Germanwings Diagnostic Catastrophe – uppdaterad med svensk översättning

A Diagnostic Scandal related to Work Capacity

 

Severe psychiatric disorder

More and more facts are disclosed re. the co-pilots health status. It is now reported that he had a considerable amount of psychotropic drugs in his home that supposedly have been prescribed for his use. There now also exist evidences that speak for a somatization or somatoform disorder which is a clearly treatment resistent psychiatric disorder. Drugs dont help, they might even worsen the disorder. Typical for these kinds of disorders are that the patient is referred between specialists that really dont know what to do, therefore it often ends up in chaotic medication on trial and error basis. The psychiatrist is often the one that becomes the center of the treatment strategies and often the neurologist is involved as the psychiatrist is troubled by the strange neurological signs that the patient complains about.

 

Strictly contraindicated.

Listen now my dear readers!   I have been working 37 years as a doctor in a wide field of clinical medicine and I am a specialist in psychiatry. If, let me emphasize if, mr Lubitz has either a severe unipolar depression or a severe somatization disorder or has another serious mental diagnosis that demands more than one type of psychiatric drug it is an absolute catastrophe if this person is working as a pilot. It is absolutely contraindicated to work as a pilot with this background.   I have been working for a shorter period as doctor for pilots at Arlanda Airport. These kinds of diagnostic entities definately make red lamps flash.

 

European  ”At Face Value – everything the patient tells is true” Paradigm

It seems the scandal is more and more turning into a medical scandal. CEO Carsten Spohr cant possibly be responsible for a pseudo humanistic tendency among doctors all over Europe to take at face value everything what a patient says, which perhaps has been the mechanism in Lubitz case.   The Face Value mechanism is a tragedy in European psychiatry. I have seen it in Sweden, Norway and UK.  The bosses that run the mental health services are most often not doctors any longer. This means they have no diagnostic training and balance this lack of knowlege with ”empathy” with the patients. In other words, if a patient makes a complaint against the doctor that ”the doctor has not listened to me” the CEO, often a nurse, then heavily rebukes the doctor because her department gets another complaint making the statistics for her department look worse in public records. And this is of course not appreciated.   It would not surprise me if this mechanism has been involved in the Lubitz case.  The doctor dont dare to tell his honest opinion because of fear of losing his job, being called a fascist, doctor lacking empathy or whatsoever similar to this.

Undersigned have the opinion that Face