vuxna. De två sistnämnda förhållanden har målsägaren gång på gång pekat på. Bilaga 18 visar tydligt att målsägaren Dr Jackson har samma synpunkter som 9 år tidigare alltså att barnen är utsatta för övergrepp och tillfrisknar när man separerar dem från föräldrarna och att Karolinska Institutet nu har närmat sig målsägarens synpunkt att epidemin är smittsam
Bilaga 18 stöder bevistema 3. Målsägaren har konsekvent hävdat ända sedan första gången hans synpunkter blev kända, bilaga 13 SvD 2005-12-14 till Lördagsintervjun 12 år senare 2017-11-10 att barnen traumatiseras vilket är annorlunda än allmänhetens gängse språkbruk om ”simulering” som ett sätt att slippa något arbetsamt och istället ha det bekvämt och inget kan vara mer felaktigt att påstå detta om dessa utsatta barn. Att gå in i detta konstruerade av vuxna påtvingade spel är oerhört arbetssamt, plågsamt och i vissa fall ren tortyr. Vid MAL-BP situationer blir barnen bättre om barnen separeras från de vuxna vilket bilaga 18 tydligt visar och är tydligt uttalat av målsägaren redan 2008 respektive 2009 i sina böcker, se bilaga 16 och 17. Att Jan Helin fyra år senare, april 2012, kallar målsägarens roll en skandal via en person Gellert Tamas som saknar både journalist och medicinsk utbildning när målsägaren tydligt påpekat en behandlingsmetod som gör barn friska är i sig så oerhört att det är svårt beskriva i ord.

Bilaga 19:
Intervju med en världsauktoritet på simulering och by-proxy övergrepp på barn, professor Marc Feldman, University of Alabama, USA. I intervjun säger Marc Feldman ordagrant ”So I like many other doctors was a little slow to believe that this could be happening it could be widespread even if somebody that who researches malingering by proxy (13.54 in i intervjun) but now I am utterly convinced that that explains maybe not all cases but a significant proportion of the cases of these apathetic children or what some people call resignation syndrome”
Tydligare än så torde det icke kunna sägas.
Nota bene: Ingen av de professorer, överläkare, barnläkare i Sverige som uttalat sig fritt och brett i svensk media och fått journalisters öra har någon gång publicerat något om ”malingering by proxy”. Detta förklaras av att de inte har något språk, begrepp eller referensramar för att förklara den situation som uppstår vid MAL-BP övergrepp. Och alltså saknar kompetens att hantera detta grymma barnövergrepp. Prof. Feldman formulerar att det behövs ökad medvetenhet om MAL-BP.
Bilaga 19 stöder bevistema 1-3 Noteras bör att bilaga 19 explicit stöder målsägarens åsikt att de s.k. apatiska barnen är en MAL-BP epidemi. Noteras bör att Marc Feldman är forskare och forskare kan ha fel men har Feldman rätt så är apatiska barn epidemin i Sverige sannolikt en av journalistikens och medicinhistoriens största skandaler. Friska barn görs sjuka instrumentellt av barnläkare som luras till att överundersöka-överbehandla och felbehandla. Och visselblåsare blir nedtystade av en enig mediakår som kallar visselblåsarna okunniga och/eller politiskt extrema och utsparkar då dessa från det offentliga rummet.

Bilaga 20:
Nya Tiders artikel november 2017. Ger en bra sammanfattning på tre sidor om apatiska barnen. Rubriken är ”Thomas Jackson har fått rätt om de apatiska barnen”. Nya Tider berättar om det enda behandlingshem i Sverige som tillämpar den metod målsägaren rekommenderade från första stund nämligen att separera barnen från föräldrarna. Samtliga barn, 35 barn, som vårdats enligt denna metod har blivit friska. 34 barn fick ej asyl, 1 barn fick asyl. Detta motbevisar tydligt myten att PUT är det enda som gör barnen friska.
Bilaga 20 styrker bevistema 1-3 Nota bene, Nya Tider har presstöd och anses som en högerextrem tidning vilket illustrerar ett förhållande som varit vad målsägaren förstår ödesdigert nämligen att de media som gett målsägaren stöd har varit media till höger om Sverigedemokraterna. Sannolikt på grund av att SVT:s Uppdrag granskning sa att SOU 2006:49 var högerextremt påverkad. Utan denna politisering som SVT gjorde, av en egentligen rent medicinsk vetenskaplig debatt se bil. 13-14, så hade läkarkåren kunnat sköta denna saken bäst själv utan journalister, vars formuleringar och rubriker skapade fiendskap och misstänksamhet mellan läkare.

Bilaga 21:
BBC:s artikel 2017-10-26. Rubriken ”Sweden´s Mystery Illness” påpekar att epidemin är ett mysterium för BBC. BBC redogör för att epidemin bara finns i Sverige, att den smittar och att barnen blir friska när de separeras från föräldrarna. Målsägaren som bott i Storbritannien 10 år och vet hur engelsk kultur fungerar noterar att BBC väljer en rubrik innehållande ordet mysterium, och de intervjuar föreståndarinnan för det enda vårdhem i Sverige som separerar barnen från de vuxna. Att de tillika enbart intervjuar en ung doktorand och en pensionerad 75-årig öron-näsa-hals läkare som arbetar som volontär är anmärkningsvärt. Min första tanke är att de professorer och överläkare som är ansvariga för forskningen icke har önskat bli intervjuade av rädsla att bli gjorda till internationellt åtlöje.
Bilaga 21 ger stöd till till bevistema 3 att det målsägarens insats i debatten icke är en skandal. Det kan ju icke vara en skandal att testa olika hypoteser avseende föräldrars roll i något som idag uppenbart av Karolinska Institutet enligt BBC benämnes såsom något beroende av socio-kulturella faktorer och för barn utgör 99% av de socio-kulturella faktorerna av omgivande föräldrars/vuxnas socio-kulturella faktorer.
Nota bene. En av världens mest ansedda nyhetsföretag BBC kommer till Sverige och de enda de lyckas få tag på för att intervjua tycks vara en underläkare och en 75-årig pensionerad öronläkare. Var är de professorer, överläkare och experter som så hyllats av Gellert Tamas/SVT/SR/Bokförlaget Natur och Kultur och fått röda mattan in till SVT/SR för att framför TV-kameror och mikrofoner yttra sig om att dessa arma barns tillstånd är en sjukdom som till och med fått en specialdiagnos av Socialstyrelsen? Varför solar de sig inte i glansen av BBCs intresse? De som är så duktiga och har sagt att målsägaren inte vet vad han talar om. Var och en kan ana att här föreligger något märkligt, något udda och annorlunda. Och vad är DET?

Bilaga 22 och bilaga 23 är en artikel målsägaren fick publicerad juli i år i två tidskrifter, därför två bilagor med samma artikel. Artikeln ansågs av en expert på malingering by proxy som ”amazing work” och visar på legitimiteten i målsägarens åsikter.
Bilaga 22 och 23 ger stöd åt bevistema 3 att målsägarens roll i apatiska barn debatten icke är en skandal eftersom medicinsk-etiska tidskrifter publicerar och dokumneterar vad som hänt i Sverige. Kommentarsfälten som finns med i bilagorna är värda att läsa.

Bilaga 24: Illustrerar internationell lärobokskunskap att barnläkare har stora svårigheter att erkänna att en mor skadar sitt barn avsiktligt även om tvingande bevisning föreligger. Kära domstol, kära ombud Olsson, kära Helin – kan detta vara relevant för den svenska apatiska barnepidemin – alltså att barnläkare in i det sista blundar för föräldraorsakade övergrepp? Svensk barnläkarkår kan då trösta sig med att de agerar som sina internationella kollegor. Bilagan är en text ur boken Malingering and Illness Deception av Halligan/Bass/Oakley, Oxford University Press, ett bokkapitel om sjukdomsförfalskning hos barn, på sida 149 står ”Just as pediatricians treating seemingly devoted mothers often have great difficulty even entertaining the notion that a mother may be harming her child intentionally even when faced with compelling evidence…..”.
Översatt: ”Liksom barnläkare som möter terapeutiskt engagerade mödrar ofta har stora svårigheter att ens reflektera över förhållandet att en mor kan avsiktligt skada sitt barn trots konfronterad med tvingande bevis för detta…..”
Bilaga 24 stöder bevistema 3 att det är ingen skandal när målsägaren, trots intensivt motstånd från barnläkarkåren, lyfter fram för denna kår obekväm kunskap att de missar i diagnostik när de förnekar möjligheten av MAL-BP trots att tvingande omständigheter för detta föreligger.

Bilaga 25: Ur Richard Rogers respekterade lärobok om sjukdomssimulering och bedrägeri, sida 56 ”Att vara tyst under en lång period är inget lätt offer och sker sällan såvida icke offret hotas av ett svårt straff eller förväntar stor belöning”. Tystnad är kardinalsymtomet vid Sveriges apatiska barn epidemi där vissa barn påvisats ha extremt höga stressnivåer i blodet.
Bilaga 25 stöder bevistema 1,2 och 3 att barnen icke simulerar eftersom det är plågsamt att vara tyst, att det icke har att göra med politisk ideologi att påpeka detta och att det icke är en skandal jämställd med balt-utlämningen om man påpekar att de apatiska flyktingbarnen kan vara utsatta för övergrepp.

Bilaga 26
Är ett email till målsägaren som önskas sekretessbelagd. Det är sänt från en person vid en organisation med kopia till två personer vid samma organisation. De aviserar intresse att följa rättegången ”Dear Dr Jackson, Thank you for your email. I have cc´d our news editor…….who can look into us reporting on the court case”. Organisationen är globalt känd och har stort inflytande.

Bilaga 27
Kopia på ett brev sänt 2017-09-12 till styrelseordförande för Karolinska Institutet Mikael Odenberg och rektor Ole Petter Otterssen. Brevet innehåller tydlig information från målsägaren att Karolinska Institutet bedrivit medioker forskning på s.k. apatiska flyktingbarn samt en uppmaning att omedelbart kontakta målsägaren för att diskutera vad Karolinska Institutet bör göra för att korrigera/revalidera sin tidigare forskning. För att ge ett exceptionellt tydligt exempel på att det som Karolinska Institutet numera kallar resignationssyndrom sannolikt är slutstadiet på det alltmer internationellt uppmärksammade övergreppet MAL-BP så refererar jag till första vetenskapliga rapporten om MAL-BP år 1996 då forskarna vid YALE varnar för att barnen riskerar få permanenta skador avseende självbild och svårigheter i interpersonella relationer. Och att svensk barnpsykiatrisk ordförande Lars Joelsson i tidskriften AllmänMedicin nr 2, alltså 20 år senare påpekar att de patienter han träffat sju år efter att de varit apatiska har problem med självbild och kamratrelationer.
Av alla de tusentals symtombilder som finns relaterat inom medicinsk kunskapstradition så har alltså de f.d. apatiska barnen i Sverige EXAKT de långtidsskador som forskarna vid YALE i USA varnar för.
Bilaga 27 styrker bevistema 4 alltså att målsägaren icke bara icke har gjort något fel utan till och med har rätt i det han blev refererad till på sida 26 i SOU 2006:49 att de s.k. apatiska flyktingbarnen kan vara utsatta för MAL-BP (malingering by proxy).

Bilaga 28
Email med bifogad pdf-fil daterat 2012-01-27 till Aftonbladet där målsägaren önskar publicera en debattartikel med rubriken ”Ge samtliga apatiska barn asyl – genast!” Målsägaren kräver/vädjar/förklarar att de apatiska barnen måste få omedelbar asyl för att slippa plågas. Rubriken Aftonbladet nonchalerar mailet, svarar icke på brevet. Cirka tre månader därefter publicerar Aftonbladet en text där de utmålar målsägaren som en läkare som anser barnen simulerar, en artikel som implicit men tydligt till allmänheten antyder något så fruktansvärt att målsägaren är en läkare som låter sig påverkas av politisk ideologi (nationalsocialistisk) i sitt arbete som önskar kasta ut barnen enligt redaktionell text i Aftonbladet ordagrant ”Utredningen fick bland annat till konsekvens att 15-20 flyktingbarn som utmålades som illvilliga duperare drevs upp ur sina sängar och utvisades”.
Bilaga 28 styrker bevistema 1,2 och 3.

Bilaga 29
En artikel målsägaren till slut efter drygt tre månaders heltidsarbete fick ut i Tidningen Kulturen 2012-03-16 med rubriken ”Kultur i ensidighetens tjänst”. Målsägaren formulerar ”ofattbart lidande för flyktingbarnen som blivit offer i riggade vårdsituationer. Vårdsituationer som på engelska går under namnet ”by-proxy” vilket direktöversatt betyder ”av-närstående”. ”Som alla förstår så är barnen fångade i en makalöst svår situation”. ”Ge samtliga apatiska barn asyl -genast”.
Bilaga 29 styrker bevistema 1 och 3.

Bilaga 30 – Anmäl Dr Jackson till polisen
Genast när artikeln i tidningen kulturen, 2012-03-16 blev publicerad sände jag ett nytt email med länk till artikeln bilaga 29, till TT och en mängd andra redaktioner och personer med rubriken ”Anmäl Dr Jackson till polisen!” som torde spegla min desperation, för barnens skull, över att icke bli framsläppt i opinionsskapande riksmedia. Jag hade skrivit så många email till SVT/SR bett, bönat på mina bara knän, varit provokativ utan att gå över någon gräns för att de åtminstone skulle ge mig en chans till offentligt genmäle eller på något sätt visa intresse för det jag hade att framföra om den korrekta diagnostiken på apatiska barn, som jag visste att svenska läkare, medicinska högskolor, Socialstyrelse icke kände till. Ett budskap som var totalt annorlunda än den falska version Gellert Tamas/Uppdrag granskning/SVT gett till allmänhet och den medicinska professionen. Jag hade skrivit så många mail så SVT:s säkerhetschef 2010-03-09 hotade mig med upp till 6 års fängelse för ofredande om jag icke slutade sända email, bilaga 10. Jag hade jobbat intensivt perioden 2006-2010 och sänt 100-tals mail till SVT/SR att de missuppfattat och att Gellert Tamas ljugit i sitt reportage för att göra karriär. Jag tänkte att någon gång trillar väl poletten ner. Efter SVT:s hot sände jag ett brev för att be om ursäkt och förlåtelse, se detta bil 11. Men efter cirka ett halvår när jag förstod att apatiska epidemin fortsatte så började jag sända dem email igen. Eftersom jag gjorde detta fann jag det lämpligt att uppmana dem att anmäla målsägaren till polisen så att jag i alla fall får förklara för åklagaren varför jag känner mig tvingad till att ständigt påpeka att SVT gjort fel analys i sitt prisbelönade reportage om de apatiska barnen som sändes september 2006. Jag kunde helt enkelt icke acceptera att barn lider och det är något jag kan göra för att förhindra detta fruktansvärda lidande (vissa av de svårast drabbade barnen sondsvältes av traffickers till dödens gräns för att bli så ”sjuka” att de får asyl). Och målsägaren visste att han var en av de få, kanske den enda läkaren i Sverige, som kunde detta med malingering- by-proxy diagnostik som skiljer sig betydligt från Munchausen by proxy diagnostik.
Bilaga 30 stöder inget bevistema men illustrerar min desperation att media icke lyssnade på mig.

Bilaga 31
Denna bilaga, ett email sänt kl 11.19 till Aftonbladet och annan media, sänt före att Aftonbladet publicerade den kränkande artikeln hör icke till målet mer än som en kort kommentar. Den är intressant för den belyser något av bakgrunden till att jag gick med i Svenskarnas Parti. Jag har dock i detta mål B-15812-16 accepterat att bli kallad nazist eftersom rättsprocessen handlar icke om det utan om målsägaren låtit sin läkargärning påverkas av politisk ideologi. Det som rättsprocessen handlar om är Jan Helins felaktiga påståenden att målsägaren ”slog fast i en statlig utredning att barnen simulerade”, att Jan Helin menar att målsägaren låtit sin diagnostik influeras av politisk ideologi och att målsägaren görs till ansvar för att flyktingbarn ”drevs upp ur sina sängar och utvisades”. I mailet skriver jag att jag tar tydligt avstånd från nationalsocialismen och att då alla andra nekat mig publicitet tackar jag SvP för att de vill hjälpa mig med en plattform.
Bilaga 31 berättar kort om bakgrunden till att målsägaren ansåg sig tvingad att gå med i SvP av omtanke om barnen och att övergreppen på flyktingbarnen skulle komma fram.

Kommentar: Jag ansåg mig befinna mig i en situation där endast något liknande ett s.k. Alexanderhugg kunde lösa knuten. Alexanderhugg innebär att man på ett drastiskt, oväntat och oortodoxt sätt försöker lösa ett svårt problem. Och det hugget var att gå med i SvP. Min personliga bakgrund var att tre till mig mycket närstående personer, två några år yngre och en något äldre hade alla fått cancer varav en avlidit år 2011. Jag tänkte ”Jag måste ta striden så länge jag är frisk, jag var 59 år gammal och kunde ju i teorin drabbas av cancer eller hjärtinfarkt när som helst och kände att ”nu sjutton…”. Jag var av SVT/SR och riksmedia stämplad som högerextrem, nazist och korrupt läkare. Inga partier önskade ha med mig att göra, inte ens Sverigedemokraterna. Trots åtskilliga mail till riksdagsledamöter och redaktioner fick jag ingen uppmärksamhet, icke ens några svar på kontaktförsöken förutom hotet år 2010 från SVT att sätta mig i fängelse upp till sex år. Fungerade då Alexanderhugget? Ja. Tack vare det sitter vi här och jag får äntligen lägga fram hela min förklaring om hur kunskapen om MAL-BP saknas hos svenska barnläkare. Detta inför det etablissemang som egentligen från början, redan år 2006, borde ha fått höra det utan förvanskning av någon journalist.

Bilaga 32
Ett mail klockan 11.24 från Aftonbladet till målsägaren med frågor inför artikelpublikationen, ordagrant: 1. Varför går du med i Svenskarnas Parti?
2. Du var en tydlig källa i utredningen om apatiska flyktingbarn. Hur ser du på din trovärdighet i det sammanhanget, när du samtidigt går med i ett parti som vill ”avveckla mångkulturen”?
3. Enligt bland annat Expo har Svenskarnas parti tydliga nazikopplingar – många personer från tidigare NSF finns fortfarande med i partiet, och på hemsidan säljs hyllningar till bla Hess. Hur ser du på det?
4. Läkarförbundet anser att nazistiska idéer inte går att förena med läkarrollen. Vad är din kommentar?

Bilaga 33
Ett vänligt email kl. 11:28 från målsägaren till Aftonbladet som svar på deras mail kl.11.24, där målsägaren svarar på Aftonbladets fråga 1 se bil 32 tydligt och klart att jag går med i SvP för att de ger mig en plattform att ”avslöja övergreppen som föräldrarna utför mot flyktingbarnen som drabbas av svåra psykiska trauma av att tvingas ligga stilla, tysta och sondmatas”. Det är ett svar på de frågor som Aftonbladet ställde till mig alltså kl. 11.24 mitt svar kommer alltså efter 4 minuter.
Eftersom Aftonbladets frågor 2-4, se bilaga 32 är att politisera en medicinsk sak på ett otäckt sätt istället för att fokusera på barnens utsatthet och lidande, vilket f.ö. målsägaren gör konsekvent i denna rättssak B-15812-16, så svarar jag medvetet icke på dessa frågor. Fråga 2-4 från Aftonbladet illustrerar den totala besatthet svensk media haft att politisera en statlig utredning SOU 2006:49 som sakligt och metodiskt försökte gå på djupet i ett av de mest traumatiska kollektiva publika skeendena som ägt rum i Sverige i modern tid. Att Aftonbladet ens diskuterar politik med den enda läkaren som ICKE politiserat utan utifrån god medicinsk vetenskaplig metodik och gått igenom relevant litteratur är fullständigt absurt. Aftonbladets frågor om politisering torde istället ha ställts till den hårdföre kommunizten barnläkaren Henry Ascher ordförande i Svensk Barnläkarförenings grupp för flyktingbarn, medlem i och på valbar plats för SKP – Sveriges Kommunistiska Parti som enligt stadgarna eftersträvar total revolutionär omdaning i samhället. Ett betydligt mer totalitärt parti än Svenskarnas Parti någonsin varit som egentligen endast, som jag förstod det, önskat på ett rimligt sätt bevara Sverige som det var. Denne Ascher har vitt och brett kunnat framföra sina vansinniga diagnostiska resonemang i massmedia SVT/SR gång på gång utan att ha den minsta kompetens eller kunskap om MAL-BP. Det är Ascher, fängslad i Israel pga samröre med Hamas och enligt Bachman Israels förre ambassadör i Sverige en antisemit som borde tillfrågas om han politiserat apatiska barn frågan.
Aftonbladets artikel visar sig senare under dagen vara en hänsynslös vantolkning av de TVÅ mail, bilaga 31 och 32 de blivit tillsända i god tid deras publicering publikationen.
Bilaga 33 där jag tar tydligt avstånd från nationalsocialismen stöder även bevistema 1,2 och 3. Bilagan stöder också refererande till professor Bryan Lask bevistema 4 att målsägaren har rätt i sin medicinska diagnostik av apatiska barnen samt ett nytt bevistema 5 målsägaren framlägger i fallet nämligen att Aftonbladet har ett uppsåt att förtala målsägaren med sin publicering enligt bilaga 1.

Bilaga 34
Email kl. 11.36 från Aftonbladet där Aftonbladet trots att målsägaren gett ett tydligt svar i mail 8 minuter tidigare på frågan varför målsägaren går med i Svenskarnas Parti, vilket f.ö. är det enda som torde finnas allmänintresse i är Aftonbladet icke nöjt. Den medicinska frågan måste tydligen politiseras och Aftonbladet tycks kräva att målsägaren skall politisera denna medicinska fråga mer än vad jag gjort i svaret 8 minuter tidigare där jag tydligt tar avstånd från nationalsocialism. Aftonbladet skriver ordagrant i mailet: ”Kommer du att svara direkt på mina frågor?”. Frågorna 2-4 är alla politiserande till sin karaktär vilket målsägaren anser saknar relevans i en medicinsk sakfråga som politiserats av SVT/SR/Aftonbladet och annan svensk riksmedia. Det är ju just för att undvika den enorma politiseringen och för att få en plattform att kritisera den som målsägaren gick med i Svenskarnas Parti. Aftonbladet. Det är ju tämligen självklart att målsägaren vägrar svara på politiserande frågor i en medicinsk vetenskaplig diskussion om barnövergrepp. POLITIK HÖR ICKE DIT. Men se det har svensk journalistkår aldrig förstått.

Bilaga 35
Email kl 11.50 från Aftonbladet till målsägaren där journalisten frågar efter en bild av målsägaren som hon önskar målsägaren skall mejla till henne.

Bilaga 36
Här börjar det hetta till. Email sänt från målsägaren till Aftonbladet kl 11.58. Aftonbladets artikel är då ännu icke publicerad. Emailet bilaga 34 där Aftonbladet menar målsägaren icke svarat på deras frågor och Aftonbladets politisering gör att jag bedömer jag måste bli exceptionellt tydlig och klargör för Aftonbladet att de en dryg månad tidigare nekat publicera en debattartikel där målsägaren kräver omedelbar asyl för samtliga apatiska flyktingbarn eftersom svensk läkarkår inte kan diagnostiken. Målsägaren sätter som villkor om han skall svara på Aftonbladets politiserande frågor svar på följande frågor:
1. Varför har Du och Aftonbladet undanhållit från allmänheten prof. Bryan Lasks brev där han så tydligt det går uttrycker att flyktingbarnen utsätts för svåra övergrepp från föräldrarna? Om Du inte läst det tidigare , det har sänts många gånger till TT, SVT m.fl så kan Du läsa det här: ”Dear Thomas, Thank you for your detailed correspondence. In this particular case I doubt it is possible to lump all these children together and to make a blanket statement such as, for example, that they are all suffering from pervasive refusal syndrome, or that they all are ”malingering by proxy”. I suspect that some fall at one end of the continuum, others at the opposite end, and many somewhere between the two. Kin regards Bryan”.

Om Du inte förstår fackspråk så betyder ”malingering by proxy” anhörigdriven simulering , alltså att vuxna tvingar barn i deras närhet att under tvång spela sjuka. Anser Du det rimligt att Aftonbladet bör publicera detta alltså att en av världens främsta experter på ”apatiska barn” säger att barnen utstår svåra övergrepp från vuxna, något som Din tidning, SVT och SR mörklagt. Jag håller på att samla material till en polisanmälan mot en del svenska journalister så jag ber Dig svara noggrant. Läs gärna: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/07/fyra-professorer-fr-n-yale-universitetet-i-usa-och-apatiska-barn
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/20/vad-gellert-tamas-valde-bort

2. Anser Du att det idag, just idag, bör publiceras att prof. Bryan Lask uttalat sig på ett sätt som klart och tydligt visar att Du med din tidning har fel avseende vad ni skrivit om apatiska barn, er mörkläggning har alltså orsakat barnen mycket svårt lidande enligt Lask – hur ser Du på det. Tacksam om Du kan svara och sända svaren även till red@realisten.se som har lovat ge saken mediautrymme. När Du svarat skall jag svara på dina frågor. Mvh Dr Thomas Jackson
Bilaga 36 styrker bevistema 1-3 då det framgår att barnen inte simulerar utan är utsatta för övergrepp, internationellt erkända barnläkare är eniga med målsägaren att malingering by proxy förekommer och Aftonbladets vinkling att målsägaren låter politisk ideologi påverka sin läkarroll faller på sin egen orimlighet och att målsägaren roll därför icke heller är en skandal som Aftonbladet påskiner. Bilaga 35 styrker också bevistema fyra att målsägaren har rätt i sin diagnostik och bevistema 5 att Aftonbladet har medvetet uppsåt att skada, diskreditera och skapa förakt mot målsägaren eller som TF 1949:105 7 kap om Tryckfrihetsbrott §14 första stycket ”eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Det torde vara självklart att Jan Helin vet att han skadar en läkares karriär genom att felcitera honom så allmänheten tror han:
A. Nonchalerar svårt av brott sjuka utsatta barn.
B. Utmålar honom som en läkare som låter politisk ideologi styra hans läkargärning när målsägaren torde vara en av de få läkare i Sverige som EXAKT: icke låtit ideologi styra utan låter dokumenterad medicinsk kunskap styra vilket SOU 2006:49 med sina skickliga opolitiska ansvariga Mari Hessle och Nader Ahmedi förstod samt
C. Utmålar målsägaren som en skandalläkare. Helins brott utgör grovt förtal speciellt som han därigenom stimulerar till fortsatta övergrepp på barnen genom att skjuta en av de få visselblåsare i denna sak i Sverige.

Bilaga 37
Email kl 12.12 från målsägaren till Aftonbladet. Vid denna tidpunkt är den förtalande artikeln ännu icke publicerad. Målsägaren skriver till Aftonbladet att eftersom de, vad målsägaren förstår, nekar att publicera prof Bryan Lasks email där Lask varnar för att barnen utsätts för svåra övergrepp (alltså icke simulerar) ämnar målsägaren göra polisanmälan mot Aftonbladet för att deras journalistik har stor roll för att stimulera copycat-skapande vuxen övergrepp på flyktingbarn.

Bilaga 38
Email kl. 13.29 till SVT, TT m.fl. inkl Aftonbladet. Vi denna tidpunkt är den förtalande artikeln ännu icke publicerad. I mailet tar jag kort upp bakgrunden att SVT skapade FAKE NEWS när de september 2006 sände ett program om apatiska barnen där de bl.a. intervjuade professor Bryan Lask och utelämnade att prof Lask anser MAL-BP förekommer hos i stort sett alla apatiska barn i Sverige. Jag sänder dem ett direktcitat av Lask till dem i mailet som styrker detta. Nota bene. Målsägaren skriver till Sveriges media ordagrant ”Som Ni ser säger Bryan Lask tydligt att en del apatiska barn utsättes för lindriga övergrepp, många för måttliga och några för svåra malingering by proxy övergrepp- alltså tvångssimulering – vilket SVT totalförnekat utan något som helst egentligt skäl”.
Jag ber domstolen och juryn speciellt notera följande passage i mailet som kanske kan innehålla hela denna rättsprocess i ett nötskal:
”Jag har ju sänt många email till SVT om övergreppen men aldrig fått något svar. Idag, när jag för två dagar sedan offentligtgjort att jag ämnar söka medlemskap i Svenskarnas Parti, som har lovat hjälpa mig på sin website, realisten.se att stötta information om rättsprocessen, givetvis bara om de anser så lämpligt vad jag skriver så får jag mycket stort intresse, olika tidningar har sökt mig, Aftonbladet, SVT Kultur, tidningen ETC m.fl. En uppmärksamhet som jag hade förväntat mig när jag berättade om något betydligt mycket viktigare nämligen om att flera internationella forskare är eniga med mig att vuxna svårt misshandlar de apatiska barnen. Detta har svensk media mycket tydligt dolt för allmänheten. Jag menar detta har dolts avsiktligt och att det därför bör jämställas med brott”.
Bilaga 38 stöder bevistema 1-5 på olika sätt men låt mig betona här skriftligt att det framför allt stöder bevistema 1 alltså att barnen icke simulerar. Gång på gång under dagens lopp har Aftonbladet fått höra i de emaildokument som här bifogas att de apatiska barnen är enligt Dr Jackson utsatta för övergrepp men ändå har Aftonbladen den totala fräckheten/det grova förtalet att till svenska allmänheten trumpetera ut att målsägaren, legitimerad läkare/specialist i psykiatri, påstår i en offentlig utredning att svårt sjuka barn simulerar emedan i den offentliga utredningen klart framgår att målsägaren önskar påpeka att föräldrar kan påverka ett barn att hamna i ett sjukt tillstånd – på grund av malingering by proxy – alltså icke i ett simulerat tillstånd utan sjukt.

Bilaga 39
Email kl. 14.04 från målsägaren till Jan Helin Aftonbladet och olika mediaredaktioner. NU ÄR DEN GROVT FÖRTALANDE ARTIKELN PUBLICERAD PÅ AFTONBLADETS HEMSIDA.
Följande är innehållet i emaildokumentet:

Till: Ansvarig utgivare för Aftonbladet Jan Helin, reporter Lisa Röstlund

1. Jag ser att ni publicerat en bild på mig i er webtidning 2012-03-26 som jag upplever som djupt kränkande eftersom:
a. Undertecknad skulle aldrig gått med i ett nazistparti. Svenskarnas Parti har tydligt tagit avstånd från nazismen. Detta är info jag fått.
b. Undertecknad har av vadjag betraktar force majeur blivit mer eller mindre tvingad att skaffa mig en politisk plattform för att kunna stoppa dessa fruktansvärda övergrepp på flyktingbarn som bl.a. Aftonbladet orsakat genom sin mörkläggning av övergreppen.
c. Undertecknad har inte gått med i Svenskarnas Parti, jag överväger det om programet kan vara förenligt med min kristna grundsyn.
d. Per Anders Rydelius har till undertecknad sagt att barnen kan vara utsatta för copycatövergrepp, alltså sådant media stimulerar till.

Trots detta mörklägger Aftonbladet detta, de förnekar sin egen skuld.

2. Jag kommer att polisanmäla detta som grovt förtal. Jag har tryckt ut websidan. Förhoppningsvis blir det en process så jag kan motivera att omtanken om flyktingbarnen är ett skäl, om jag nu, går med i Svenskarnas Parti.

3. Jag kommer också att anmäla Jan Helin och Lisa Röstlund för medverkan till svår barnmisshandel då de konsekvent mörklägger allt som talar för övergreppen bl.a. Lasks brev till undertecknad. Jag sänder er en anmälan imorgon så får ni kommentera den och möjlighet att förklara för mig varför ni lyssnar till en journalist som Gellert Tamas istället för prof Bryan Lask.

4. Om Svenskarnas Parti inte tar tydligt avstånd från nationalsocialismen så kan jag givetvis inte gå med där. De har hittills varit mycket vänliga mot mig, hälsat mig välkommen och bemött mig på ett sätt som gör att jag känner mig uppmuntrad och tacksam. Istället för det gatlopp svenska journalister tvingat inte bara mig till utan också andra som försökt varna för vuxenövergrepp på en extremt sårbar grupp, som flyktingbarn. Jag är djupt tacksam till Svenskarnas Parti för detta.

Thomas Jackson
Director
European College of Psychiatry

 

Bilaga 40
Email 2012-03-27 till Jan Helin kl 11.23 alltså dagen efter publiceringen. Målsägaren hade ringt Aftonbladet och talat med sekreterare och krävt att Jan Helin ringer mig vilket han gör, han säger i stort sett bara ”Hej det är Jan Helin du ville jag skulle ringa” ”Ja jag vill klaga på er artikel” ”Jaha, ok, men nu är det som det är Hej då”. Samtalet varar cirka 10-15 sekunder.
Emailet säger ordagrant:

”Till Jan Helin,
Tack att Du ringde.
Jag vill meddela Dig att jag kommer att driva skadeståndsåtal mot aftonbladet hur vänligt ni från och med nu än behandlar mig.
En åtgärd som kan minska mitt skadeståndsanspråk är om jag får ge ett genmäle i form av en debattartikel. Läs gärna http://tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/11630-kultur-i-ensidighetens-tjaenst

TJ”

Jag bifogar till Jan Helin bilaga 29 ovan, alltså länken till den debattartikel jag till slut fick ut i Tidningen Kulturen där målsägaren påpekar i korthet de grymma övergrepp flyktingbarnen utsättes för och att målsägaren kräver omedelbar asyl för samtliga apatiska barn tu de skall icke behöva lida för att svenska barnläkare icke kan diagnostiken.

Aftonbladet kommunicerar icke tillbaks på detta mail. Aftonbladet hör aldrig av sig till målsägaren igen. Målsägaren blir nekad genmäle trots att han utsatts för felcitat och anklagelser av den digniteten att han rimligen aldrig kan arbeta som läkare i Sverige igen. Trots att målsägaren konsekvent ända sedan december 2005 (bilaga 13) varnat för att barnen skadas i processen.

Bilaga 41
Socialstyrelsens nuvarande vägledning, juni 2013, om apatiska barn där på sida 43 talas om bristande kunskapsläge och sida 44 om att läkarspecialister har olika uppfattning hur tillståndet skall uppfattas. Socialstyrelsen har icke uteslutit Mal-BP. Förre generaldirektören på Socialstyrelsen.

Bilaga 42
Email 2015-10-02 från f.d. generaldirektör på Socialstyrelsen Kjell Asplund till målsägaren som tar upp avseende apatiska barn debatten: ”Men min slutsats av debatten då var att det som mest saknades var fakta. Istället för på tyckande borde fokus ligga på att ta fram mer fakta/bättre vetenskapligt underlag.”

Bilaga 43
Presentationsbroschyr över målsägarens konsultbolag på 80-talet Arkaica Advices AB som gav råd till företag om visuell kommunikation och mänskligt beteende utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Av speciellt intresse för att förstå den epidemiska alltså smittsamma karaktären av apatiska barnepidemin är begreppet arketyp (barnarketyp) och den tvärvetenskapliga metodiken kallad APF. Konsultbolaget hade en rad kända nationella och internationella storföretag som kunder.
Bilaga 43 styrker bevistema 6.

Bilaga 44
Målsägarens stora intresse vid sidan om läkaryrket har varit att förstå mänskligt beteende utifrån hjärnans s.k. limbiska system. Bilagan innehåller 4 sidor som tar upp ”Kontrollerar limbiska systemet hjärnans funktioner” (2004-01-15), en översiktssida om limbiska systemet (2000-03-14), bild på limbiska systemet så domstolen kan se var i hjärnan det ligger och i alla fall göra begreppet någorlunda konkret, Financial Times läs texten under bilden (2003-11-28). Samtliga dessa fyra dokument har undertecknad för intresse skull printat ut/sparat före jag hösten 2005 hörde talas om de apatiska barnen.
Bilaga 44 styrker bevistema 6.

Bilaga 45
Målsägaren var år 1991 medförfattare till en bok Design Mangament. Bland andra medförfattare noteras Volvos dåvarande vice VD Fred Bodin. Målsägaren har kopierat det kapitel han skrev och rekommenderar de intresserade i juryn att läsa speciellt sida 35-37 som är populärvetenskapligt om hjärnan och bildtolkning. Diskuteras att känslomässigt starka bilder medieras via limbiska systemet som skapar attityder utan att hjärnbarken/tänkandet används. Har detta relevans för att den apatiska barnepidemin är ”smittsam”/copycats? I beskrivningen av målsägaren står det ”Thomas Jackson, född 1953, arbetar sedan 1984 med bildpåverkan och attitydbildning utifrån ett tvärvetenskapligt koncept. Metoden är formad utifrån studier i medicin, teologi och psykologi. Thomas Jackson arbetar i Limbic AB.
Bilaga 45 styrker bevistema 6.

Bilaga 46
Målsägaren föreläser om hjärnans limbiska system ”DÄR SJÄLEN MÖTER KROPPEN” på en medicinsk kongress i Stockholm. ”Kan man förstå mer om sambandet mellan kropp och själ har vi fått ett helt nytt vapen mot sjukdomar. Och sannolikt kommer då också förståelsen för miljön och det mentala välbefinnandet att få mycket större plats än det har idag trodde Thomas Jackson”. -En viktig sak är att patienten känner sig väl omhändertagen” .
Bilaga 46 styrker bevistema 6.

Bilaga 47
Vetenskaplig artikel om limbisk (känslor) influens på mänskligt tal. Det finns en tät anatomisk koppling mellan limbiska systemet (regionen i hjärnan där människors känslor regleras) och mänskligt tal och relaterar till bilaga 25 (Richard Rogers) att det är känslomässigt svårt att vara tyst. En artikel målsägaren litteratursökte för cirka 30 år sedan och har sparat eftersom limbiska systemet är mitt intresse. Relevant för apatiska barn epidemin eftersom alla apatiska barn är tysta under sjukdomsperioden.
Bilaga 47 stöder bevistema 1 och bevistema 6.

Bilaga 48
Vetenskaplig artikel som tar upp sambandet mellan limbiska systemet (limbiska systemet är känslornas hemvist i hjärnan) och kroppsrörelser. Relevant för apatiska barn epidemin eftersom apatiska barn inte rör sig. Artikeln ingår sedan många år i mitt specialbibliotek för mänskligt beteende.
Bilaga 48 styrker bevistema 6.

Bilaga 49
Artikel ur Affärsvärlden cirka 1985 som visar att målsägaren var en etablerad expert inom visuell kommunikation och därför har en grundförståelse, mer än en gängse läkare/psykiater, hur medial smitta eller copycats kan förklara apatiska barn epidemin.
Bilaga 49 styrker bevistema 6.

Bilaga 50
Brev från generaldirektör Kjell Asplund på Socialstyrelsen 2005-12-07 Dnr: 71-10949/2005.
1. Brevet innehåller vänliga ord om en artikel jag försöker få publicerad.
2. Diskuterar manipulation.
3. Beskriver hårt motstånd från barnläkarföreningen. (Målsägarens kommentar: stämmer med bilaga 24 att barnläkare normalt blundar för manipulationsövergrepp från föräldrar).
4. Tar upp att dessa mycket utsatta barn måste skyddas.
Bilaga 50 styrker: Bevistema 1, Bevistema 2, Bevistema 3, Bevistema 4, Bevistema 6.

Bilaga 51
Brev från generaldirektör Kjell Asplund på Socialstyrelsen 2006-01-12 Dnr: 71-10949/2005
1. Svensk Barnläkarförenings arbetsgrupp för asylsökande barn anges (Målsägarens kommentar: där kommunizten och SKP-politikern Henry Ascher är – med personlig god relation till Gellert Tamas)
2. Brevet uppmuntrar målsägaren kontakta personer ansvariga för SOU 2006:49 den socialdemokratiskt tillsatta utredningen om apatiska barn.
Bilaga 51 styrker: Bevistema 2, Bevistema 3, Bevistema 4, Bevistema 6.

Bilaga 52
Brev från dåvarande socialminister och nuvarande justitie-och inrikesminister Morgan Johansson, daterat Stockholm maj 2006 med Dnr S2005/9575/sr.
Innehåll:
1. Vänlig hälsning.
2. Information ”Jag vill bara meddela att jag läst Din artikel och Ditt brev och funnit dem mycket intressanta”.
Nota bene. Det måste givetvis varit pinsamt för ministern att mottagaren av brevet sedemera utpekades som nazist och högerextremist av SVT/SR. Men Morgan Johansson kan vara helt lugn. År 2006 när målsägaren blev utpekad som nazist och högerextremist var målsägaren med i Folkpartiet, jag till och med skakade hand med Jan Björklund under ett valmöte på Odenplan (har vittnen på detta). Som konservativ högerkristen och medlem i Carolus Dexter på medicinska föreningen har jag alltid haft ett rikt nätverk i Stockholms konservativa kretsar och alla olika rykten om målsägarens extremism har mycket naturliga förklaringar eftersom högerextrema var de enda som icke såg mig som paria efter SVT/SR:s lögner om mig. De har blivit mina vänner och jag kommer alltid att vara tacksam för deras stöd. Men jag är en exceptionellt god demokrat och hängiven parlamentarisk demokrati. Att jag sedan är en utåtvänd och glad person som liksom Kristus vill vara vän med alla är en annan sak.
Bilaga 52 torde styrka bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4 bortom rimligt tvivel.

Bilaga 53
Tackbrev från Lennart Eriksson Volvo Huvudkontor. Lennart var chef för Corporate Identity Worldwide på Volvo. Vi hade mycket bra samarbete under 7 års tid. Volvo brukade fråga målsägaren vilka attityder förändringsförslag i deras visuella kommunikation skapar hos olika målgrupper.
Bilaga 53 styrker bevistema 6.

Bilaga 54
Certificate of Good Standing från Socialstyrelsen utfärdat i år. Målsägaren har under sina drygt 40 år som läkare aldrig fått någon formell tillrättavisning/reprimand från någon tillsynsmyndighet. Jag kan garantera domstolen och juryn att om målsägaren som Aftonbladet påstår: a. sagt att svårt sjuka barn simulerar.
b. på minsta sätt låtit sin diagnostik påverkas av politisk ideologi
c. bidragit till en humanitär skandal jämförbar med Balt-utlämningen
så hade Socialstyrelsen för länge sedan reagerat.
Bilaga 54 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 5 och bevistema 6.
Nota bene: Det är i princip bara journalister och några politiserande vänsterbarnläkare som kritiserat mig offentligt. Journalister har skrämt alla som ger stöd till mig till tystnad ty ingen vill bli uthängd i media som nazist. Det förstår jag dem gott och väl för.

Bilaga 55
Målsägaren studerade en psykologikurs på college/universitetsnivå (det var en kurs kallad 495 den mest avancerade) i San Diego USA 1974. Kursinnehållet var grupp-och interpersonella relationer. Jag gick kursen för intresses skull då jag efter 3 års medicinstudier önskade en paus för att studera i USA. Vid kunskapsbedömning fick målsägaren högsta betyg ”A”. Målsägaren anser nog detta kan vara relevant eftersom apatiska barn epidemin handlar om familjedynamik runt barnet och målsägarens rekommendation har konsekvent varit att barnen blir friska om de separeras från föräldrarna. Detta har vi tydliga evidens för både från Norge och från ett svensk behandlingshem. Att målsägarens diagnosförslag ”Group Malingering by Proxy” vann gehör hos SOU 2006:49 var icke för att det var ett ”påhitt” som Aftonbladet och Gellert Tamas försökt sprida runt om i riket utan för att det var väl genomtänkt och underbyggt av akademisk psykologi och psykiatri.
Bilaga 55 styrker bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 5 och framför allt bevistema 6.

 

Bilaga 56
Intyg över målsägarens konsultjobb som läkare vid SVT/SR. Målsägaren var verksam på företagshälsovården SVT/SR åren 1988-89 som företagsläkare. Detta gav målsägaren god insyn i hur verksamheten under denna period bedrevs och hur bland annat en liberal journalist nedstämd klagade ungefär ”det ju bara kommunister här” bland journalistkollegorna. Hans budskap var att SVT/SR var politiskt ensidigt.
Bilaga 56 styrker inget bevistema men styrker att mitt professioella samarbete med SVT/SR var gott och det upplevdes märkligt att bli uthängd av SVT:s Göteborgsredaktion september 2006 som inkompetent högerextremist av en person Gellert Tamas i samarbete med Nils Hanson på SVT trots att mitt arbete med korrekt diagnostik på barnen där jag medvetet offrade min karriär i Sverige för att rädda flyktingbarn från onödigt lidande – se bilaga 13 intervjun 14 december 2005 i SvD.

Bilaga 57
Målsägarens debattartikel Dagens Industri 2 november 1999 om att läkarkåren slarvar med intygsskrivning. Debattartikeln blev mycket uppmärksammad och målsägaren blev intervjuad i SVT2 och enligt Alf Eckerhall på SAF initierades en riksdagsdebatt av Centerpartiet före jul 1999 av artikeln. Denna artikel är synnerligen relevant för B-15812-16 ty den illustrerar att målsägaren personligen vill gå in i samhällsdebatten och korrigera uppenbara fel eller i alla fall ta ansvar för att perspektiv som är underrapporterade i media kommer fram i dagens ljus. De flesta kollegor säger uppskattande ord till mig i samband med mina offentliga skriverier men enstaka kan visa väldig irritation.
Bilaga 56 ger stöd åt bevistema 2 och bevistema 3 i så måtto att målsägaren icke alls valde ut apatiska barn epidemin på något sätt mer än att målsägaren önskade som vanligt klaga på dålig läkarkompetens och etik.

Bilaga 58
Ett inlägg sjukvården på Dagens Nyheters Ledarsida 2001-03-25 av målsägaren. Jag klagar här på ”Låg kunskapsnivå hos psykiatriker både avseende diagnostik och medicinering.” Jag riktigt skäller ut min kollegor och dåligt fungerande sjukvård. Kunniga och erfarna kollegor vet att det jag påpekar sker alltför ofta alltså slentrianmässigt diagnosarbete och slarvig medicinering som medför patienterna mår dåligt på s.k. polyfarmaci. Även denna artikel är relevant för mål B-15812-16 ty den visar att jag vågar ta debatten med mina kollegor. Men uppskattad bli man inte. Många känner sig trampade på tårna av ”Jackson som tror han kan allt” men det jag uttalar mig om vet jag är välkända problem som ingen tar tag i -då får väl jag göra det tänker jag. Som troende kristen har jag en ståndsplikt att stå upp för ett gott läkararbete till samhällets fromma även om det blåser motvind. Vem skall annars hjälpa patienterna om inte ens vi som har kunskap, är resursstarka och har idealism bryr sig?
Bilaga 58 ger stöd åt bevistema 2 och bevistema 3 i så måtto att målsägaren icke alls valde ut apatiska barn epidemin på något sätt mer än att målsägaren önskade som vanligt klaga på dålig läkarkompetens och dålig etik där barnläkarna saknade både kompetens och mod att ryta ifrån – konflikträdda som svenska läkare är och auktoritetsbundna till sina egna s.k. experter och fackliga företrädare. När målsägaren klagar på i inlägget ” ”Låg kunskapsnivå hos psykiatriker både avseende diagnostik och medicinering” så finns det väl ingen bättre illustration i svensk medicinsk historia än den sagolika inkompetensen hos barnläkare och barnpsykiatriker på MAL-BP diagnostik. Det fanns ingen kollega som ens hade hört begreppet när jag första gången diskuterade det i Dagens Medicin 18 januari 2006 trots att det förekommit i litteraturen sedan juni 1996.

Bilaga 59
Hawaii-deklarationen World Psychiatric Association antagen 1977. §7: ”If a patient or some third party demands actions contrary to scientific knowledge or ethical principles the psychiatrist must refuse to cooperate”.
Detta måste jag få betona eftersom ett vanligt argument mot målsägaren har varit ”Han har aldrig behandlat några apatiska barn”. De som uttalar sig så har icke förstått elementa i det som benämnes MAL-BP övergrepp. MAL-BP övergreppen utförs nämligen AV LÄKAREN. MAL-BP situationen konstrueras av att läkare luras av vuxna att barnet är sjukt, de vuxna kräver behandling och läkaren påbörjar en oändlig serie av undersökningar som är plågsamma, skrämmande och obegripliga för barnen och barnen görs sjuka av de skrämmande procedurerna, de blir nervösa, psykiskt ångestfyllda och kommer helt i makten på dem som utsätter barnen, vuxna i barnens närhet, för dessa falska rapporter till läkaren, när läkaren ordinerar magsond på barnen ty då kan barnen t.ex. sondsvältas av dem som sköter sondmatningen och om det är en trafficker blir tanken outhärdlig vad som kan ske. Målsägaren som är övertygad om att apatiska barnen är utsatta för MAL-BP har icke bara en rättighet att neka delta i behandlingen utan också enligt Hawaii deklarationen § 7 en skyldighet att dra sig ur om han bedömer ”If a patient or a third party demands actions contrary to scientific knowledge or ethical principles the psychiatrist must refuse to cooperate”. Jag har dock flera gånger sagt att jag kommer gärna med och undersöker barnen på ett villkor att jag får ha med mig poliser ty jag skulle omedelbart omhänderta barnet. Detta sa jag senaste till volontären läkaren Elisabeth Hultcratz för någon månad sedan som f.ö. figurerar i BBC-reportaget ”Swedens Mystery Illness” sänt i England 26 October 2017. Hennes svar blev naturligtvis att det skulle vare sig hon eller föräldrarna tillåta.
Bilaga 59 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 6

Bilaga 60
Exempel på föreläsning om simuleringsdiagnostik som målsägaren torde vara ensam om att presentera i Sverige. Borlänge Läkarförening arrangerade.
Bilaga 60 torde styrka bevistema 4 och bevistema 6

Bilaga 61
Artikel som Aftonbladet publicerade 2009-09-8 om att målsägaren ”Läkare kräver kurs om fejkade sjukdomar”. Artikeln kom efter att Svenska Dagbladet publicerade en debattartikel av målsägaren att svenska läkare måste lära sig simuleringsdiagnostik.
Bilaga 61 torde styrka bevistema 1, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 6.

Bilaga 62
En artikel som Nationell Idag publicerade cirka år 2008. Nationell Idag är nu nedlagd men en amerikansk kristen hemsida har länk till artikeln.
Bilaga 62 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 6
Bilagans 5 sidor bör läsas av alla som vill veta sanningen om de apatiska barnen.

Bilaga 63
Detta är sista sakbilagan avsiktligt ty alla som önskar förstå och veta sanningen om den humanitära katastrofen som utgörs av den apatiska barn epidemin i Sverige bör läsa denna artikel i tillägg till bilaga 62. Innehållet är ungefär som i bilaga 62 men tar upp något andra perspektiv.
Debattartikel i Medicinsk Access feb-mars 2008. Artikeln tar upp att ett övermått av kriterier för tvångssimulering/MAL-BP är uppfyllda och det råder ingen tvekan om att varje seriöst arbetande läkare har en skyldighet att sätta MAL-BP diagnos på situationen de apatiska barnen är i. Jag samtalade med professor i Psykiatri Rolf Adolfsson, Umeå om artikeln som han hade läst, han sa ”Ja, det förstår man ju när man läser artikeln att det är som du säger”.
Som en del annat om apatiska barnen som målsägaren har publicerat i main-stream-media så har det blivit avpublicerat. Jag blev därför glad när jag noterade att Karolinska Institutet hade den i sitt artikel-arkiv.

 

Vittnen som målsägaren önskar inkalla Bilaga 64

Jag ber Stockholms Tingsrätt notera att detta brottmåls utgång kan ha betydelse för att reducera/förhindra övergrepp på 100-tals flyktingbarn, att målet följes av internationella institutioner, media och experter inom byproxy övergrepp på barn. Bl.a. kan jag visa för domstolen, på villkor det undantas från offentlighetspricipen, och enbart stannar inom domstolsväsende med sekretess/tystnadsplikt, ett mail bilaga 26 ovan, jag fått av en tung internationell institution inom utbildning. Detta visar jag enbart på villkoret att det icke kommer till kännedom utanför domarstolsverket enligt de sekretesslagar som gäller.

De som målsägaren yrkar kallas:

– Författaren Gellert Tamas. Han ombedes berätta om sin syn på apatiska barn epidemin. Målsägaren vet icke idag huruvida målsägaren kommer att ställa några frågor. Motivering till vittnesmålet: Gellert Tamas har av en i stort sett enig journalistkår setts som den store experten inom apatiska barn. Han namnges flera gånger i Socialstyrelsens Riktlinjer juni 2013 om vård av apatiska barn som viktig och relevant person. Han är också den person som Aftonbladet i aktuell förtalsartikel utmålar målsägarens roll som en skandal jämförbar med balt-utlämningen. Gellert Tamas är den som oemotsagd fått röda mattan till SVT/SR och alla tidningsredaktioner, kyrkor, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen etc emedan undertecknad målsägare har bespottats, kallats nazist och skandalläkare år efter år utan möjlighet till offentligt genmäle trots upprepade anmälningar till Allmänhetens Pressombudsman, PON, Granskningsnämnden för Radio och TV och hundratals mail till landets riksmedia. Denne Gellert Tamas saknar både journalistutbildning och medicinsk utbildning men blivit hyllad som expert på apatiska barn. Hans åsikter bör komma fram på en neutral arena utan skydd av redaktioners tillrättaläggande och nedtystande för att icke säga likvidering av hans meningsmotståndare.

– Henry Ascher är den barnläkare, expert på tarmallergier, som varit ordförande många år i barnläkarföreningens grupp för flyktingbarns hälsa och har varit migrationsverkets förtroendeläkare. Han är med i det revolutionära kommuniztiska partiet SKP- Sveriges Kommunistiska Parti. Motivering till vittnesmålet: Om Gellert Tamas setts som nyckelperson inom journalistiken så kan Henry Ascher sägas vara nyckelperson inom läkarkåren och han är därför viktig att få vittnesmål från. Målsägaren önskar fråga honom om hans politiska bakgrund medfört att han bortsett från övergrepp på flyktingbarn. Speciellt hur många apatiska barn han behandlat och om han behandlat 50 stycken hur han kan utesluta MAL-BP/Induced Illness på de över tusen apatiska barn han icke träffat. Anser han att MAL-BP har relevans för att förstå epidemin och om han överhuvudtaget förstår vilken oerhörd medicinsk skandal denna snart två decennier långa epidemi då kan vara. Och kan göra Sverige till icke bara internationellt åtlöje utan också ställas vid juridisk skampåle med allvarliga brott mot Europakonventionen och mänskliga rättigheter. Skyddar han därför sig själv och andra genom att förneka MAL-BPs relevans och genom att låta journalister skjuta budbäraren – alltså målsägaren.

– Anna K Bärtås. Nuvarande ordförande för Svensk Barnmedicinsk Förening. Motivering till vittnesmålet: Bärtås har som ordförande om icke tillsynsansvar så i alla fall ett moraliskt ansvar att verka för att barnläkarföreningen följer läkaretiska regler. Hur ser hon på Henry Aschers agerande? Hur ser hon på apatiska barn epidemin i Sverige? Är barnläkarkåren delad? Hur ser hon på MAL-BP:s och copycatmekanismers relevans för att förstå epidemin. Kan saker ha gjorts annorlunda? Självkritik?

– Per Anders Rydelius, prof i Barn-och Ungdomsspykiatri, expert på dyslexi, har aldrig publicerat något om malingering by proxy. Motivering till vittnesmålet: Rydelius uttalar sig i Aftonbladet och önskar höras i allmänhet om apatiska barn epidemin och malingering by proxy i synnerhet. Han ombedes också uttala sig om bilaga 25.

Övriga vittnen som kan vara intressanta att höra finns på bilagan med nr 64.

Stockholm 2017-11-15

Thomas Jackson mobil 070-5093176
Postboks 148
2241 Magnor
NORGE

 

************************************************************************************************

Till: Stockholms Tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
104 20 Stockholm

Mål B-15812-16 Jackson./.Helin

Dokument till förberedande förhandling

Till förberedande förhandling 2017-11-28 kl 09.00 vid Stockholms Tingsrätt. Målsägaren presenterar här en sammanfattning av rekvisit, bevisteman och bevismedel.

Innehållsförteckning:

Inledande ord sida: sida 2

Bevisteman: sida 3

Brottsrekvisit: Aftonbladets publikationer bilaga 1 och 2. Genomgång av hela nätartikeln på hemsidan www.aftonbladet.se (pappersupplagan tas muntligt)
med kommentarer inkluderande angivna bevisteman och bevismedel:
sida 4-13

Bilaga 3-14 tidigare insända till tingsrätten kommenteras
utifrån bevistema och bevismedel relevanta för åtalet. Sida 11-

Inledande ord

Nota Bene: Det är Jan Helin som måste styrka på vilken grund och vilka källor han bygger de delar i artikeln han är åtalad för. Det är icke målsägarens uppgift att ange vad Jan Helin grundar sin publikation på.

Efter att Helin styrkt eller misslyckats styrka, det han är åtalad för kommer målsägaren bevisteman och bevismedel styrka att de delar i Jan Helins artikel han är åtalad för är grundlösa och utgör förtal. Ett förtal vilket med tanke på målsägarens roll som läkare hängiven sin uppgift att på bästa möjliga sätt tjäna medmänniska och mänsklighet torde vara att jämställa med grovt förtal. Uppsåt att skada målsägaren i hans karriär torde föreligga då Helin nekat målsägaren offentligt genmäle.
Bevis för att Helin haft uppsåt att skada målsägaren kommer att framlägges under processens gång.

Yrkande: Vid förberedande förhandling 2017-11-22 kl 09.00 får vi strukturera upp detta komplicerade mål. Ett stort antal nya bevismedel yrkas att tillföras målet. Målsägaren yrkar att Stockholms Tingsrätt avsätter den tid som behövs vid förberedande förhandling för att rimligt bereda tillräckligt utrymme åt bägge parterna. Grund till detta yrkande är att utfallet av detta mål kan komma att påverka tusentals flyktingbarns öde i Sverige och framtida forskningssatsningar avseende det speciella övergrepp, vilket utanför Sveriges gränser i anglosachsisk terminologi, kallas malingering by proxy/MAL-BP eller ”Induced Illness”, där läkare luras till att felbehandla extra sårbara patienter, som saknar förmåga att föra sin egen talan på grund av handikapp eller rädsla, syftande till ekonomisk vinning för tredje part.

Målsägaren önskar påpeka för Helins ombud Thomas Olsson om första paragrafen i god advokatsed ”En advokat får icke främja orätt”. För att ombudet skall förstå allvaret i situationen önskar jag inskärpa att målsägaren har reflekterat huruvida någon större orätt existerar än att medvetet plåga barn i eget vinningssyfte eller verka för att denna orätt fortsätter. Målsägaren har svårt föreställa sig något mer inhumant och omänskligt än att av egoistiska syften medvetet plåga eller stimulera till att plåga barn. Målsägaren noterar att ombudet Olsson som har en skyldighet att rådgiva sin klient uppenbarligen rådgiver denne att ta processen mot målsägaren.

Bevisteman

Följande bevisteman användes i denna talan:

1. Bevistema 1. Jan Helins formulering i Aftonbladet (bilaga 1 och 2) ”I Statens Offentliga Utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade” är osann.
2. Bevistema 2. Jan Helins implicita men tydliga budskap (bilaga 1 och 2) att målsägaren låtit sin diagnostik i viss mån influeras av nationalsocialistisk diagnostik är saknar reellt underlag.
3. Bevistema 3. Jan Helins framställning av målsägarens insats i debatten om apatiska barn är en skandal saknar reellt underlag.
4. Bevistema 4. Signifikanta omständigheter talar för att målsägarens hållning i apatiska barnfrågan kan vara korrekt.
5. Bevistema 5. Omständigheter talar för att Jan Helin har uppsåt att utsätta målsägaren för allmänhetens missaktning.
6. Bevistema 6. Målsägarens har bakgrund som innovatör, föredragshållare och expert på hjärnan och mänskligt beteende utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta styrker att han förutom sin läkar- och psykiaterkompetens har en bredare kompetens med relevans för att bidra till att förstå mekanismerna till de apatiska barnens situation.

Rekvisit för tryckfrihetsbrottet grovt förtal

Rekvisit 1. (bilaga 1)
Aftonbladets artikel publicerat 2012-03-26 kl. 14.35 (men tidpunkten oklar, kan vara 12.35 -14.35) på www.aftonbladet.se där osanningar och grovt förtal av målsägaren föreligger. Artikeln ligger fortfarande på nätet idag 2017-11-18.

Rekvisit 2. (bilaga 2)
Artikel i Aftonbladets pappersupplaga 2012-03-27. Illustrerar hur Aftonbladet trots information för ut den kränkande artikeln över riket. Själv brottet kan vara preskriberat men skadeståndstalan gäller fortsatt.

Talan avseende att Helin begått tryckfrihetsbrottet grovt förtal förs i första hand mot Aftonbladets artikel på deras hemsida, rekvisit 1, då denna artikel är mer omfattande och innehåller förutom den text som ingår i pappersupplagan artikel ytterligare förtalande text. Rekvisit 1 har legat ute på internet kontinuerligt från 2012-03-26 till dagens datum och har omöjliggjort målsägarens arbete som psykiater i Sverige samt bidragit till att permanenta en humanitär katastrof i Sverige med i ordets egentliga bemärkelse ofattbart lidande för vissa av flyktingbarnen.

Rekvisit 1 på Aftonbladets hemsida kan läsas i sin helhet på bilaga 1. Nedan gås hela artikeln igenom ord för ord.

Rubrik: ”S-regeringens expert går med i nazistparti.”
Kommentar: Målsägaren tolkade SvP som ett icke-nazistiskt radikalnationalistiskt parti då det saknade för nazism tre grundläggande egenskaper: Socialdarwinism, Ökat ”Lebensraum”, Fuhrerprinicp. Dessutom förelåg andra olikheter. Målsägaren för dock ingen talan avseende rubrik då det har låg relevans för den talan avseende förtal som målsägaren för nämligen att Jan Helin begår tryckfrihetsbrott när Helin felciterar så målsägaren kommer i dålig dager och att målsägarens roll i apatiska barn debatter varit en skandal givande ett sken av att målsägaren diagnostiserat utifrån politisk ideologi på barn vilket är en kränkning av en läkare och tar all heder, ära av och trovärdighet från läkaren.

Ingressens lydelse: ”I S-regeringens utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade.”
Kommentar: Här föreligger både osanning och grovt förtal. För att bevisa att förtal föreligger formulerar målsägaren
Bevistema 1: Jan Helins formulering i Aftonbladet ”I Statens Offentliga Utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade” är osann.
Följande bevismedel styrker Bevistema 1: Bilaga 3, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38. Samtliga dessa bevismedel är för perioden december 2005 till 2012-03-26 kl. kl 13.29 alltså cirka en timme före publiceringen av den förtalsgrundande artikeln. Samtliga bevismedel talar om övergrepp/barnen tar skada. Detta har inget med simulering att göra. Är det så att Aftonbladet missuppfattat vad malingering by proxy innebär och tror att det är samma sak som simulering?
Tyngsta bevismedlet är bilaga 3 där SOU 2006:49 refererar till målsägaren ”Bland andra lanserade Thomas Jackson (2006) begreppet ”Group malingering by proxy”. Med detta begrepp ville han uppmärksamma möjligheten att föräldrar kan påverka/tvinga sina barn att hamna i ett sjukt tillstånd i syfte att uppnå direkta ekonomiska eller juridiska fördelar eller tillgodose sina egna behov av uppmärksamhet”. Målsägaren slår icke fast något utan önskade försiktigt ”uppmärksamma möjligheten” och talar icke om simulering utan om ett ”sjukt tillstånd”. Jan Helins formulering är direkt osann i TVÅ avseenden och utsätter målsägarens för andras missaktning genom att förmedla bilden av en arrogant okunnig läkare som nonchalerar sjuka barns lidande. Övriga bevismedel alltså de uppgivna bilagorna stöder explicit att målsägaren icke talar om simulering.

”Nu går läkaren Thomas Jackson, 59, med i nazistiska Svenskarnas Parti.
Kommentar: Svenskarnas parti ansåg sig själva icke vara nazistiska. Målsägaren för dock ingen talan avseende denna formulering.

”Deras partiprogram är en nödvändig profilering mot mångkulturen, säger han till Aftonbladet”.
Kommentar: Speglar delvis målsägarens åsikt. Men denna målsägarens privata politiska inställning till mångkulturen är i verkligheten betydligt mer nyanserad och har inget med denna talan att göra. Tvärtom är all sammanblandning mellan politik och medicin något oacceptabelt och kriminellt. Och det vore något alldeles fasansfullt om okunniga barnläkare i allians med journalister med politisk agenda har använt sig av målsägarens personliga politiska hållning för att diskreditera korrekt diagnostik och orsakat en MAL-BP epidemi.

”Psykiater Thomas Jackson var en av de två läkare som citerades som expert i socialdemokratiska regeringens utredning om barn med uppgivenhetssyndrom 2005.”
Kommentar: Korrekt

”Läkarnas slutsats var att barnen simulerade sina apatiska tillstånd”
Kommentar: Här repeteras osannheten om simulering men i något annan lydelse än i ingressen. Alltså för andra gången och inpräntar i miljoner läsare ännu hårdare denna osanning och torde styrka att förtalet är grovt. Målsägaren hänvisar till Bevistema 1 och bevismedel: Bilaga 3,5,7,11,13,14,16,17,19,24,25,28,29,30,31,33,36,37,38.

”efter påtryckningar från sina föräldrar.”
Kommentar: Här måste jag bli personlig. I samtliga bevismedel till bevistema 1 framkommer att målsägaren uttrycker att det förekommer mycket svåra övergrepp på barn som leder till permanenta handikapp. I bilaga 17 och 29 poängterar målsägaren om barn som ångestdissocieras bortom fattningens gräns, som kan vara köpta på mänskliga marknader för att användas som torpeder för att få asyl. Och Aftonbladet kallar detta ”påtryckningar från sina föräldrar”. Saknar Aftonbladet totalt empati?
Detta kopplas icke till något bevistema men indikerar att Aftonbladet sannolikt överhuvudtaget icke förstått karaktären av det som ägt rum med barnen, dimensionen och allvaret i saken.

”Utredningen mötte stor kritik. Barnpsykiater Per-Anders Rydelius deltog i en expertgrupp i Stockholms Läns Landsting som gjorde en vetenskaplig översyn av området – och kom fram till motsatsen”
Kommentar: Denna Aftonbladets formulering ingår ännu icke i talan men låt mig påpeka att den illustrerar det kunskaps/faktakaos som råder hos Aftonbladet. Målsägaren har nämligen talat med Rydelius runt 2009. Rydelius är expert på dyslexi och har aldrig publicerat något om MAL-BP som kom på medicinens karta först juni 1996 i en artikel långt efter att den nu runt 70 år gamle Rydelius gick sin utbildning. I telefonsamtalet vidgick Rydelius att ”det är klart att copycat mekanismer förekommer” vilket icke är motsats till MAL-BP utan torde stärka MAL-BP hypotesen. Dessutom torde lite logik vara på sin plats. SLL (Stockholms Läns Landsting) kom fram till ”motsatsen” skriver Aftonbladet. Va bra. Då löste ju SLL hela problemet? SLL kom ju fram till något klart och tydligt: ”Motsatsen”. Aftonbladet lägger ju hela tiden simulering i målsägarens mun så SLL:s slutsats var alltså att de apatiska barnen led av icke-simulering. Vad målsägaren känner till var dock SLL:s slutsats att barnen av någon okänd stressframkallande orsak, orsaken är enligt Socialstyrelsens vägledning juni 2013, bilaga fortfarande okänd, var starkt psykiskt och somatiskt påverkade. Tillåt mig påpeka att detta stämmer exceptionellt väl med MAL-BP som SOU 2006:49 relaterade till. Men det tyckte ju inte Aftonbladets expert Gellert Tamas, mannen utan vare sig journalistisk eller medicinsk utbildning som fantiserade ihop just det som alla journalister ville höra – att det sedan medfört en humanitär katastrof bekymrar journalisterna föga. Aftonbladet borde ha skrivit ”och drog andra slutsatser” istället för ”motsatsen”. Just detta ser målsägaren som ett bevismedel för att förtalet är uppsåtligt och Aftonbladet vänder mycket de finner okritiskt mot målsägaren – Aftonbladet bygger upp ett motsatsförhållande mellan målsägaren och det medicinska etablissemanget vilka i samtal med undertecknad är betydligt mer nyanserade än vad Aftonbladet gör sken av i sin. Vi får hoppas Rydelius kommer som vittne. Om han vågar ty idag vet många att målsägaren och SOU 2006:49 kan ha rätt och att Gellert Tamas korthus snart faller ihop.

”I samarbete med Rädda Barnen släppte gruppen en ny översiktsrapport 2008. – Det apatiska barnsyndromet är väl beskrivet i äldre barnpsykiatrisk litteratur. Thomas Jackson var inte ensam om sina åsikter. Men även om ett barn skulle simulera är det ett uttryck för en väldigt svår livssituation, säger Per-Anders Rydelius.”
Kommentar: Denna Aftonbladets formulering ingår icke i talan men kommer kort muntligt diskuteras.

”Står fast vid argument
Men Thomas Jackson fortsätter att driva samma argument idag. -Både ni och SVT har på ett kriminellt sätt undanhållit tusentals vuxenövergrepp på så kallade apatiska flyktingbarn, skriver han i ett mejl till Aftonbladet. Nu har Thomas Jackson ansökt om medlemskap i högerextrema Svenskarnas Parti. – I stort sett anser jag partiprogrammet som bra och intressant – helt enkelt som en nödvändig profilering mot den mångkultur som jag jämt och ständigt kritiserat i Sverige, säger Thomas Jackson i mejlet. Jackson vill dock inte svara på direkta frågor om hur han ser på partiets högerextrema värderingar eller på sin egen trovärdighet som expert på apatiska flyktingbarn”
Kommentar: Positiv att det artikeln finns åtminstone någon någorlunda sann passage bortsett från att jag vid publikationens tidpunkt icke hade ansökt om medlemskap. Denna Aftonbladets formulering ingår icke i talan.

”Expo: ”Tydliga nazikopplingar”
Svenskarnas parti är nazistiskt, enligt Johannes Jakobsson, reporter på tidskriften Expo som bevakar högerextrema rörelser. -De är arvtagare till nationalsocialistisk front. De har plockat bort det mest vulgära ur programmet ur programmet för att verka mer rumsrena, men det är samma personer och samma ledning. Deras nationalism baseras på etnicitet. Tidigare fanns rasbiologi på skolschemat inskrivet i programmet. Via hemsidan länkas till försäljning av marschmusik och böcker som hyllar Hitler. En Rudolf Hess-affisch ligger på topplistan av bästsäljare.- Det räcker med att kolla in där för att se vad de står för, säger Johannes Jakobsson.”
Kommentar: Ja, vad kan man säga? Som djupt troende högerkristen vill jag säga: Hur mycket objektivitet kan man förvänta sig av en anarkiztisk och vänsterextrem organisation som Expo i en medioker vänsterblaska som Aftonbladet full av suputar och sextrakasserare. En av de viktigaste demokratiska uppgifterna för Sveriges konservativa och nationella rörelse torde vara att på ett civiliserat och rättfärdigt sätt avslöja de samhällsdestruktiva och normbrytande krafter som verkar i Expo. Denna Aftonbladets formulering är inget som ingår i talan.

”Partiet jublar
Svenskarnas partis ledare Daniel Höglund är nöjd med nyförvärvet. -Jag känner till att han gått med och det är något jag ser väldigt positivt på. Det är bra för oss att fler offentliga personer med hög utbildning blir medlemmar och kämpar för det vi står för. Det innebär att vi får en ökad legitimitet, säger han till Aftonbladet. Vi vill avveckla mångkulturen och att vi ska ha ett svenskt Sverige. Hur ser ni på förintelsen?
Den frågan lämnar vi till historiker att diskutera.
Kommentar: Vänliga ord från Daniel Höglund. Tack för det Daniel! Personligen har jag alltid sagt att det är ett svek mot alla invandrare som kommit till Sverige att ändra Sverige till ett mångkulturellt land. Invandrarna har kommit till Sverige för att Sverige var Sverige och icke ett mångkulturellt kaos. Och jag kan icke förstå vad Aftonbladets skriverier i stycket ovan har med de apatiska flyktingbarnen att göra? Om Aftonbladet hade skrivit som Expressen skrev att mitt medlemskap var en protest och att målsägaren i email tillsända Aftonbladet informerade om att målsägaren gick med i SvP för att få en plattform hade det varit OK men denna Aftonbladets formulering styrker bevistema 5 att Aftonbladet har ett uppsåt att utsätta målsägarens för andras missaktning. I textstycket ovan framställs SvP med hjälp av ett vänsterextremt organ Expo SvP som ett rånazistiskt parti och sedan i ovan stycke framställs hur välkommen jag är utan att till allmänheten informera om det centrala att SvP hade en mycket god vilja att hjälpa målsägaren ge publicitet åt dessa förfärliga övergrepp som instigerats av svenska kommuniztbarnläkare med Henry Ascher i spetsen – välkänd profil på valbar plats i Sveriges Kommuniztiska parti. Utan Henry Ascher och Gellert Tamas hade vi aldrig haft en apatiska barn epidemi i Sverige. Båda önskas som vittnen. Och till domstolen med jury: Om ni såg tio flyktingbarn som höll på att drunkna och de enda som hade möjligheter och uttalad vilja att just stoppa drunkningen (även om de ville utvisa dem sedan) var nazister – vad skulle Ni göra? Det är klart ni ber dem stoppa drunkningen – det gjorde jag. Men se det tycker inte Aftonbladet är någon nyhet utan tvärtom försvårar för andra, t.ex alla de barnläkare som vet det är MAL-BP -att rädda barnen.

”Läkarförbundet: ”Oförenligt med läkarrollen”
Marie Wedin, ordförande i Sveriges Läkarförbund, förtydligar att hon kan inte gå in på fallet Thomas Jackson eftersom hon vet för lite om honom. Men hon uttalar sig generellt: – Nazistiska idéer passar inte ihop med läkarrollen, och det är inte förenligt med Läkarförbundets etik.
Marie Hessle, som var regeringens utredare om apatiska flyktingbarn, vill inte kommentera. -Jag sitter på en strand i Sydfrankrike nu. Jag har gått i pension. Men vad säger du om att en av dina huvudkällor i utredningen nu deklarerar att han går med i ett högerextremt parti? – Jag lämnade in min slutrapport 2006 och jag hänvisar till den, säger Marie Hessle när Aftonbladet når henne.
Kommentar: Tack Marie Wedin för rimlig kommentar. Men Du var ordförande för ett förbund som på ett synnerligt klantigt sätt, vetenskapligt mediokert och utan moralisk integritet tillät dessa fruktansvärda MAL-BP övergrepp på flyktingbarn. Du borde ha rutit ifrån och struntat i skojarna Tamas, Ascher och de patetiska icke-läkarna på Läkartidningen – de journalister som Läkarförbundet av outgrundlig anledning satt som chefer på en läkartidning. Du borde rutit ifrån och sagt ”Nu är det nog, vi måste göra som norska och engelska läkarförbundet och ha läkare som ansvariga utgivare och redaktörer inte mediokra journalister”. Svensk läkarkår riskeras bli till internationell driftkucko bakom ryggen på er.
Tills vidare ses icke denna passage från Aftonbladet att användas som bevismedel för något bevistema men vi får se hur processen fortskrider.

”Kräver svar från ministern
Journalisten Gellert Tamas har varit starkt engagerad i debatten som uppstod om de apatiska flyktingbarnen, och släppte 2009 en bok i ämnet. Att Thomas Jackson går med i Svenskarnas parti kommenterar han så här: -Ärligt talat blir jag framför allt sorgsen. Det här visar omfattningen av skandalen – att göra statliga utredningar som grundar sig på personer med högerextrema åsikter. Utredningen fick bland annat till konsekvens att 15-20 flyktingbarn som utmålades som illvilliga duperare drevs upp ur sina sängar och utvisades. Dåvarande migrationsminister Barbro Holmberg (S) ansvarade för utredningen. Idag är hon landshövding i Gävleborgs län. – Det är dags för henne att svara på frågorna hon aldrig svarat på nu, säger Gellert Tamas. Aftonbladet försöker nå henne för en kommentar. – Hon vet inte vem Thomas Jackson är och som minister hade hon inte möjlighet att styra vilka personer utredningen pratade med. I övrigt har hon inga kommentarer, säger Holmbergs pressekreterare Eva Malmborg,
Kommentar: Här måste jag be domstolen om ursäkt men jag måste bara få göra en ordentlig utvikning på ett par sidor för i samband med denna Aftonbladets avslutande passage är det lämpligt att lyfta fram en enligt målsägaren trolig hypotes till det totala kaos som SVT:s program tycks ha satt igång. Och vi kan sannolikt få förklaringen till att apatiska barn epidemin började igen år 2007 efter att initialt försvunnit hösten 2006 och år 2007 (sannolikt för att många aktörer, barnläkare, traffickers, flyktingadvokater, föräldrar, ”snacket” på flyktingföräldrar m.fl. som kunde instigera mal-bp kände att ”tricket” var genomskådat) en noggrann och ambitiös statlig utredning extremistförklarades och därmed sköts i sank trots att den via det komplicerade och okända och för svenska läkare okända begreppet malingering-by proxy. Jag kallar detta specialkapitel för ”DET STORA MISSFÖRSTÅNDET” och bland annat därför är det synnerligen viktigt att få läkarförbundets ordförande eller andre vice ordf. Ove Andersson, barnläkarföreningens ordf. Karin A Bärtås, Gellert Tamas, Per Anders Rydelius, SVT:s Uppdrag gransknings ansvarige utgivare Nils Hanson och Henry Ascher till vittnesförhör i denna rättsprocess.

DET STORA MISSFÖRSTÅNDET

1. Sveriges Television (SVT) missförstod de medicinska journalerna de fick ta del av.
2. När SVT fick fullmakt att ta del av de apatiska barnens medicinska journaler som är strängt sekretessbelagda återfann de inga simuleringsdiagnoser eller MAL-BP diagnoser. Där fanns dock åtskilliga diagnoser som avmagring, depression, apatisk etc.
3. SVT förstod dock aldrig att svenska läkare ALDRIG använder simuleringsdiagnos och, ursäkta den ovanliga språkliga formuleringen, svenska barnläkare använder om möjligt ännu mera aldrig simuleringsdiagnos.
4. Jag kan för mitt inre riktigt se hur SVT:s Uppdrag gransknings redaktion i Göteborg med dess portalfigurer chefen Nils Hanson och den kände skjutjärnsjournalisten Janne Josefsson går i taket och tuggar fradga av upphetsning när Gellert Tamas som fått uppdraget till sin enskilda firma att granska SOU 2006:49, Tamas, hade sedan länge god kontakt med romer och de flesta apatiska barn var romer, säger ”Jag har lyckats få fullmakt att få visa er detta – titta på dessa sekretessbelagda medicinska dokument – ingen simuleringsdiagnos!!!!! Och SVT kan inte tro sina ögon. Det stämmer ju – Tamas har lyckats få fram att det är en bluff det som Jackson, Tomas Eriksson och de andra säger – Grabbar det här är något riktigt stort – säger de till varandra och Tamas får fria händer att driva sin kända manipulativa linje (läs på wikipedia om apatiska barn så framkommer att många anklagar Tamas för hans journalistik. Kanske beror det på att Tamas saknar journalistutbildning. Bl.a. har de kända journalisterna Hanne Kjöller, Lasse Granstrand, Elisbeth Höglund och till och med en åklagare Lise Tamm offentligt anklagat Tamas för att klippa och klistra)

på reportaget vilket utvecklas till en succe i mediavärlden och belönas med priser etc och anses som århundradets avslöjande av en mängd kända mediapersonligheter. Dock att SVT:s reportage medför att den humanitära katastrof som i princip hade kunnat avslutats och läggas till historien om MAL-BP-temat som SOU 2006:49 lyfte fram hade kunnat vidareutvecklas vill ingen i det svenska journalistetablissemanget idag höra talas om. Allra minst SVT/SR som gång på gång grovt förnedrat målsägaren utan att ge möjlighet till offentligt genmäle och Thomas Eriksson, numera framliden, den andre visselblåsaren.

MAL-BP situationen, som egentligen icke är en diagnos utan en situation ”a staged event” där barn uppmanas, övertalas, hotas eller tvingas in i en situation att agera sjuka inför doktorn och därefter överundersökes och överbehandlas t.ex. genom sondmatning som traffickers sköter och svälter barnen, som SOU 2006:49 försiktigt försökte lyfta fram hade kunnat få ökat intresse hos allmänhet och forskare.
Sverige hade kunnat bli världsledande på forskning om detta grymma barnövergrepp som uppmärksammas allt mer internationellt.
Men istället sättes det igång en häxjakt, ett mediedrev på visselblåsare som förtvivlat försöker slå larm om dessa grymma barnövergrepp och förklara varför dessa övergrepp pågår. Notera att redan första gången som målsägaren framträder i debatten i en intervju i Svenska Dagbladet 14 december 2005 så påpekar målsägaren, se bilaga 13:

”Vuxenpsykiater Thomas Jackson, verksam i England sedan några år tillbaka, beklagar att svenska läkare icke får någon utbildning i simuleringsdiagnostik. -Det är mycket problematiskt för läkare att ställa simuleringsdiagnos. Det är risk att man blir anmäld av patienten och då är det svårt att få nya jobb. Två av mina kollegor har mordhotats när de har vägrat sjukskriva personer, säger han.
Han är medveten om att hans uttalanden kan göra det svårt för honom att få jobb i framtiden. – Men man måste tänka på barnen, de tar stor skada.”

Reportaget fortsätter i SvD-artikeln: ” Professor Stellan Sandler, ordförande för programkommittéen för läkarutbildningen på Uppsala Universitet medger att simulering inte diskuteras ingående under utbildningen. – Diagnosen används inte mycket, DEN KAN LEDA TILL OBEHAG FÖR LÄKAREN. Om man ställer diagnosen är det nästan en anklagelse mot patienten och då brister förtroendet mellan läkare och patient. Läkare har en tendens att stå på patientens sida in i det sista”. Jämför bilaga 24 om experter på MAL-BP ” : ”Liksom barnläkare som möter terapeutiskt engagerade mödrar ofta har stora svårigheter att ens reflektera över förhållandet att en mor kan avsiktligt skada sitt barn trots konfronterad med tvingande bevis för detta…..” Detta är enkel lärobokskunskap inom speciallitteraturen om MAL-BP som Gellert Tamas säkerligen icke kände till och svensk barnläkare sannolikt icke kände till. Om de gjorde det blir saken betydligt allvarligare för dem ty kan åtal för anstiftan till grov barnmisshandel bli grund till förundersökning av statlig åklagare.

Att SVT överhuvudtaget har mage att blanda in en målsägarens privata politiska åsikter, kraftigt överdriva dem och förfalska dem, och därvidlag förvärra övergreppen för barnen är ofattbart. Genom att koppla samman övergreppen med högerextremism så gör media att målsägaren tappar i trovärdighet. Följden av SVT:s agerande september 2006 blev att målsägaren som konservativ högerkristen fick uppskattande stöd från högerradikala rörelser – ända sedan år 2006. När svensk public service och riksmedia totalt nonchalerade målsägaren och målsägaren såg barntortyren fortsätta så försökte jag gång på gång med hjälp av högerradikala rörelser slå hål på SVT:s och Gellert Tamas FAKE NEWS om apatiska barn. Utan dem hade jag varit helt ensam. Jag hoppades innerligt att övergreppen ebbar väl ut någon gång, jag har sannerligen gjort mitt, jag har satsat min karriär i Sverige, jag har skrivit två böcker Veritofobi och Copycatbarnen och jag kan inte ta ansvar för att media ljuger om saken. Jag ägnade mindre energi åt saken under några perioder av mitt liv men beslöt mig av personliga skäl att ta ordentligt itu med saken år 2012. Jag kan uppriktigt säga att om apatiska barn epidemin icke existerat så hade jag icke gått med i Svenskarnas Parti, trots att jag gillade deras nationalism och trots att jag är en riktigt konservativ nationalistisk högerkristen. Men som situationen såg ut i Sverige med MAL-BP så måste jag ta hjälp av SvP. Och det är tack vare dem som vi sitter här idag så jag är dem oändligt tacksam även om de upphört som parti. De lät mig publicera en gripande artikel om de apatiska barnens nöd på sin hemsida www.realisten.se En artikel som nu någon återpublicerat och man finner den om man googlar ”Apatiska barn forskning pågår”. Jag har ingen aning om vem som ligger bakom hemsidan. Kanske en teknolog med hjärtat på rätt ställe. Jag tycker alla som har intresse att förstå de apatiska barnens öde i Sverige bör googla denna korta artikel. Eftersom Aftonbladet avslutar med Gellert Tamas som expert önskar jag påpeka att Gellert Tamas gjorde en 1-2 timmar lång intervju med målsägaren augusti 2006 nedklippt till 30 sekunder. Han frågade aldrig om min politiska bakgrund och icke heller om simuleringsdiagnostik och malingering by proxy vilket målsägaren hade trott var avsikten med intervjun. Målsägaren märkte under intervjun att Tamas aldrig ”kom till skott” så jag blev alltmer irriterad och då jag upplevde han egentligen frågade om min inställning till mångkultur sa jag att tämligen spontant ”jag är helt emot mångkultur” för att sedan kunna komma vidare till sakfrågorna. Men vi kom aldrig vidare. Han bröt strax därefter. Sedan klippte han ihop min röst som säger ”Jag är helt emot mångkultur” samtidigt som han visade livlösa barn på bårar som fraktades ut ur landet, detta i ett Uppdrag granskningsprogram som sändes kl. 20.00 en onsdagskväll september 2006 med Nils Hanson som ansvarig utgivare. Därefter började häxjakten på målsägaren. Jag hade inför intervjun talat med sekreteraren Marie Hessle i telefon om den kommande intervjun, hon hade nämligen utan att målsägaren visste om det citerat min artikel, bilaga 14, i SOU 2006:49. Hon sa att hon icke tänkte ställa upp i intervjun ty ”Gellert Tamas har en agenda”. Jag kan i efterhand konstatera att hon hade rätt. Tamas var inte ute att träffa visselblåsare som pekade på övergrepp utan att klistra och limma ihop en konstruktion om en främlingsfientlig konspiration som skulle gagna hans karriär och rollen han gett sig själv som ”Den svenska folksjälens uttolkare”. Barnens lidande hans hemmasnickrande medförde är av den dimensionen att ord saknas, speciellt avseende de barn som kommer in sondsvultna till dödens gräns på barnintensivavdelningar.
Kommentar: Aftonbladets avslutande av sin artikel om målsägaren under delrubriken ”Kräver svar från ministern” där målsägaren beskrivs i termer av ”skandal” saknar grund. Det beror sannolikt på ett MISSFÖRSTÅND hos SVT:s journalister. Verkligheten är att det är public services journalistiska insats är en skandal som orsakat ett ofattbart lidande.
Bevistema 3 stödes av denna kommentar, kallad DET STORA MISSFÖRSTÅNDET, som belyser insatsen i debatten av Aftonbladets expert Gellert Tamas och visar att det är SVT:s Uppdrag granskning med Gellert Tamas insats i debatten som kan vara den egentligt stora skandalen.

Tidigare har 2 brottsrekvisit (kallad bilaga 1-2) och 12 stycken bevismedel insänts till Stockholms Tingsrätt bilaga 3-14.

Bilaga 1: Brottsrekvisit nr 1 Artikel om målsägaren i Aftonbladets nättidning.

Bilaga 2: Brottsrekvisit nr 2 Artikel om målsägaren i Aftonbladets pappersupplaga.

Bilaga 3: SOU 2006:49 refererande till undertecknad ”påverka/tvinga sina barn att hamna i ett sjukt tillstånd”. Ett sjukt tillstånd är icke att jämställa med simulerat tillstånd.
Bilaga 3 stöder bevistema 1.

Bilaga 4: Behandling av apatiska barn epidemin i Sverige i Stavanger Universitets Sykehus Klinisk Etiska Kommitte. Saken bedömes som etiskt djupt problematisk och vid misstanke bör polisanmälan göras.
Bilaga 4 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4.

Bilaga 5: Email från British Medical Associations etiska kommitte. Etikkommittén formulerar att en läkare har skyldighet ”to raise concerns” vid misstanke om MAL-BP.
Bilaga 5 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3 och bevistema 4.

Bilaga 6:
Brev från General Medical Council i Storbritannien. En av världens mest ansedda medicinska myndigheter. Kanske till och med den mest ansedda. GMC uttrycker:
1. De tackar för att jag brevledes informerat dem om de frågeställningar jag framfört relaterat till mina offentliga synpunkter och roll i Sveriges apatiska barn epidemi.
2. De skriver att de noggrant reflekterat över saken och dragit slutsatsen att det finns inga grunder för en fullständig översyn av saken (målsägarens kommentar: Jag begärde en fullständig översyn).
3. GMC skriver att det finns inga hållpunkter för att målsägaren brutit mot god medicinsk praxis eller att det föreligger oro för målsägarens förmåga att praktisera läkaryrket.
4. De uppskattar att jag bett dem utreda huruvida min åsikt var etiskt underbyggd emellertid skulle de enbart utreda detta om det föreligger oro för målsägarens förmåga att praktisera läkaryrket.
5. GMC motiverar sitt beslut enligt följande: De konsulterade en medicinskt kvalificerad kollega, och dessa yttrade att i denna sak föreligger en hel del kollegor som delar målsägarens åsikt. Den kvalificerade kollegan fortsatte att ”De ansåg icke att Du förfarit oetiskt med Dina kommentarer men har uttryckt en stark politisk och vetenskaplig åsikt.”
6. G.M.C. granskar icke läkare som uttrycker en åsikt om saker som är kontroversiella men vetenskapligt grundade såvida icke det finns hållpunkter för att regler om god medicinsk behandling har brutits på något sätt, vilket i denna sak icke verkar vara fallet.
7. GMC tackar avslutningsvis för att jag uppmärksammat dem på apatiska barn epidemin i Sverige.
Bilaga 6 stöder kraftfullt och tydligt bevistema 1,2 och 3. GMC är en så pass tung och respekterad myndighet att deras bedömning att målsägaren icke gjort något fel torde tillsammans med att Socialstyrelsen aldrig kritiserat målsägaren vara tillräckligt för att all offentlig publicitet att målsägarens roll i apatiska barnepidemin är kritikvärdig torde jämställas med förtal.

Bilaga 7: Email till Aftonbladet 2012-03-27 där undertecknad kräver att få publicera en debattartikel där budskapet är att omedelbar asyl för alla apatiska barn bör ges ty de skall icke behöva lida för att svenska läkare inte kan diagnostiken.
Bilaga 7 stöder bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4.

Bilaga 8:
Se bilaga 15 där prof. Bryan Lasks email är på bilagans sida nr 2.

Bilaga 9:
Om att engelska socialstyrelsen anser att Dr. Jackson icke har gjort något fel i debatten. Se bilaga 6 ovan för hela texten.

Bilaga 10:
Email från SVT:s säkerhetschef 2010-03-09 kl 15.36 där denne informerar att målsägaren riskerar upp till 6 års fängelse om jag icke genast slutar sända email att SVT har gjort fel analys i det program som Uppdrag granskning gjorde om apatiska barn.

Bilaga 11:
Email som målsägaren sände till SVT 2010-03-09 kl. 23.03, alltså svarar redan samma dag,och bad om ursäkt och förlåtelse men påpekar att vad skulle jag göra när SVT använder mig i en roll så att barntortyren fortsätter. Alltså utmålar målsägaren som en okunnig läkare som vill kasta ut barnen och tillika högerextrem, nekar mig att bemöta detta och därmed tar all trovärdighet från en av de två visselblåsarna (den andre var nu framlidne Tomas Eriksson).

Bilaga 12: Vänligt brev från SVT:s säkerhetschef 2010-03-11 kl. 9.36 att polisen slipper ett trist ärende.

Bilaga 13:
Artikel Svenska Dagbladet onsdagen 14 december 2005 ”Man måste tänka på barnen de tar stor skada”. Ger stöd åt bevistema 1 att barnen icke ”simulerar”. Redan första gången målsägaren intervjuas i saken så betonar han att barnen tar skada men Aftonbladet framställer det ungefär som att målsägaren menar att barnen simulerar på skoj som att ”du, jag känner mig förkyld så jag kan inte komma måndag morgon på jobb när det egentligen är en baksmälla”. Att Aftonbladet uttrycker så om en pliktuppfyllande läkare, alltså att han beskriver svårt sjuka och plågade barn som simulanter är något alldeles oerhört grovt.
Bilaga 13 stöder bevistema 1.

Bilaga 14:
Artikel Dagens Medicin 18 januari 2006: Framgår tydligt ”Svenska Barnläkarföreningens nuvarande hållning medför att den inte bara indirekt utan också direkt medverkar till svåra övergrepp på barnen”.
”I artikeln framkommer klara rekommendationer till läkare att ge prioritet till att skydda barnen från skada som orsakas av föräldrar eller av sjukvården”
Denna artikel skall specialsstuderas under processen eftersom det var just denna artikel som SOU 2006:49 refererade till åberopande målsägaren som medicinsk expert. Det var denna artikel som SVT/Uppdrag granskning/Gellert Tamas rubricerade som främlingsfientlig och del i ett högerextremt närverk. SVT/Uppdrag granskning/Geller Tamas bortsåg totalt från artikelns innehåll som mörklades med alla de varningar/all den visselblåsning som artikeln innehöll. Målsägaren som författade artikeln, undantag några enstaka ord av professor i psykiatri Lars Farde Karolinska Institutet ”..aldrig har beskrivits tidigare”, blev istället utsatt för ett klassiskt ”anti whistleblower trick – shoot the messenger” när Sveriges Televisions Uppdrag granskning med Gellert Tamas om reporter, utan att målsägaren fick möjlighet ge genmäle offentligt, i en medicinsk diskussion där politisk bakgrund är totalt irrelevant, började anklaga målsägaren för att sammanblanda högerextremism md medicinsk diagnostik. Målsägaren sa nämligen i en intervju/utfrågning av SVT:s Gellert Tamas augusti 2006 att målsägaren är helt emot mångkultur – vilket är sant ty jag önskar bo i ett sekulärt samhälle på traditionskristen grund.
Bilaga 14 stöder bevistema 1,2 och 3. Det är helt ofattbart att denna sakliga artikel, visserligen innehållande anklagelser mot barnläkarkåren men dessa var relevant för att vara tydlig och inte mumla i skägget, av SVT blev rubricerad ”högerextrem”. Nota bene. Sannolikt upplevde några barnläkare i sin okunskap det som att målsägaren var okollegial mot dem och sökte någon form av motåtgärd. Jag tror dock en majoritet av barnläkarna fann SVT:s reportage irrelevant och kunde aldrig ana att hela Sveriges journalistkår skulle springa efter SVT:s Gellert Tamas på det sätt de gjorde och stämpla en offentlig utredning SOU 2006:49 utifrån en erfaren kollegas privata politiska synpunkter.

Till dessa 14 tidigare, förutom bilaga 6 som tidigare avvaktats insändas men som härmed bifogas, till Stockholms Tingsrätt åberopade bevismedel yrkas följande ytterligare bevismedel bilaga 15-63 tillföras huvudförhandlingen för att styrka tryckfrihetsbrott begåtts av Jan Helin. Ännu ett bevistema kommer här att läggas fram. Bevistema 4: Bevismedel styrker icke bara att målsägaren icke har gjort något klandervärt, utan att målsägaren sannolikt till och med har
rätt i sin åsikt att den apatiska barnepidemin är tvångssimulering/MAL-BP och att barnen skadas vilket målsägaren hävdat konsekvent från sitt första yttrande i debatten december 2005 bilaga 13

Bilaga 15:
Professor Bryan Lask, en av världens främsta på barndepressioner som varit på konferenser om apatiska barn i Sverige uttalar skriftligt, 2008-07-29 att ordagrant ”In this particular case I doubt that it is possible to lump all these children together and make any blanket statement such as, for example that they are all suffering from pervasive refusal syndrome, or that they all are ”malingering by proxy”. I suspect that some fall at one end of the continuum, others at the opposite end, and many somewhere between the two”.
Bilaga 15 stöder bevistema 2 och 3.

Bilaga 16:
Av målsägaren författad bok Veritofobis säljtext kopierade som två A-4-sidor som legat ute på nätet sedan år 2008. Det framgår explicit att målsägaren varnar för att barnen skadas svårt i processen.
Bilaga 16 stöder bevistema 1. Dessutom stöder bokens övriga innehåll bevistema 2 och 3.
Boken Veritofobi innehåller också 10 diagnoskriterier varav minst hälften presenterades för SVT men mörklades av SVT. Bokens 140 sidor framställer tydligt att malingering by proxy diagnostik icke är nationalsocialistisk och att det icke torde vara en skandal att diskutera malingering by proxy relaterat till de apatiska barnen. Därvidlag stöder boken även bevistema två och tre.
Nota bene, på sida 38 formulerar målsägaren ”I Norge reagerade man annorlunda. Där separerade man de få barnen som insjuknade i apati omedelbart från föräldrarna. Följden blev att barnen snabbt tillfrisknade och där blev det aldrig någon epidemi”.
Enligt BBC-reportaget oktober 2007 bilaga 18 har det enda behandlingshem i Sverige som tillämpar denna basåtgärd i behandlingen 100% tillfrisknande av de 35 barn som behandlats, varav endast ett fått PUT. Detta talar entydigt för att diagnosen är malingering by proxy/föräldraorsakad inducerad sjukdom.

Bilaga 17:
Av målsägaren författad bok Copycatbarnen år 2009 som exceptionellt tydligt stöder bevistema ett. Det styrker också att målsägaren t.ex. genom att riskera sin specialistregistrering i psykiatri vid Socialstyrelsen försökt göra det han rimligen förmår för att få allmänhet, kollegor och tjänstemän att förstå det som pågår. Att ens antyda att det är typiskt för nationalsocialism och en ”skandal” som Aftonbladet skriver -att försvara flyktingbarn från malingering by proxy övergrepp är långsökt. Boken påpekar också att copycat-mekanismer föreligger alltså att apatiska epidemin är smittsam. Vilket först nu åtta år senare erkännes av forskare vid Karolinska Institutet vid namn Karl Sallin i ett BBC-reportage. Se bilaga 18 nedan.
Nota bene, på framsidans flik står ”Hade man gjort som Norge gjorde, alltså omedelbart skilja barnen från omgivande vuxna vid misstanke om tvångssimulering så hade inte ett enda fall inträffat i Sverige, alltså som i Norge”.
Bilaga 17 styrker alla tre bevisteman. Boken lyfter fram hela 10 simuleringskriterier som dokumenterar att malingering by proxy misstankarna är befogade vilket styrker bevistema 2, att barnen far väldigt illa vilket styrker bevistema 1, och sammantaget styrker boken bevistema 3 tydligt och klart att målsägarens insats icke är en ”skandal”. Tvärtom torde Aftonbladets artikel vara en maximal skandal.

Bilaga 18:
Intervju om cirka 50 minuter som målsägaren yrkar på rätten skall höra. Det är en så kallad ”Lördagsintervju Dr Jackson om apatiska barns utsatthet och psykosen som drabbat Sverige” som publicerades 10 november 2017 och har nu efter fyra dagar haft 3508 visningar och 93 tummen upp på Youtube och noll tummen ner. Intervjun diskuterar det nyligen publicerade BBC-reportaget oktober 2017 titulerat ”Swedens Mystery Illness”, även vad världens kanske främste forskare på malingering by proxy professor Marc Feldman, University of Alabama har för synpunkt.
Bilaga 18 visar tydligt på att den apatiska epidemin enbart förekommer i Sverige, att den är smittsam (contagious) vilket talar för copycatsmekanismer (visa upp boken Copycatbarnen) mellan vuxna. Epidemin smittar mellan vuxna som sedan manipulerar efter angivet copycatmönster. Bilaga 18 visar att barnen blir bättre när de skiljes från byproxy-vuxna. De två sistnämnda förhållanden har målsägaren gång på gång pekat på. Bilaga 18 visar tydligt att målsägaren Dr Jackson har samma synpunkter som 9 år tidigare alltså att barnen är utsatta för övergrepp och tillfrisknar när man separerar dem från föräldrarna och att Karolinska Institutet nu har närmat sig målsägarens synpunkt att epidemin är smittsam
Bilaga 18 stöder bevistema 3. Målsägaren har konsekvent hävdat ända sedan första gången hans synpunkter blev kända, bilaga 13 SvD 2005-12-14 till Lördagsintervjun 12 år senare 2017-11-10 att barnen traumatiseras vilket är annorlunda än allmänhetens gängse språkbruk om ”simulering” som ett sätt att slippa något arbetsamt och istället ha det bekvämt och inget kan vara mer felaktigt att påstå detta om dessa utsatta barn. Att gå in i detta konstruerade av vuxna påtvingade spel är oerhört arbetssamt, plågsamt och i vissa fall ren tortyr. Vid MAL-BP situationer blir barnen bättre om barnen separeras från de vuxna vilket bilaga 18 tydligt visar och är tydligt uttalat av målsägaren redan 2008 respektive 2009 i sina böcker, se bilaga 16 och 17. Att Jan Helin fyra år senare, april 2012, kallar målsägarens roll en skandal via en person Gellert Tamas som saknar både journalist och medicinsk utbildning när målsägaren tydligt påpekat en behandlingsmetod som gör barn friska är i sig så oerhört att det är svårt beskriva i ord.

Bilaga 19:
Intervju med en världsauktoritet på simulering och by-proxy övergrepp på barn, professor Marc Feldman, University of Alabama, USA. I intervjun säger Marc Feldman ordagrant ”So I like many other doctors was a little slow to believe that this could be happening it could be widespread even if somebody that who researches malingering by proxy (13.54 in i intervjun) but now I am utterly convinced that that explains maybe not all cases but a significant proportion of the cases of these apathetic children or what some people call resignation syndrome”
Tydligare än så torde det icke kunna sägas.
Nota bene: Ingen av de professorer, överläkare, barnläkare i Sverige som uttalat sig fritt och brett i svensk media och fått journalisters öra har någon gång publicerat något om ”malingering by proxy”. Detta förklaras av att de inte har något språk, begrepp eller referensramar för att förklara den situation som uppstår vid MAL-BP övergrepp. Och alltså saknar kompetens att hantera detta grymma barnövergrepp. Prof. Feldman formulerar att det behövs ökad medvetenhet om MAL-BP.
Bilaga 19 stöder bevistema 1-3 Noteras bör att bilaga 19 explicit stöder målsägarens åsikt att de s.k. apatiska barnen är en MAL-BP epidemi. Noteras bör att Marc Feldman är forskare och forskare kan ha fel men har Feldman rätt så är apatiska barn epidemin i Sverige sannolikt en av journalistikens och medicinhistoriens största skandaler. Friska barn görs sjuka instrumentellt av barnläkare som luras till att överundersöka-överbehandla och felbehandla. Och visselblåsare blir nedtystade av en enig mediakår som kallar visselblåsarna okunniga och/eller politiskt extrema och utsparkar då dessa från det offentliga rummet.

Bilaga 20:
Nya Tiders artikel november 2017. Ger en bra sammanfattning på tre sidor om apatiska barnen. Rubriken är ”Thomas Jackson har fått rätt om de apatiska barnen”. Nya Tider berättar om det enda behandlingshem i Sverige som tillämpar den metod målsägaren rekommenderade från första stund nämligen att separera barnen från föräldrarna. Samtliga barn, 35 barn, som vårdats enligt denna metod har blivit friska. 34 barn fick ej asyl, 1 barn fick asyl. Detta motbevisar tydligt myten att PUT är det enda som gör barnen friska.
Bilaga 20 styrker bevistema 1-3 Nota bene, Nya Tider har presstöd och anses som en högerextrem tidning vilket illustrerar ett förhållande som varit vad målsägaren förstår ödesdigert nämligen att de media som gett målsägaren stöd har varit media till höger om Sverigedemokraterna. Sannolikt på grund av att SVT:s Uppdrag granskning sa att SOU 2006:49 var högerextremt påverkad. Utan denna politisering som SVT gjorde, av en egentligen rent medicinsk vetenskaplig debatt se bil. 13-14, så hade läkarkåren kunnat sköta denna saken bäst själv utan journalister, vars formuleringar och rubriker skapade fiendskap och misstänksamhet mellan läkare.

Bilaga 21:
BBC:s artikel 2017-10-26. Rubriken ”Sweden´s Mystery Illness” påpekar att epidemin är ett mysterium för BBC. BBC redogör för att epidemin bara finns i Sverige, att den smittar och att barnen blir friska när de separeras från föräldrarna. Målsägaren som bott i Storbritannien 10 år och vet hur engelsk kultur fungerar noterar att BBC väljer en rubrik innehållande ordet mysterium, och de intervjuar föreståndarinnan för det enda vårdhem i Sverige som separerar barnen från de vuxna. Att de tillika enbart intervjuar en ung doktorand och en pensionerad 75-årig öron-näsa-hals läkare som arbetar som volontär är anmärkningsvärt. Min första tanke är att de professorer och överläkare som är ansvariga för forskningen icke har önskat bli intervjuade av rädsla att bli gjorda till internationellt åtlöje.
Bilaga 21 ger stöd till till bevistema 3 att det målsägarens insats i debatten icke är en skandal. Det kan ju icke vara en skandal att testa olika hypoteser avseende föräldrars roll i något som idag uppenbart av Karolinska Institutet enligt BBC benämnes såsom något beroende av socio-kulturella faktorer och för barn utgör 99% av de socio-kulturella faktorerna av omgivande föräldrars/vuxnas socio-kulturella faktorer.
Nota bene. En av världens mest ansedda nyhetsföretag BBC kommer till Sverige och de enda de lyckas få tag på för att intervjua tycks vara en underläkare och en 75-årig pensionerad öronläkare. Var är de professorer, överläkare och experter som så hyllats av Gellert Tamas/SVT/SR/Bokförlaget Natur och Kultur och fått röda mattan in till SVT/SR för att framför TV-kameror och mikrofoner yttra sig om att dessa arma barns tillstånd är en sjukdom som till och med fått en specialdiagnos av Socialstyrelsen? Varför solar de sig inte i glansen av BBCs intresse? De som är så duktiga och har sagt att målsägaren inte vet vad han talar om. Var och en kan ana att här föreligger något märkligt, något udda och annorlunda. Och vad är DET?

Bilaga 22 och bilaga 23 är en artikel målsägaren fick publicerad juli i år i två tidskrifter, därför två bilagor med samma artikel. Artikeln ansågs av en expert på malingering by proxy som ”amazing work” och visar på legitimiteten i målsägarens åsikter.
Bilaga 22 och 23 ger stöd åt bevistema 3 att målsägarens roll i apatiska barn debatten icke är en skandal eftersom medicinsk-etiska tidskrifter publicerar och dokumneterar vad som hänt i Sverige. Kommentarsfälten som finns med i bilagorna är värda att läsa.

Bilaga 24: Illustrerar internationell lärobokskunskap att barnläkare har stora svårigheter att erkänna att en mor skadar sitt barn avsiktligt även om tvingande bevisning föreligger. Kära domstol, kära ombud Olsson, kära Helin – kan detta vara relevant för den svenska apatiska barnepidemin – alltså att barnläkare in i det sista blundar för föräldraorsakade övergrepp? Svensk barnläkarkår kan då trösta sig med att de agerar som sina internationella kollegor. Bilagan är en text ur boken Malingering and Illness Deception av Halligan/Bass/Oakley, Oxford University Press, ett bokkapitel om sjukdomsförfalskning hos barn, på sida 149 står ”Just as pediatricians treating seemingly devoted mothers often have great difficulty even entertaining the notion that a mother may be harming her child intentionally even when faced with compelling evidence…..”.
Översatt: ”Liksom barnläkare som möter terapeutiskt engagerade mödrar ofta har stora svårigheter att ens reflektera över förhållandet att en mor kan avsiktligt skada sitt barn trots konfronterad med tvingande bevis för detta…..”
Bilaga 24 stöder bevistema 3 att det är ingen skandal när målsägaren, trots intensivt motstånd från barnläkarkåren, lyfter fram för denna kår obekväm kunskap att de missar i diagnostik när de förnekar möjligheten av MAL-BP trots att tvingande omständigheter för detta föreligger.

Bilaga 25: Ur Richard Rogers respekterade lärobok om sjukdomssimulering och bedrägeri, sida 56 ”Att vara tyst under en lång period är inget lätt offer och sker sällan såvida icke offret hotas av ett svårt straff eller förväntar stor belöning”. Tystnad är kardinalsymtomet vid Sveriges apatiska barn epidemi där vissa barn påvisats ha extremt höga stressnivåer i blodet.
Bilaga 25 stöder bevistema 1,2 och 3 att barnen icke simulerar eftersom det är plågsamt att vara tyst, att det icke har att göra med politisk ideologi att påpeka detta och att det icke är en skandal jämställd med balt-utlämningen om man påpekar att de apatiska flyktingbarnen kan vara utsatta för övergrepp.

Bilaga 26
Är ett email till målsägaren som önskas sekretessbelagd. Det är sänt från en person vid en organisation med kopia till två personer vid samma organisation. De aviserar intresse att följa rättegången ”Dear Dr Jackson, Thank you for your email. I have cc´d our news editor…….who can look into us reporting on the court case”. Organisationen är globalt känd och har stort inflytande.

Bilaga 27
Kopia på ett brev sänt 2017-09-12 till styrelseordförande för Karolinska Institutet Mikael Odenberg och rektor Ole Petter Otterssen. Brevet innehåller tydlig information från målsägaren att Karolinska Institutet bedrivit medioker forskning på s.k. apatiska flyktingbarn samt en uppmaning att omedelbart kontakta målsägaren för att diskutera vad Karolinska Institutet bör göra för att korrigera/revalidera sin tidigare forskning. För att ge ett exceptionellt tydligt exempel på att det som Karolinska Institutet numera kallar resignationssyndrom sannolikt är slutstadiet på det alltmer internationellt uppmärksammade övergreppet MAL-BP så refererar jag till första vetenskapliga rapporten om MAL-BP år 1996 då forskarna vid YALE varnar för att barnen riskerar få permanenta skador avseende självbild och svårigheter i interpersonella relationer. Och att svensk barnpsykiatrisk ordförande Lars Joelsson i tidskriften AllmänMedicin nr 2, alltså 20 år senare påpekar att de patienter han träffat sju år efter att de varit apatiska har problem med självbild och kamratrelationer.
Av alla de tusentals symtombilder som finns relaterat inom medicinsk kunskapstradition så har alltså de f.d. apatiska barnen i Sverige EXAKT de långtidsskador som forskarna vid YALE i USA varnar för.
Bilaga 27 styrker bevistema 4 alltså att målsägaren icke bara icke har gjort något fel utan till och med har rätt i det han blev refererad till på sida 26 i SOU 2006:49 att de s.k. apatiska flyktingbarnen kan vara utsatta för MAL-BP (malingering by proxy).

Bilaga 28
Email med bifogad pdf-fil daterat 2012-01-27 till Aftonbladet där målsägaren önskar publicera en debattartikel med rubriken ”Ge samtliga apatiska barn asyl – genast!” Målsägaren kräver/vädjar/förklarar att de apatiska barnen måste få omedelbar asyl för att slippa plågas. Rubriken Aftonbladet nonchalerar mailet, svarar icke på brevet. Cirka tre månader därefter publicerar Aftonbladet en text där de utmålar målsägaren som en läkare som anser barnen simulerar, en artikel som implicit men tydligt till allmänheten antyder något så fruktansvärt att målsägaren är en läkare som låter sig påverkas av politisk ideologi (nationalsocialistisk) i sitt arbete som önskar kasta ut barnen enligt redaktionell text i Aftonbladet ordagrant ”Utredningen fick bland annat till konsekvens att 15-20 flyktingbarn som utmålades som illvilliga duperare drevs upp ur sina sängar och utvisades”.
Bilaga 28 styrker bevistema 1,2 och 3.

Bilaga 29
En artikel målsägaren till slut efter drygt tre månaders heltidsarbete fick ut i Tidningen Kulturen 2012-03-16 med rubriken ”Kultur i ensidighetens tjänst”. Målsägaren formulerar ”ofattbart lidande för flyktingbarnen som blivit offer i riggade vårdsituationer. Vårdsituationer som på engelska går under namnet ”by-proxy” vilket direktöversatt betyder ”av-närstående”. ”Som alla förstår så är barnen fångade i en makalöst svår situation”. ”Ge samtliga apatiska barn asyl -genast”.
Bilaga 27 styrker bevistema 1 och 3.

Bilaga 30 – Anmäl Dr Jackson till polisen
Genast när artikeln i tidningen kulturen, 2012-03-16 blev publicerad sände jag ett nytt email med länk till artikeln bilaga 29, till TT och en mängd andra redaktioner och personer med rubriken ”Anmäl Dr Jackson till polisen!” som torde spegla min desperation, för barnens skull, över att icke bli framsläppt i opinionsskapande riksmedia. Jag hade skrivit så många email till SVT/SR bett, bönat på mina bara knän, varit provokativ utan att gå över någon gräns för att de åtminstone skulle ge mig en chans till offentligt genmäle eller på något sätt visa intresse för det jag hade att framföra om den korrekta diagnostiken på apatiska barn, som jag visste att svenska läkare, medicinska högskolor, Socialstyrelse icke kände till. Ett budskap som var totalt annorlunda än den falska version Gellert Tamas/Uppdrag granskning/SVT gett till allmänhet och den medicinska professionen. Jag hade skrivit så många mail så SVT:s säkerhetschef 2010-03-09 hotade mig med upp till 6 års fängelse för ofredande om jag icke slutade sända email, bilaga 10. Jag hade jobbat intensivt perioden 2006-2010 och sänt 100-tals mail till SVT/SR att de missuppfattat och att Gellert Tamas ljugit i sitt reportage för att göra karriär. Jag tänkte att någon gång trillar väl poletten ner. Efter SVT:s hot sände jag ett brev för att be om ursäkt och förlåtelse, se detta bil 11. Men efter cirka ett halvår när jag förstod att apatiska epidemin fortsatte så började jag sända dem email igen. Eftersom jag gjorde detta fann jag det lämpligt att uppmana dem att anmäla målsägaren till polisen så att jag i alla fall får förklara för åklagaren varför jag känner mig tvingad till att ständigt påpeka att SVT gjort fel analys i sitt prisbelönade reportage om de apatiska barnen som sändes september 2006. Jag kunde helt enkelt icke acceptera att barn lider och det är något jag kan göra för att förhindra detta fruktansvärda lidande (vissa av de svårast drabbade barnen sondsvältes av traffickers till dödens gräns för att bli så ”sjuka” att de får asyl). Och målsägaren visste att han var en av de få, kanske den enda läkaren i Sverige, som kunde detta med malingering- by-proxy diagnostik som skiljer sig betydligt från Munchausen by proxy diagnostik.
Bilaga 30 stöder inget bevistema men illustrerar min desperation att media icke lyssnade på mig.

Bilaga 31
Denna bilaga, ett email sänt kl 11.19 till Aftonbladet och annan media, sänt före att Aftonbladet publicerade den kränkande artikeln hör icke till målet mer än som en kort kommentar. Den är intressant för den belyser något av bakgrunden till att jag gick med i Svenskarnas Parti. Jag har dock i detta mål B-15812-16 accepterat att bli kallad nazist eftersom rättsprocessen handlar icke om det utan om målsägaren låtit sin läkargärning påverkas av politisk ideologi. Det som rättsprocessen handlar om är Jan Helins felaktiga påståenden att målsägaren ”slog fast i en statlig utredning att barnen simulerade”, att Jan Helin menar att målsägaren låtit sin diagnostik influeras av politisk ideologi och att målsägaren görs till ansvar för att flyktingbarn ”drevs upp ur sina sängar och utvisades”. I mailet skriver jag att jag tar tydligt avstånd från nationalsocialismen och att då alla andra nekat mig publicitet tackar jag SvP för att de vill hjälpa mig med en plattform.
Bilaga 31 berättar kort om bakgrunden till att målsägaren ansåg sig tvingad att gå med i SvP av omtanke om barnen och att övergreppen på flyktingbarnen skulle komma fram.

Kommentar: Jag ansåg mig befinna mig i en situation där endast något liknande ett s.k. Alexanderhugg kunde lösa knuten. Alexanderhugg innebär att man på ett drastiskt, oväntat och oortodoxt sätt försöker lösa ett svårt problem. Och det hugget var att gå med i SvP. Min personliga bakgrund var att tre till mig mycket närstående personer, två några år yngre och en något äldre hade alla fått cancer varav en avlidit år 2011. Jag tänkte ”Jag måste ta striden så länge jag är frisk, jag var 59 år gammal och kunde ju i teorin drabbas av cancer eller hjärtinfarkt när som helst och kände att ”nu sjutton…”. Jag var av SVT/SR och riksmedia stämplad som högerextrem, nazist och korrupt läkare. Inga partier önskade ha med mig att göra, inte ens Sverigedemokraterna. Trots åtskilliga mail till riksdagsledamöter och redaktioner fick jag ingen uppmärksamhet, icke ens några svar på kontaktförsöken förutom hotet år 2010 från SVT att sätta mig i fängelse upp till sex år. Fungerade då Alexanderhugget? Ja. Tack vare det sitter vi här och jag får äntligen lägga fram hela min förklaring om hur kunskapen om MAL-BP saknas hos svenska barnläkare. Detta inför det etablissemang som egentligen från början, redan år 2006, borde ha fått höra det utan förvanskning av någon journalist.

Bilaga 32
Ett mail klockan 11.24 från Aftonbladet till målsägaren med frågor inför artikelpublikationen, ordagrant: 1. Varför går du med i Svenskarnas Parti?
2. Du var en tydlig källa i utredningen om apatiska flyktingbarn. Hur ser du på din trovärdighet i det sammanhanget, när du samtidigt går med i ett parti som vill ”avveckla mångkulturen”?
3. Enligt bland annat Expo har Svenskarnas parti tydliga nazikopplingar – många personer från tidigare NSF finns fortfarande med i partiet, och på hemsidan säljs hyllningar till bla Hess. Hur ser du på det?
4. Läkarförbundet anser att nazistiska idéer inte går att förena med läkarrollen. Vad är din kommentar?
Bilaga 33
Ett vänligt email kl. 11:28 från målsägaren till Aftonbladet som svar på deras mail kl.11.24, där målsägaren svarar på Aftonbladets fråga 1 se bil 32 tydligt och klart att jag går med i SvP för att de ger mig en plattform att ”avslöja övergreppen som föräldrarna utför mot flyktingbarnen som drabbas av svåra psykiska trauma av att tvingas ligga stilla, tysta och sondmatas”. Det är ett svar på de frågor som Aftonbladet ställde till mig alltså kl. 11.24 mitt svar kommer alltså efter 4 minuter.
Eftersom Aftonbladets frågor 2-4, se bilaga 32 är att politisera en medicinsk sak på ett otäckt sätt istället för att fokusera på barnens utsatthet och lidande, vilket f.ö. målsägaren gör konsekvent i denna rättssak B-15812-16, så svarar jag medvetet icke på dessa frågor. Fråga 2-4 från Aftonbladet illustrerar den totala besatthet svensk media haft att politisera en statlig utredning SOU 2006:49 som sakligt och metodiskt försökte gå på djupet i ett av de mest traumatiska kollektiva publika skeendena som ägt rum i Sverige i modern tid. Att Aftonbladet ens diskuterar politik med den enda läkaren som ICKE politiserat utan utifrån god medicinsk vetenskaplig metodik och gått igenom relevant litteratur är fullständigt absurt. Aftonbladets frågor om politisering torde istället ha ställts till den hårdföre kommunizten barnläkaren Henry Ascher ordförande i Svensk Barnläkarförenings grupp för flyktingbarn, medlem i och på valbar plats för SKP – Sveriges Kommunistiska Parti som enligt stadgarna eftersträvar total revolutionär omdaning i samhället. Ett betydligt mer totalitärt parti än Svenskarnas Parti någonsin varit som egentligen endast, som jag förstod det, önskat på ett rimligt sätt bevara Sverige som det var. Denne Ascher har vitt och brett kunnat framföra sina vansinniga diagnostiska resonemang i massmedia SVT/SR gång på gång utan att ha den minsta kompetens eller kunskap om MAL-BP. Det är Ascher, fängslad i Israel pga samröre med Hamas och enligt Bachman Israels förre ambassadör i Sverige en antisemit som borde tillfrågas om han politiserat apatiska barn frågan.
Aftonbladets artikel visar sig senare under dagen vara en hänsynslös vantolkning av de TVÅ mail, bilaga 31 och 32 de blivit tillsända i god tid deras publicering publikationen.
Bilaga 33 där jag tar tydligt avstånd från nationalsocialismen stöder även bevistema 1,2 och 3. Bilagan stöder också refererande till professor Bryan Lask bevistema 4 att målsägaren har rätt i sin medicinska diagnostik av apatiska barnen samt ett nytt bevistema 5 målsägaren framlägger i fallet nämligen att Aftonbladet har ett uppsåt att förtala målsägaren med sin publicering enligt bilaga 1.

Bilaga 34
Email kl. 11.36 från Aftonbladet där Aftonbladet trots att målsägaren gett ett tydligt svar i mail 8 minuter tidigare på frågan varför målsägaren går med i Svenskarnas Parti, vilket f.ö. är det enda som torde finnas allmänintresse i är Aftonbladet icke nöjt. Den medicinska frågan måste tydligen politiseras och Aftonbladet tycks kräva att målsägaren skall politisera denna medicinska fråga mer än vad jag gjort i svaret 8 minuter tidigare där jag tydligt tar avstånd från nationalsocialism. Aftonbladet skriver ordagrant i mailet: ”Kommer du att svara direkt på mina frågor?”. Frågorna 2-4 är alla politiserande till sin karaktär vilket målsägaren anser saknar relevans i en medicinsk sakfråga som politiserats av SVT/SR/Aftonbladet och annan svensk riksmedia. Det är ju just för att undvika den enorma politiseringen och för att få en plattform att kritisera den som målsägaren gick med i Svenskarnas Parti. Aftonbladet. Det är ju tämligen självklart att målsägaren vägrar svara på politiserande frågor i en medicinsk vetenskaplig diskussion om barnövergrepp. POLITIK HÖR ICKE DIT. Men se det har svensk journalistkår aldrig förstått.

Bilaga 35
Email kl 11.50 från Aftonbladet till målsägaren där journalisten frågar efter en bild av målsägaren som hon önskar målsägaren skall mejla till henne.

Bilaga 36
Här börjar det hetta till. Email sänt från målsägaren till Aftonbladet kl 11.58. Aftonbladets artikel är då ännu icke publicerad. Emailet bilaga 34 där Aftonbladet menar målsägaren icke svarat på deras frågor och Aftonbladets politisering gör att jag bedömer jag måste bli exceptionellt tydlig och klargör för Aftonbladet att de en dryg månad tidigare nekat publicera en debattartikel där målsägaren kräver omedelbar asyl för samtliga apatiska flyktingbarn eftersom svensk läkarkår inte kan diagnostiken. Målsägaren sätter som villkor om han skall svara på Aftonbladets politiserande frågor svar på följande frågor:
1. Varför har Du och Aftonbladet undanhållit från allmänheten prof. Bryan Lasks brev där han så tydligt det går uttrycker att flyktingbarnen utsätts för svåra övergrepp från föräldrarna? Om Du inte läst det tidigare , det har sänts många gånger till TT, SVT m.fl så kan Du läsa det här: ”Dear Thomas, Thank you for your detailed correspondence. In this particular case I doubt it is possible to lump all these children together and to make a blanket statement such as, for example, that they are all suffering from pervasive refusal syndrome, or that they all are ”malingering by proxy”. I suspect that some fall at one end of the continuum, others at the opposite end, and many somewhere between the two. Kin regards Bryan”.

Om Du inte förstår fackspråk så betyder ”malingering by proxy” anhörigdriven simulering , alltså att vuxna tvingar barn i deras närhet att under tvång spela sjuka. Anser Du det rimligt att Aftonbladet bör publicera detta alltså att en av världens främsta experter på ”apatiska barn” säger att barnen utstår svåra övergrepp från vuxna, något som Din tidning, SVT och SR mörklagt. Jag håller på att samla material till en polisanmälan mot en del svenska journalister så jag ber Dig svara noggrant. Läs gärna: http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/07/fyra-professorer-fr-n-yale-universitetet-i-usa-och-apatiska-barn
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/20/vad-gellert-tamas-valde-bort

2. Anser Du att det idag, just idag, bör publiceras att prof. Bryan Lask uttalat sig på ett sätt som klart och tydligt visar att Du med din tidning har fel avseende vad ni skrivit om apatiska barn, er mörkläggning har alltså orsakat barnen mycket svårt lidande enligt Lask – hur ser Du på det. Tacksam om Du kan svara och sända svaren även till red@realisten.se som har lovat ge saken mediautrymme. När Du svarat skall jag svara på dina frågor. Mvh Dr Thomas Jackson
Bilaga 36 styrker bevistema 1-3 då det framgår att barnen inte simulerar utan är utsatta för övergrepp, internationellt erkända barnläkare är eniga med målsägaren att malingering by proxy förekommer och Aftonbladets vinkling att målsägaren låter politisk ideologi påverka sin läkarroll faller på sin egen orimlighet och att målsägaren roll därför icke heller är en skandal som Aftonbladet påskiner. Bilaga 35 styrker också bevistema fyra att målsägaren har rätt i sin diagnostik och bevistema 5 att Aftonbladet har medvetet uppsåt att skada, diskreditera och skapa förakt mot målsägaren eller som TF 1949:105 7 kap om Tryckfrihetsbrott §14 första stycket ”eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Det torde vara självklart att Jan Helin vet att han skadar en läkares karriär genom att felcitera honom så allmänheten tror han:
A. Nonchalerar svårt av brott sjuka utsatta barn.
B. Utmålar honom som en läkare som låter politisk ideologi styra hans läkargärning när målsägaren torde vara en av de få läkare i Sverige som EXAKT: icke låtit ideologi styra utan låter dokumenterad medicinsk kunskap styra vilket SOU 2006:49 med sina skickliga opolitiska ansvariga Mari Hessle och Nader Ahmedi förstod samt
C. Utmålar målsägaren som en skandalläkare. Helins brott utgör grovt förtal speciellt som han därigenom stimulerar till fortsatta övergrepp på barnen genom att skjuta en av de få visselblåsare i denna sak i Sverige.

Bilaga 37
Email kl 12.12 från målsägaren till Aftonbladet. Vid denna tidpunkt är den förtalande artikeln ännu icke publicerad. Målsägaren skriver till Aftonbladet att eftersom de, vad målsägaren förstår, nekar att publicera prof Bryan Lasks email där Lask varnar för att barnen utsätts för svåra övergrepp (alltså icke simulerar) ämnar målsägaren göra polisanmälan mot Aftonbladet för att deras journalistik har stor roll för att stimulera copycat-skapande vuxen övergrepp på flyktingbarn.

Bilaga 38
Email kl. 13.29 till SVT, TT m.fl. inkl Aftonbladet. Vi denna tidpunkt är den förtalande artikeln ännu icke publicerad. I mailet tar jag kort upp bakgrunden att SVT skapade FAKE NEWS när de september 2006 sände ett program om apatiska barnen där de bl.a. intervjuade professor Bryan Lask och utelämnade att prof Lask anser MAL-BP förekommer hos i stort sett alla apatiska barn i Sverige. Jag sänder dem ett direktcitat av Lask till dem i mailet som styrker detta. Nota bene. Målsägaren skriver till Sveriges media ordagrant ”Som Ni ser säger Bryan Lask tydligt att en del apatiska barn utsättes för lindriga övergrepp, många för måttliga och några för svåra malingering by proxy övergrepp- alltså tvångssimulering – vilket SVT totalförnekat utan något som helst egentligt skäl”.
Jag ber domstolen och juryn speciellt notera följande passage i mailet som kanske kan innehålla hela denna rättsprocess i ett nötskal:
”Jag har ju sänt många email till SVT om övergreppen men aldrig fått något svar. Idag, när jag för två dagar sedan offentligtgjort att jag ämnar söka medlemskap i Svenskarnas Parti, som har lovat hjälpa mig på sin website, realisten.se att stötta information om rättsprocessen, givetvis bara om de anser så lämpligt vad jag skriver så får jag mycket stort intresse, olika tidningar har sökt mig, Aftonbladet, SVT Kultur, tidningen ETC m.fl. En uppmärksamhet som jag hade förväntat mig när jag berättade om något betydligt mycket viktigare nämligen om att flera internationella forskare är eniga med mig att vuxna svårt misshandlar de apatiska barnen. Detta har svensk media mycket tydligt dolt för allmänheten. Jag menar detta har dolts avsiktligt och att det därför bör jämställas med brott”.
Bilaga 38 stöder bevistema 1-5 på olika sätt men låt mig betona här skriftligt att det framför allt stöder bevistema 1 alltså att barnen icke simulerar. Gång på gång under dagens lopp har Aftonbladet fått höra i de emaildokument som här bifogas att de apatiska barnen är enligt Dr Jackson utsatta för övergrepp men ändå har Aftonbladen den totala fräckheten/det grova förtalet att till svenska allmänheten trumpetera ut att målsägaren, legitimerad läkare/specialist i psykiatri, påstår i en offentlig utredning att svårt sjuka barn simulerar emedan i den offentliga utredningen klart framgår att målsägaren önskar påpeka att föräldrar kan påverka ett barn att hamna i ett sjukt tillstånd – på grund av malingering by proxy – alltså icke i ett simulerat tillstånd utan sjukt.

Bilaga 39
Email kl. 14.04 från målsägaren till Jan Helin Aftonbladet och olika mediaredaktioner. NU ÄR DEN GROVT FÖRTALANDE ARTIKELN PUBLICERAD PÅ AFTONBLADETS HEMSIDA.
Följande är innehållet i emaildokumentet:

Till: Ansvarig utgivare för Aftonbladet Jan Helin, reporter Lisa Röstlund

1. Jag ser att ni publicerat en bild på mig i er webtidning 2012-03-26 som jag upplever som djupt kränkande eftersom:
a. Undertecknad skulle aldrig gått med i ett nazistparti. Svenskarnas Parti har tydligt tagit avstånd från nazismen. Detta är info jag fått.
b. Undertecknad har av vadjag betraktar force majeur blivit mer eller mindre tvingad att skaffa mig en politisk plattform för att kunna stoppa dessa fruktansvärda övergrepp på flyktingbarn som bl.a. Aftonbladet orsakat genom sin mörkläggning av övergreppen.
c. Undertecknad har inte gått med i Svenskarnas Parti, jag överväger det om programet kan vara förenligt med min kristna grundsyn.
d. Per Anders Rydelius har till undertecknad sagt att barnen kan vara utsatta för copycatövergrepp, alltså sådant media stimulerar till.

Trots detta mörklägger Aftonbladet detta, de förnekar sin egen skuld.

2. Jag kommer att polisanmäla detta som grovt förtal. Jag har tryckt ut websidan. Förhoppningsvis blir det en process så jag kan motivera att omtanken om flyktingbarnen är ett skäl, om jag nu, går med i Svenskarnas Parti.

3. Jag kommer också att anmäla Jan Helin och Lisa Röstlund för medverkan till svår barnmisshandel då de konsekvent mörklägger allt som talar för övergreppen bl.a. Lasks brev till undertecknad. Jag sänder er en anmälan imorgon så får ni kommentera den och möjlighet att förklara för mig varför ni lyssnar till en journalist som Gellert Tamas istället för prof Bryan Lask.

4. Om Svenskarnas Parti inte tar tydligt avstånd från nationalsocialismen så kan jag givetvis inte gå med där. De har hittills varit mycket vänliga mot mig, hälsat mig välkommen och bemött mig på ett sätt som gör att jag känner mig uppmuntrad och tacksam. Istället för det gatlopp svenska journalister tvingat inte bara mig till utan också andra som försökt varna för vuxenövergrepp på en extremt sårbar grupp, som flyktingbarn. Jag är djupt tacksam till Svenskarnas Parti för detta.

Thomas Jackson
Director
European College of Psychiatry

Bilaga 40
Email 2012-03-27 till Jan Helin kl 11.23 alltså dagen efter publiceringen. Målsägaren hade ringt Aftonbladet och talat med sekreterare och krävt att Jan Helin ringer mig vilket han gör, han säger i stort sett bara ”Hej det är Jan Helin du ville jag skulle ringa” ”Ja jag vill klaga på er artikel” ”Jaha, ok, men nu är det som det är Hej då”. Samtalet varar cirka 10-15 sekunder.
Emailet säger ordagrant:

”Till Jan Helin,
Tack att Du ringde.
Jag vill meddela Dig att jag kommer att driva skadeståndsåtal mot aftonbladet hur vänligt ni från och med nu än behandlar mig.
En åtgärd som kan minska mitt skadeståndsanspråk är om jag får ge ett genmäle i form av en debattartikel. Läs gärna http://tidningenkulturen.se/artiklar/debatt-mainmenu-91/samhe-mainmenu-134/11630-kultur-i-ensidighetens-tjaenst

TJ”

Jag bifogar till Jan Helin bilaga 29 ovan, alltså länken till den debattartikel jag till slut fick ut i Tidningen Kulturen där målsägaren påpekar i korthet de grymma övergrepp flyktingbarnen utsättes för och att målsägaren kräver omedelbar asyl för samtliga apatiska barn tu de skall icke behöva lida för att svenska barnläkare icke kan diagnostiken.

Aftonbladet kommunicerar icke tillbaks på detta mail. Aftonbladet hör aldrig av sig till målsägaren igen. Målsägaren blir nekad genmäle trots att han utsatts för felcitat och anklagelser av den digniteten att han rimligen aldrig kan arbeta som läkare i Sverige igen. Trots att målsägaren konsekvent ända sedan december 2005 (bilaga 13) varnat för att barnen skadas i processen.

Bilaga 41
Socialstyrelsens nuvarande vägledning, juni 2013, om apatiska barn där på sida 43 talas om bristande kunskapsläge och sida 44 om att läkarspecialister har olika uppfattning hur tillståndet skall uppfattas. Socialstyrelsen har icke uteslutit Mal-BP. Förre generaldirektören på Socialstyrelsen.

Bilaga 42
Email 2015-10-02 från f.d. generaldirektör på Socialstyrelsen Kjell Asplund till målsägaren som tar upp avseende apatiska barn debatten: ”Men min slutsats av debatten då var att det som mest saknades var fakta. Istället för på tyckande borde fokus ligga på att ta fram mer fakta/bättre vetenskapligt underlag.”

Bilaga 43
Presentationsbroschyr över målsägarens konsultbolag på 80-talet Arkaica Advices AB som gav råd till företag om visuell kommunikation och mänskligt beteende utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Av speciellt intresse för att förstå den epidemiska alltså smittsamma karaktären av apatiska barnepidemin är begreppet arketyp (barnarketyp) och den tvärvetenskapliga metodiken kallad APF. Konsultbolaget hade en rad kända nationella och internationella storföretag som kunder.
Bilaga 43 styrker bevistema 6.

Bilaga 44
Målsägarens stora intresse vid sidan om läkaryrket har varit att förstå mänskligt beteende utifrån hjärnans s.k. limbiska system. Bilagan innehåller 4 sidor som tar upp ”Kontrollerar limbiska systemet hjärnans funktioner” (2004-01-15), en översiktssida om limbiska systemet (2000-03-14), bild på limbiska systemet så domstolen kan se var i hjärnan det ligger och i alla fall göra begreppet någorlunda konkret, Financial Times läs texten under bilden (2003-11-28). Samtliga dessa fyra dokument har undertecknad för intresse skull printat ut/sparat före jag hösten 2005 hörde talas om de apatiska barnen.
Bilaga 44 styrker bevistema 6.

Bilaga 45
Målsägaren var år 1991 medförfattare till en bok Design Mangament. Bland andra medförfattare noteras Volvos dåvarande vice VD Fred Bodin. Målsägaren har kopierat det kapitel han skrev och rekommenderar de intresserade i juryn att läsa speciellt sida 35-37 som är populärvetenskapligt om hjärnan och bildtolkning. Diskuteras att känslomässigt starka bilder medieras via limbiska systemet som skapar attityder utan att hjärnbarken/tänkandet används. Har detta relevans för att den apatiska barnepidemin är ”smittsam”/copycats? I beskrivningen av målsägaren står det ”Thomas Jackson, född 1953, arbetar sedan 1984 med bildpåverkan och attitydbildning utifrån ett tvärvetenskapligt koncept. Metoden är formad utifrån studier i medicin, teologi och psykologi. Thomas Jackson arbetar i Limbic AB.
Bilaga 45 styrker bevistema 6.

Bilaga 46
Målsägaren föreläser om hjärnans limbiska system ”DÄR SJÄLEN MÖTER KROPPEN” på en medicinsk kongress i Stockholm. ”Kan man förstå mer om sambandet mellan kropp och själ har vi fått ett helt nytt vapen mot sjukdomar. Och sannolikt kommer då också förståelsen för miljön och det mentala välbefinnandet att få mycket större plats än det har idag trodde Thomas Jackson”. -En viktig sak är att patienten känner sig väl omhändertagen” .
Bilaga 46 styrker bevistema 6.

Bilaga 47
Vetenskaplig artikel om limbisk (känslor) influens på mänskligt tal. Det finns en tät anatomisk koppling mellan limbiska systemet (regionen i hjärnan där människors känslor regleras) och mänskligt tal och relaterar till bilaga 25 (Richard Rogers) att det är känslomässigt svårt att vara tyst. En artikel målsägaren litteratursökte för cirka 30 år sedan och har sparat eftersom limbiska systemet är mitt intresse. Relevant för apatiska barn epidemin eftersom alla apatiska barn är tysta under sjukdomsperioden.
Bilaga 47 stöder bevistema 1 och bevistema 6.

Bilaga 48
Vetenskaplig artikel som tar upp sambandet mellan limbiska systemet (limbiska systemet är känslornas hemvist i hjärnan) och kroppsrörelser. Relevant för apatiska barn epidemin eftersom apatiska barn inte rör sig. Artikeln ingår sedan många år i mitt specialbibliotek för mänskligt beteende.
Bilaga 48 styrker bevistema 6.

Bilaga 49
Artikel ur Affärsvärlden cirka 1985 som visar att målsägaren var en etablerad expert inom visuell kommunikation och därför har en grundförståelse, mer än en gängse läkare/psykiater, hur medial smitta eller copycats kan förklara apatiska barn epidemin.
Bilaga 49 styrker bevistema 6.

Bilaga 50
Brev från generaldirektör Kjell Asplund på Socialstyrelsen 2005-12-07 Dnr: 71-10949/2005.
1. Brevet innehåller vänliga ord om en artikel jag försöker få publicerad.
2. Diskuterar manipulation.
3. Beskriver hårt motstånd från barnläkarföreningen. (Målsägarens kommentar: stämmer med bilaga 24 att barnläkare normalt blundar för manipulationsövergrepp från föräldrar).
4. Tar upp att dessa mycket utsatta barn måste skyddas.
Bilaga 50 styrker: Bevistema 1, Bevistema 2, Bevistema 3, Bevistema 4, Bevistema 6.

Bilaga 51
Brev från generaldirektör Kjell Asplund på Socialstyrelsen 2006-01-12 Dnr: 71-10949/2005
1. Svensk Barnläkarförenings arbetsgrupp för asylsökande barn anges (Målsägarens kommentar: där kommunizten och SKP-politikern Henry Ascher är – med personlig god relation till Gellert Tamas)
2. Brevet uppmuntrar målsägaren kontakta personer ansvariga för SOU 2006:49 den socialdemokratiskt tillsatta utredningen om apatiska barn.
Bilaga 51 styrker: Bevistema 2, Bevistema 3, Bevistema 4, Bevistema 6.

Bilaga 52
Brev från dåvarande socialminister och nuvarande justitie-och inrikesminister Morgan Johansson, daterat Stockholm maj 2006 med Dnr S2005/9575/sr.
Innehåll:
1. Vänlig hälsning.
2. Information ”Jag vill bara meddela att jag läst Din artikel och Ditt brev och funnit dem mycket intressanta”.
Nota bene. Det måste givetvis varit pinsamt för ministern att mottagaren av brevet sedemera utpekades som nazist och högerextremist av SVT/SR. Men Morgan Johansson kan vara helt lugn. År 2006 när målsägaren blev utpekad som nazist och högerextremist var målsägaren med i Folkpartiet, jag till och med skakade hand med Jan Björklund under ett valmöte på Odenplan (har vittnen på detta). Som konservativ högerkristen och medlem i Carolus Dexter på medicinska föreningen har jag alltid haft ett rikt nätverk i Stockholms konservativa kretsar och alla olika rykten om målsägarens extremism har mycket naturliga förklaringar eftersom högerextrema var de enda som icke såg mig som paria efter SVT/SR:s lögner om mig. De har blivit mina vänner och jag kommer alltid att vara tacksam för deras stöd. Men jag är en exceptionellt god demokrat och hängiven parlamentarisk demokrati. Att jag sedan är en utåtvänd och glad person som liksom Kristus vill vara vän med alla är en annan sak.
Bilaga 52 torde styrka bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4 bortom rimligt tvivel.

Bilaga 53
Tackbrev från Lennart Eriksson Volvo Huvudkontor. Lennart var chef för Corporate Identity Worldwide på Volvo. Vi hade mycket bra samarbete under 7 års tid. Volvo brukade fråga målsägaren vilka attityder förändringsförslag i deras visuella kommunikation skapar hos olika målgrupper.
Bilaga 53 styrker bevistema 6.

Bilaga 54
Certificate of Good Standing från Socialstyrelsen utfärdat i år. Målsägaren har under sina drygt 40 år som läkare aldrig fått någon formell tillrättavisning/reprimand från någon tillsynsmyndighet. Jag kan garantera domstolen och juryn att om målsägaren som Aftonbladet påstår: a. sagt att svårt sjuka barn simulerar.
b. på minsta sätt låtit sin diagnostik påverkas av politisk ideologi
c. bidragit till en humanitär skandal jämförbar med Balt-utlämningen
så hade Socialstyrelsen för länge sedan reagerat.
Bilaga 54 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 5 och bevistema 6.
Nota bene: Det är i princip bara journalister och några politiserande vänsterbarnläkare som kritiserat mig offentligt. Journalister har skrämt alla som ger stöd till mig till tystnad ty ingen vill bli uthängd i media som nazist. Det förstår jag dem gott och väl för.

Bilaga 55
Målsägaren studerade en psykologikurs på college/universitetsnivå (det var en kurs kallad 495 den mest avancerade) i San Diego USA 1974. Kursinnehållet var grupp-och interpersonella relationer. Jag gick kursen för intresses skull då jag efter 3 års medicinstudier önskade en paus för att studera i USA. Vid kunskapsbedömning fick målsägaren högsta betyg ”A”. Målsägaren anser nog detta kan vara relevant eftersom apatiska barn epidemin handlar om familjedynamik runt barnet och målsägarens rekommendation har konsekvent varit att barnen blir friska om de separeras från föräldrarna. Detta har vi tydliga evidens för både från Norge och från ett svensk behandlingshem. Att målsägarens diagnosförslag ”Group Malingering by Proxy” vann gehör hos SOU 2006:49 var icke för att det var ett ”påhitt” som Aftonbladet och Gellert Tamas försökt sprida runt om i riket utan för att det var väl genomtänkt och underbyggt av akademisk psykologi och psykiatri.
Bilaga 55 styrker bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 5 och framför allt bevistema 6.
Bilaga 56
Intyg över målsägarens konsultjobb som läkare vid SVT/SR. Målsägaren var verksam på företagshälsovården SVT/SR åren 1988-89 som företagsläkare. Detta gav målsägaren god insyn i hur verksamheten under denna period bedrevs och hur bland annat en liberal journalist nedstämd klagade ungefär ”det ju bara kommunister här” bland journalistkollegorna. Hans budskap var att SVT/SR var politiskt ensidigt.
Bilaga 56 styrker inget bevistema men styrker att mitt professioella samarbete med SVT/SR var gott och det upplevdes märkligt att bli uthängd av SVT:s Göteborgsredaktion september 2006 som inkompetent högerextremist av en person Gellert Tamas i samarbete med Nils Hanson på SVT trots att mitt arbete med korrekt diagnostik på barnen där jag medvetet offrade min karriär i Sverige för att rädda flyktingbarn från onödigt lidande – se bilaga 13 intervjun 14 december 2005 i SvD.

Bilaga 57
Målsägarens debattartikel Dagens Industri 2 november 1999 om att läkarkåren slarvar med intygsskrivning. Debattartikeln blev mycket uppmärksammad och målsägaren blev intervjuad i SVT2 och enligt Alf Eckerhall på SAF initierades en riksdagsdebatt av Centerpartiet före jul 1999 av artikeln. Denna artikel är synnerligen relevant för B-15812-16 ty den illustrerar att målsägaren personligen vill gå in i samhällsdebatten och korrigera uppenbara fel eller i alla fall ta ansvar för att perspektiv som är underrapporterade i media kommer fram i dagens ljus. De flesta kollegor säger uppskattande ord till mig i samband med mina offentliga skriverier men enstaka kan visa väldig irritation.
Bilaga 56 ger stöd åt bevistema 2 och bevistema 3 i så måtto att målsägaren icke alls valde ut apatiska barn epidemin på något sätt mer än att målsägaren önskade som vanligt klaga på dålig läkarkompetens och etik.

Bilaga 58
Ett inlägg sjukvården på Dagens Nyheters Ledarsida 2001-03-25 av målsägaren. Jag klagar här på ”Låg kunskapsnivå hos psykiatriker både avseende diagnostik och medicinering.” Jag riktigt skäller ut min kollegor och dåligt fungerande sjukvård. Kunniga och erfarna kollegor vet att det jag påpekar sker alltför ofta alltså slentrianmässigt diagnosarbete och slarvig medicinering som medför patienterna mår dåligt på s.k. polyfarmaci. Även denna artikel är relevant för mål B-15812-16 ty den visar att jag vågar ta debatten med mina kollegor. Men uppskattad bli man inte. Många känner sig trampade på tårna av ”Jackson som tror han kan allt” men det jag uttalar mig om vet jag är välkända problem som ingen tar tag i -då får väl jag göra det tänker jag. Som troende kristen har jag en ståndsplikt att stå upp för ett gott läkararbete till samhällets fromma även om det blåser motvind. Vem skall annars hjälpa patienterna om inte ens vi som har kunskap, är resursstarka och har idealism bryr sig?
Bilaga 58 ger stöd åt bevistema 2 och bevistema 3 i så måtto att målsägaren icke alls valde ut apatiska barn epidemin på något sätt mer än att målsägaren önskade som vanligt klaga på dålig läkarkompetens och dålig etik där barnläkarna saknade både kompetens och mod att ryta ifrån – konflikträdda som svenska läkare är och auktoritetsbundna till sina egna s.k. experter och fackliga företrädare. När målsägaren klagar på i inlägget ” ”Låg kunskapsnivå hos psykiatriker både avseende diagnostik och medicinering” så finns det väl ingen bättre illustration i svensk medicinsk historia än den sagolika inkompetensen hos barnläkare och barnpsykiatriker på MAL-BP diagnostik. Det fanns ingen kollega som ens hade hört begreppet när jag första gången diskuterade det i Dagens Medicin 18 januari 2006 trots att det förekommit i litteraturen sedan juni 1996.

Bilaga 59
Hawaii-deklarationen World Psychiatric Association antagen 1977. §7: ”If a patient or some third party demands actions contrary to scientific knowledge or ethical principles the psychiatrist must refuse to cooperate”.
Detta måste jag få betona eftersom ett vanligt argument mot målsägaren har varit ”Han har aldrig behandlat några apatiska barn”. De som uttalar sig så har icke förstått elementa i det som benämnes MAL-BP övergrepp. MAL-BP övergreppen utförs nämligen AV LÄKAREN. MAL-BP situationen konstrueras av att läkare luras av vuxna att barnet är sjukt, de vuxna kräver behandling och läkaren påbörjar en oändlig serie av undersökningar som är plågsamma, skrämmande och obegripliga för barnen och barnen görs sjuka av de skrämmande procedurerna, de blir nervösa, psykiskt ångestfyllda och kommer helt i makten på dem som utsätter barnen, vuxna i barnens närhet, för dessa falska rapporter till läkaren, när läkaren ordinerar magsond på barnen ty då kan barnen t.ex. sondsvältas av dem som sköter sondmatningen och om det är en trafficker blir tanken outhärdlig vad som kan ske. Målsägaren som är övertygad om att apatiska barnen är utsatta för MAL-BP har icke bara en rättighet att neka delta i behandlingen utan också enligt Hawaii deklarationen § 7 en skyldighet att dra sig ur om han bedömer ”If a patient or a third party demands actions contrary to scientific knowledge or ethical principles the psychiatrist must refuse to cooperate”. Jag har dock flera gånger sagt att jag kommer gärna med och undersöker barnen på ett villkor att jag får ha med mig poliser ty jag skulle omedelbart omhänderta barnet. Detta sa jag senaste till volontären läkaren Elisabeth Hultcratz för någon månad sedan som f.ö. figurerar i BBC-reportaget ”Swedens Mystery Illness” sänt i England 26 October 2017. Hennes svar blev naturligtvis att det skulle vare sig hon eller föräldrarna tillåta.
Bilaga 59 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 6
Bilaga 60
Exempel på föreläsning om simuleringsdiagnostik som målsägaren torde vara ensam om att presentera i Sverige. Borlänge Läkarförening arrangerade.
Bilaga 60 torde styrka bevistema 4 och bevistema 6

Bilaga 61
Artikel som Aftonbladet publicerade 2009-09-8 om att målsägaren ”Läkare kräver kurs om fejkade sjukdomar”. Artikeln kom efter att Svenska Dagbladet publicerade en debattartikel av målsägaren att svenska läkare måste lära sig simuleringsdiagnostik.
Bilaga 61 torde styrka bevistema 1, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 6.

Bilaga 62
En artikel som Nationell Idag publicerade cirka år 2008. Nationell Idag är nu nedlagd men en amerikansk kristen hemsida har länk till artikeln.
Bilaga 62 styrker bevistema 1, bevistema 2, bevistema 3, bevistema 4, bevistema 6
Bilagans 5 sidor bör läsas av alla som vill veta sanningen om de apatiska barnen.

Bilaga 63
Detta är sista bilagan avsiktligt ty alla som önskar förstå och veta sanningen om den humanitära katastrofen som utgörs av den apatiska barn epidemin i Sverige bör läsa denna artikel i tillägg till bilaga 62. Innehållet är ungefär som i bilaga 62 men tar upp något andra perspektiv.
Debattartikel i Medicinsk Access feb-mars 2008. Artikeln tar upp att ett övermått av kriterier för tvångssimulering/MAL-BP är uppfyllda och det råder ingen tvekan om att varje seriöst arbetande läkare har en skyldighet att sätta MAL-BP diagnos på situationen de apatiska barnen är i. Jag samtalade med professor i Psykiatri Rolf Adolfsson, Umeå om artikeln som han hade läst, han sa ”Ja, det förstår man ju när man läser artikeln att det är som du säger”.
Som en del annat om apatiska barnen som målsägaren har publicerat i main-stream-media så har det blivit avpublicerat. Jag blev därför glad när jag noterade att Karolinska Institutet hade den i sitt artikel-arkiv.

Vittnen som målsägaren önskar inkalla Bilaga 64

Jag ber Stockholms Tingsrätt notera att detta brottmåls utgång kan ha betydelse för att reducera/förhindra övergrepp på 100-tals flyktingbarn, att målet följes av internationella institutioner, media och experter inom byproxy övergrepp på barn. Bl.a. kan jag visa för domstolen, på villkor det undantas från offentlighetspricipen, och enbart stannar inom domstolsväsende med sekretess/tystnadsplikt, ett mail bilaga 26 ovan, jag fått av en tung internationell institution inom utbildning. Detta visar jag enbart på villkoret att det icke kommer till kännedom utanför domarstolsverket enligt de sekretesslagar som gäller.

De som målsägaren yrkar kallas:

– Författaren Gellert Tamas. Han ombedes berätta om sin syn på apatiska barn epidemin. Målsägaren vet icke idag huruvida målsägaren kommer att ställa några frågor. Motivering till vittnesmålet: Gellert Tamas har av en i stort sett enig journalistkår setts som den store experten inom apatiska barn. Han namnges flera gånger i Socialstyrelsens Riktlinjer juni 2013 om vård av apatiska barn som viktig och relevant person. Han är också den person som Aftonbladet i aktuell förtalsartikel utmålar målsägarens roll som en skandal jämförbar med balt-utlämningen. Gellert Tamas är den som oemotsagd fått röda mattan till SVT/SR och alla tidningsredaktioner, kyrkor, Karolinska Institutet, Socialstyrelsen etc emedan undertecknad målsägare har bespottats, kallats nazist och skandalläkare år efter år utan möjlighet till offentligt genmäle trots upprepade anmälningar till Allmänhetens Pressombudsman, PON, Granskningsnämnden för Radio och TV och hundratals mail till landets riksmedia. Denne Gellert Tamas saknar både journalistutbildning och medicinsk utbildning men blivit hyllad som expert på apatiska barn. Hans åsikter bör komma fram på en neutral arena utan skydd av redaktioners tillrättaläggande och nedtystande för att icke säga likvidering av hans meningsmotståndare.

– Henry Ascher är den barnläkare, expert på tarmallergier, som varit ordförande många år i barnläkarföreningens grupp för flyktingbarns hälsa och har varit migrationsverkets förtroendeläkare. Han är med i det revolutionära kommuniztiska partiet SKP- Sveriges Kommunistiska Parti. Motivering till vittnesmålet: Om Gellert Tamas setts som nyckelperson inom journalistiken så kan Henry Ascher sägas vara nyckelperson inom läkarkåren och han är därför viktig att få vittnesmål från. Målsägaren önskar fråga honom om hans politiska bakgrund medfört att han bortsett från övergrepp på flyktingbarn. Speciellt hur många apatiska barn han behandlat och om han behandlat 50 stycken hur han kan utesluta MAL-BP/Induced Illness på de över tusen apatiska barn han icke träffat. Anser han att MAL-BP har relevans för att förstå epidemin och om han överhuvudtaget förstår vilken oerhörd medicinsk skandal denna snart två decennier långa epidemi då kan vara. Och kan göra Sverige till icke bara internationellt åtlöje utan också ställas vid juridisk skampåle med allvarliga brott mot Europakonventionen och mänskliga rättigheter. Skyddar han därför sig själv och andra genom att förneka MAL-BPs relevans och genom att låta journalister skjuta budbäraren – alltså målsägaren.

– Anna K Bärtås. Nuvarande ordförande för Svensk Barnmedicinsk Förening. Motivering till vittnesmålet: Bärtås har som ordförande om icke tillsynsansvar så i alla fall ett moraliskt ansvar att verka för att barnläkarföreningen följer läkaretiska regler. Hur ser hon på Henry Aschers agerande? Hur ser hon på apatiska barn epidemin i Sverige? Är barnläkarkåren delad? Hur ser hon på MAL-BP:s och copycatmekanismers relevans för att förstå epidemin. Kan saker ha gjorts annorlunda? Självkritik?

– Per Anders Rydelius, prof i Barn-och Ungdomsspykiatri, expert på dyslexi, har aldrig publicerat något om malingering by proxy. Motivering till vittnesmålet: Rydelius uttalar sig i Aftonbladet och önskar höras i allmänhet om apatiska barn epidemin och malingering by proxy i synnerhet. Han ombedes också uttala sig om bilaga 25.

Övriga vittnen som kan vara intressanta att höra finns på bilagan med nr 64.

Stockholm 2017-11-15

Thomas Jackson mobil 070-5093176
Postboks 148
2241 Magnor
NORGE

 

 

 

****************************************************************************************************

16th November 2017

Time to start reporting to my international readers about the legal court process between myself Dr Jackson and Swedens biggest newspaper Aftonbladet where I take its former editor in chief Mr Jan Helin, now vice CEO at Swedish State Television, to court because he told all over Sweden that ”Dr Jackson Expert to the Government tells that severely ill children are malingering and his diagnostic role is a scandal of historic proportions”.

The court proceedings start 09.00 am 28th of November at Stockholms District Court.

Well, this lousy journalist Mr Helin hides from the public that Dr Jackson has never told so. Dr Jackson has from December 2005 told that the children are under severe torture and are resignated because of this odd torture named malingering by proxy. Of course Mr Helin being a typical Swedish anarchizt thinks its funnier to hide this from Swedish public and tel the opposite i.e. the children are malingering.   Now he has to pay the price. Dr Jackson is suing him for 1,1 million USD. He also tells that Dr Jacksons diagnostics is a scandal when in fact it is the Karolinska Institutes, our most respected medical school in Sweden, that is behind the diagnostic scandal when they call child abuse for illness.

******************************************************************

Sunday 8th January 2017

Sorry about delay in updating this agenda. Anyway. 1 December 2016 Jan Helin was summoned to Swedish District Court. You find the documents in Swedish related to this on Jajj.se i.e. this homepage but to make it convenient for you I add the link here: https://jajj.se/hur-skall-svts-jan-helin-klara-detta-samtliga-handlingar-till-tingsratten-fore-utsandning-av-stamning/

We are working on an English translation that hopefully will be completed within some days:

15

Friday 25th November 2016

We in the team discussed what way we should head to be sure  the case could go all the way to the European Court.

A youtube interview with mysef was presented 22nd November  to the public:

http://www.youtube.com/watch?v=JPDOQIf_0Rk

Interviewer was the well known journalist Ingrid Carlqvist former news editor at Kvällsposten/Expressen which corresponds to e.g. Daily Mail in England.

Thursday 17th November 2016

Sorry for delay. Today Swedish Public Service broadcast :

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6564680

The article shows a clearcut malingering by proxy situation which is extremely painful for the child. Swedish journalists have unanimously told Swedish public that we the journalists (one of them believes he made a medical discovery) of Sweden discovered a new disease. And they did not even discuss MAL-BP syndrom (i.e. Induced Illnes in Children).   So Swedish journalists have created what probably is the worlds biggest and most cruel copycat epidemic in history. And now of course they cant admit their wrongdoing.

Wednesday 2nd November 2016

English

Yesterday I studied Tryckfrihetsförordningen, i.e. the Swedish law regulating freedom of the press. According to this it seems pretty clear that Swedish State TV and Radio have committed a crime when they  media shadowed the reasons I had for my statements related to the epidemic of apathetic children in Sweden.   My lawyer called acording to our agreement and we decided a meeting in the beginning of next week.

Svenska

Studerade igår tryckfrihetsförordningen. Är nu på kontoret, har lagboken hemma, men jag tror det var 7 kapitlet § 14 med några stycken jag såg som relevant och tycker nog att det bör gå att fälla bl.a. Aftonbladet och SVT/SR koncernen för brott. Vi får se vad juryn tycker.  Mitt ombud (informella) kontaktade mig och vi ska träffas nästa vecka.

Friday 28th October 2016 – Fredag 28 oktober

English.

I have today studied part of European Convention on Human Rights. Especially Article 10 related to Freedom of Expression.

I also read  parts of Warnling-Nereps and Bernitz Swedish book ”Guidelines to Freedom of the Press Act and Freedom of Speech Act”.  These profesors at Stockholm University Law School explains that the European Convention of Human rights is clear about that freedom of speech and of the press is a condition for a functioning democracy. They emphasize that according to the European Convention there is a direct link between  freedom of speech and press and democracy.

These professors also emphasize that the public MUST have a reasonable chance to keep themselves informed both according to the European Convention and according to Swedish Law and therefore massmedia have a very central role in a democratic society. 

Comment: Well. What can I say? And what will the international public tell when they hear that some licensed Swedish doctors and specialist doctors for years tried to tell the Swedish public that there do exist internationally a tragic phenomenon with children as victims that is called Malingering by Proxy/MAL-BP or Induced Illness and that this might be related to the humanitarian catastrophe of thousends of Swedish ”apathetic” refugee children.

But Swedish media consistently denied us whistleblowing doctors public space and have therefore consistently denied Swedish public this extremely important information. What is also upsetting is that not only denied Swedish Public Service us whistleblowing doctors public space but they also worked explicitly against us portraying us as incompetent xenophobic doctors.

Newspapers even denied me to advertise my book ”Copycat-kids”  http://www.bokus.com/bok/9789186407117/copycatbarnen/   probably because public service told Swedish newspapers that ”Dr. Jackson is a right wing extremist” (my comment: I am not).

Public Service told so without giving me the slightest  chance to deny these very serious allegations. Public Service also denied  me to explain to the public  that MAL-BP is discussed very late in medical science and first time it ever was termed was as late as 1996 by some professors at YALE in US and this is probably why pediatricians educated before 1996 never have heard about MAL-BP.  I was not even allowed to tell this.

Jan Lind, journalist and former head of debate section at Swedish Doctors Associations weekly Magazine denied me to write an article about MAL-BP because, he told ” It is unpolite to inform Swedish pediatricians that they dont know this. They are pediatricians and know what they are doing. You are just a psychiatrist”.

Public Service interviewed  older pediatricians that had never about the term MAL-BP and Swedish Public Service then took for granted that I was a hoax  and made a fool of me publically – this is the most serious allegation I have against public service in Sweden as when public service called me a rightwing extremist and portrayed my discussions about MAL-BP as extremist-talk they in fact increased the terrible MAL-BP epidemic on extra vulnerable refugee.  Traffickers now knew that they could go on with this child-torturing trick as after I who tried to whistleblow was labelled an extremist now no other doctor  dared to oppose because of fear of being branded nazi by Public Service.

The fact that Swedish Public Service was behind this denial of information to the public although public service received hundreds of letters, phone calls and emails from several doctors should I believe be regarded as a serious deviation from European Convention on Human Rights.  Especially as public services caused a copycat epidemic of torture on refugee Children. In many cases severe torture depending on how the traffickers rigged the situation where they on false grounds claimed the Children were that ill that they had to be prescibed naso-gastric tubefeeding.  Some for years, waiting for asylum.

 

Swedish/Svenska

Ja, det blev lite oväntat idag att dagboksnotatet på engelska blev längre än först planerat. I korthet har jag idag sorterat en del juridiska böcker och avsett en speciell sektion för yttrande-och tryckfrihets litteratur.  Jag läste JIKEN vid Stockholms Universitet på 90-talet eftersom jag alltid varit intresserad av juridik inom medicinen. Jag har denna kurslitteratur kvar som jag kompletterat då och då under åren. Jag läste lite i ”En orientering i tryckfrihet och yttrandefrihet” fjärde upplagan, 2009,  av Wiweka Warnling-Nerep & Hedvig Bernitz, båda verksamma vid juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet bl.a. sid 153 och 154 , 12.1 Europakonventionen ”En direkt koppling har alltså gjorts mellan yttrandefrihet och demokrati……En förutsättning för att sådana värden skall kunna vidmakthållas och utvecklas är en väl fungerande informationsfrihet (jfr RF 2:1 p.2). Allmänheten måste alltså ha en rimlig chans att hålla sig informerad. Kombinationen av dessa båda fri-och rättigheter, dvs yttrandefriheten och informationsfriheten, innebär att massmedia intar en mycket central plats i det demokratiska samhället”.

Jag tänker att redan detta räcker för att fälla SVT/SR avseende deras rapportering om ”apatiska barn” och begära mångmiljonskadestånd för det drev de satt igång mot mig som visselblåste. Det unika torde i denna skandal dock vara att public service rapportering till allmänheten totalt präglades av en enda journalist – Gellert Tamas. Och hans analys av apatiska barn epidemin. En analys som nu till  och med i massmedia diskuteras som ”falsk”. Se intervju i Göteborgsposten med Gellert Tamas för några veckor sedan. Den egentliga katastrofen har dock inget med mig att göra utan det är att tusentals flyktingbarn mycket grymt utnyttjats och lidit ofattbart pga ett journalistiskt haveri där public service är huvudansvarigt. Jag ringde till statistikern på Socialstyrelsen ansvarig för dödsfallsregistret för någon månad sedan för att höra om de kunnat identifiera dödsfall på apatiska barn. Han berättade de har svårt att se vissa koder men han kunde inte utesluta att dödsfall förekommit. Får jag höra att ett enda dödsfall förekommit så kommer jag förutsatt att rimlighet föreligger, jag kommer att konsultera juridisk expertis, anmäla de tre senaste  VD-arna för SVT för anstiftan till mord. Detta mot bakgrund att apatiska barn epidemin i Sverige enligt internationell expertis sannolikt är MAL-BP och Copycats där public service/SVT är huvudansvarigt. Om public service haft en saklig och neutral debatt mellan läkare med kompetens på MAL-BP  t.ex. undertecknad som var refererad som expert i SOU 2006:49 så hade epidemin försvunnit omedelbart eftersom övergreppsmännen hade förstått att det är straffbart att påföra barn sjukdomar. Läs t.ex. http://www.theguardian.com/uk/2010/jan/22/mother-jailed-boy-fake-illness hur dessa övergreppsföräldrar sätts i fängelse i England, men i Sverige får de asyl. Notera när ni läser artikeln så har barnoffret en magsond vilket är det vanligaste övergreppet vid MAL-BP/Induced Illness hos barn. 80% av de apatiska barnen har magsond.   Skall bli intressant att höra hur Nils Hanson på Uppdrag granskning och Eva Hamilton/Hanna Stjärne kommenterar anklagelserna om att skapa copycats vid svensk domstol. Var ska ansvaret läggas vid copycat-skapande. Jag tror detta kan bli en sak för HD.

 

Torsdag 2016-10-27

Tyvärr har pga arbetsbelastning uppdateringen icke varit rimlig. Fr.o.m. imorgon fredag 28 oktober har jag dock kunnat avhända mig så pass mycket arbete att jag på halvtid kan arbeta med apatiska barn projektets framför allt  juridiska sida. Jag kan då utlova minst två dagboksnotat i veckan. Redan i början av nästa månad så träffar jag jurister i syfte att stämma media i Sverige. Jag tror vi börjar med Aftonbladet men det är inte bestämt än.

 

Fredag 2016-09-30  

Planerar idag kontakta Riksåklagaren för att diskutera brottsanmälan mot Svenska Barnläkarföreningen speciellt läkarna Henry Ascher, Göran Bodegård och Anders Hjern för allmänfarlig verksamhet då de utan evidensbaserad medicinsk grund tycks avsiktligt ha mörklagt uppenbar medicinsk kunskap om barnövergrepp och agerat synnerligen vårdslöst med uppenbara iatrogena skador/vårdskador på barn som följd. Detta torde kunna ledas i bevis mot bakgrund av den medicinska kunskap som föreligger i ärendet. Socialstyrelsen menar i mail till undertecknad år 2015 att Barnläkarföreningen är de som är ansvariga för Socialstyrelsens hållning i deras riktlinjer där de helt bortser från MAL-BP. Jag menar därför det är extra viktigt att juridiskt inleda förundersökning mot speciellt barnläkarna Ascher, Hjern och Bodegård varav de två första är offentligt långt ut på det politiska vänsterkanten omfattande extrema hållningar (Ascher är medlem i SKP f.d. KPMLr)  och bedöma om de åsidosatt medicinsk sakkunskap av politiska skäl och därvidlag bedrivit samhällsfarlig verksamhet då konsekvenserna av deras åsikter medfört MAL-BP övergrepp på över tusen s.k. apatiska flyktingbarn i Sverige och snedvridit/via mörkläggning påverkat myndigheten Socialstyrelsens riktlinjer för vård av barn år 2013. En liten grupp politiskt och medialt synnerligt aktiva barnläkare har alltså, menar undertecknad, grundlurat både Socialstyrelse, sin egen kår och allmänhet.

Svenska barnläkarföreningen tycks alltså ha politiserat diagnostik av apatiska flyktingbarn. Detta torde vara analogt med deras uppenbara ovilja mot att åldersbestämma s.k. ensamkommande flyktingbarn. Denna åldersbedömning är en problematik som i Sverige september 2016 har varit i focus för den allmänpolitiska debatten. Samhällskoncensus är idag att barnläkarföreningens rekommendation att icke ifrågasätta ensamkommande barns ålder har medfört att vuxna män, i vissa fall uppenbart över 30 år, har placerats på boende för minderåriga vilket bevisligen medfört grov kriminalitet mot minderåriga asylsökande barn såsom överfallsvåldtäkt.

Analogt med barnläkarnas förnekande av att biologiska åldersbestämningar kan tillföra medicinsk kunskap, detta trots uppenbar internationell forskning på området som visar att biologiska åldersbetämningar signifikant tillför relevant kunskap som hjälp i åldersbedömning, så förnekar svenska barnläkare uppenbar internationell forskning om s.k. MAL-BP alltså svår tvångssimulering hos barn s.k. by-proxy våld.  Ledande barnläkare tycks utifrån det kärande förstår ha politiserat det som internationell expertis bedömer vara en copycat epidemi av det som internationell medicinsk expertis som professorerna Marc Feldman och Bryan Lask bedömer vara MAL-BP.   Alltså övergrepp av  vuxna asylsökande av varierande grovhetskaraktär på minderåriga asylsökande barn. En utmärkt review-artikel om MAL-BP, förkortning av malingering by Proxy, från år 2015 återfinns på denna länk:   http://www.researchgate.net/publication/284133713_Malingering_by_Proxy_A_Literature_Review_and_Current_Perspectives

En sak som måhända kan förklara, dock icke försvara, barnläkarnas agerande är att kunskapen om MAL-BP är relativt sen inom medicinens område, en kunskap som utvecklas snabbt då alltfler barn tycks bli offer för MAL-BP.

MAL-BP är också det som den socialdemokratiska regeringens utredning SOU 2006:49 sid 26, citerandes undertecknad, pekade på så barnläkarna torde näppeligen kunna undkomma sitt medicinska och juridiska ansvar då denna utredning blev exceptionellt känd bland både allmänhet och barnläkare. Jag refererar till Uppdrag gransknings program om saken september 2006. Att Uppdrag gransknings program denna gång var ensidigt och gjordes av med barnläkarna sympatiserande journalister spelar ingen roll. Det centrala är att fokus låg på frågeställningen simulering eller icke och programmet blev mycket uppmärksammat av både allmänhet och etablissemang.   Barnläkarna kan alltså rimligen icke hävda att de icke kände till MAL-BP.   Jag menar en förundersökning kommer att visa att de kände till MAL-BP men vårdslöst struntade i detta på ett sätt så att de bevisligen bedrivit grovt allmänfarlig verksamhet i det att MAL-BP övergrepp kunde fortsätta på tusentals minderåriga.   Rätt diagnos ger rätt behandling. Diagnosen MAL-BP leder till att barnet omhändertas av sociala myndigheter och distanseras från vårdnadshavarna för att skydda dem från vårdnadshavarna.  Detta har svenska barnläkarföreningen förhindrat genom sina talesmän Henry Ascher, Anders Hjern och Göran Bodegård och jag menar därför de bör ställas till rättsligt ansvar för allmänfarlig verksamhet alternativt anstiftan till brott mot minderåriga.

Saken måste handläggas av specialåklagare av brott mot barn. Åklagare Marianne Ny? Det kan också finnas betydande vänskapskorruption så jag skall kontakta idag också riksenheten mot korruption.   En betydande faktor i denna allmänfarlig verksamhet är att bedöma de journalister som ensidigt gett offentligt stöd åt de barnläkare som åsidosatt medicinsk sakkunskap och politiserat övergreppsepidemin.

Resultat av dagens agenda:

  1. Jag ringer först Riksenheten mot korruption* men de svarar icke
  2. Jag ringer Särskilda Åklagarkammaren i Malmö** för att redogöra för att min bedömning är att jag har ett ärende ”brott mot barn” som det krävs specialkompetens för. Jag begär ingen juridisk rådgivning ty detta är icke Riksåklagarens sak utan min förfrågan gäller vart jag skall vända mig för att anmäla brott av denna karaktär eftersom om jag går till en vanligt polisstation och anmäler detta misstänkta brott så finns det risk att det läggs ned pga svårigheter hos vakthavande befäl att förstå dimensionerna. om chefsåklagare Anders Jakobsson menar att jag bör börja med en anmälan vid en polisstation eller via internet så gör jag givetvis så. Jag ringer Malmö och talar med en sekreterare som ger mig numret till chefsåklagare Anders Jakobsson. Jag sänder dock först detta notat 2016-09-30 som bakgrund till registratorn vid särskilda åklagarkammaren så åklagaren kan förbereda sig. Eventuellt blir det så att jag inte ringer förutsatt att jag får ett skriftligt svar.

Just nedan följer kopia på det mail jag sände idag till Särskilda Åklagarkammaren. Därmed är dagens arbete för flyktingbarnen avslutat. Eventuellt svar kommer att publiceras här på bloggen, under denna meny.

Från:  Thomas Jackson
Skickat: den 30 september 2016 09:14:35
Till: registrator.ak-sarskilda@aklagare.se (registrator.ak-sarskilda@aklagare.se)

 Till Chefsåklagare vid särskilda åklagarkammaren att diarieföras.

Det föreligger områden som är svåra att placera juridiskt. Jag skriver därför till Er med en förfrågan om var jag bör anmäla tre barnläkare för det jag menar vara allmänfarlig verksamhet.

Läs gärna denna länk där jag kortfattat diskuterar: https://jajj.se/daglig-dagbok-apatiska-barnprocessen-fran-2015-11-23/

I korthet gäller det att de medvetet, av för mig okända grunder vänskap? politiska hållningar? mörklagt det som enligt både engelska läkarföreningen och internationella experter anser som s.k. MAL-BP övergrepp på barn i den svenska s.k. apatiska barn epidemin.
Socialstyrelsen har skrivit till mig och uppgett att vissa personer i barnläkarföreningen i egenskap av huvudremissinstans dominerat Socialstyrelsens riktlinjer så att de icke tar upp det internationellt erkända MAL-BP övergreppet mot barn.

Brottsanmälan, när jag väl vet var jag skall anmäla saken, kommer att innehålla utförlig dokumentation som styrker det min talan gäller. Notera vänligen att enligt speciallitteraturen om detta övergrepp som barnläkare luras till att begå pga falsk information från vårdnadshavarna så är barnläkarna konsekvent emot att erkänna övergreppet. Sannolikt beroende på att det är barnläkarna själva som luras att begå det, t.ex. magsond ordination som är plågsamt för barnen, och barnläkarna har då stora svårigheter att erkänna att de gjort fel eftersom de då riskerar att tas till domstol för felbehandling. Just detta gäller icke bara Sverige utan är ett internationellt erkänt förhållande just vid MAL-BP övergrepp. Se länk http://www.researchgate.net/publication/284133713_Malingering_by_Proxy_A_Literature_Review_and_Current_Perspectives

Fråga: I detta mycket speciella brott. Till vilken instans, rättsmyndighet bör anmälan göras?   Vid anmälan till socialstyrelsen har jag upprepade gånger fått höra att de kan icke uttala sig då kunskapsläget är oklart vilket också är deras hållning i deras senaste riktlinjer om vård av s.k. apatiska barn juni 2013.   Jag menar kunskapsläget icke är oklart utan det är kristallklart att MAL-BP åtminstone bör diskuteras och varnas för i riktlinjerna eftersom det icke kan uteslutas att det föreligger mycket svåra fall av MAL-BP hos flera av de över tusen flyktingbarn som fått diagnosen uppgivenhetssyndrom. Barnläkarna har helt enkelt mörklagt att allvarlig och grov MAL-BP ger som resultat ”uppgivenhetssyndrom”.

De tre barnläkarna har pga ren okunnighet eller vårdslöshet, eller medvetet som undertecknad menar och är grund till denna brottsanmälan,  hoppat över ett led, MAL-BP, som analyserat och accepterat  kunnat förhindra övergreppen genom att det medför att man redan vid misstanke om detta separerar barnen från föräldrarna i den grad som bedömes optimalt för situation och barn. Barnläkarna har istället fokuserat på slutstadiet – uppgivenhetssyndrom. Norska myndigheter och läkare agerade korrekt på de få fall som kom till Norge, barnen tillfrisknade efter separation från vårdnadshavarna, och det blev aldrig någon epidemi i Norge trots att vissa norska barnläkare försökte importera den svenska modellen men de norska myndigheterna stod emot. I Sverige kunde nämnda barnläkare med idog hjälp av svenska journalister mörklägga MAL-BP och skapade en epidemisk katastrof av MAL-BP övergrepp som i svensk media kallades ”apatiska barn”. Svenska flyktingadvokaters roll och Advokatsamfundets agerande bör diskuteras då flyktingombuden haft stor ekonomiska intressen av att framställa barnen som sjuka. Allt detta orsakat av några få barnläkare som jag menar medvetet, och därmed kriminellt, bedrivit närmast kvacksalveri verksamhet i saken med svenska journalisters goda minne.

Tacksam för svar vilket naturligtvis skall åtföljas och tacksam för instruktion var jag kan överklaga svaret om jag anser det otillfredsställande.

Stockholm 2016-09-30

Med vänlig hälsning

Dr. Thomas Jackson  medicinsk expert i SOU 2006:49 sida 26.

 

*Riksenheten mot korruption

Riksenheten mot korruption handlägger samtliga brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta. Man handlägger också brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott. Enheten deltar i samverkansprojekt om korruption, speciellt riktade till myndigheter, och har tagit initiativ till att bilda ett nationellt nätverk mot korruption. På enheten arbetar tio åklagare och tre ekorevisorer.

Postadress:
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
Telefon 010-562 50 00
Fax 010-562 53 80
E-post registrator.riksenh-korruption@aklagare.se

 

 

**Särskilda åklagarkammaren

Särskilda åklagarkammaren är en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Kammarens kansli finns i Malmö. Åklagarna är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.

Här behandlas årligen omkring 9 000 ärenden totalt varav knappt 400 är domar- och åklagarärenden. Särskilda åklagarkammaren är den enda av åklagarkamrarna som organisatoriskt lyder direkt under riksåklagaren. Skälet är att det vid Särskilda åklagarkammaren bedrivs en särskilt känslig och integritetskrävande verksamhet där kammarens åklagare inte bara bedömer anmälningar och misstankar mot polisanställda, utan även mot åklagare, domare, riksdagsmän m.fl.

Det är ett rättssäkerhetskrav att verksamheten vid Särskilda åklagarkammaren kan bedrivas enhetligt och avskilt från den vanliga polis- och åklagarverksamheten.

Av den stora mängd ärenden som kommer till Särskilda åklagarkammaren handlar en stor andel om anställda inom polisen. Det kan gälla allt från misstänkt våldsanvändning till hur poliser uppträtt. Regelverket som omger en polismans befogenheter är svårt att tillämpa och det finns ofta gränsdragningsfrågor i förhållande till grundlagarna, mänskliga rättigheter, hur man får använda våld, proportionalitetsprincipen m.m. Det är ett arbete som kräver hög juridisk kompetens och därför är samtliga åklagare som arbetar på särskilda åklagarkammaren chefsåklagare med lång erfarenhet av yrket.

Många polisärenden skrivs av i ett tidigt skede eftersom det redan från början står klart att det inte finns anledning till att anta att polisen gjort sig skyldig till brott. Fallen undersöks dock noggrant.

När åklagaren meddelat sitt beslut underrättas polisens internutredningar om detta. De tar sedan ställning till om saken föranleder någon arbetsrättslig åtgärd. På samma sätt fungerar det med ärendena som rör åklagare och anställda inom åklagarväsendet. Där underrättas alltid tillsynsavdelningen vid Åklagarmyndighetens huvudkontor om beslutet.

Ärendena om brott av åklagare och domare handläggs normalt av särskilda åklagare vid Särskilda åklagarkammaren. Skälet till det är att handläggningen och bedömningarna ska bli så enhetliga som möjligt. Det är riksåklagaren som är förundersökningsledare när det gäller ifrågasatta brott i tjänsten av domare vid allmän domstol. Men även dessa ärenden handläggs vid Särskilda åklagarkammaren.

Särskilda åklagarkammarens chef är överåklagare och den ställföreträdande chefen är vice överåklagare. Åklagarna som arbetar vid Särskilda åklagarkammaren är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm.  Kammarens kansli i Malmö leds av en chefsadministratör. Vid kansliet arbetar därutöver åklagaradministratörer.
Postadress:
Åklagarmyndigheten
Särskilda åklagarkammaren
205 90 Malmö

Besöksadress:
Drottninggatan 1 D, 5 tr, Malmö

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 (varje helgfri måndag – fredag)
  • Telefon 010-562 69 30
  • Fax 010-562 69 40
  • E-post registrator.ak-sarskilda@aklagare.se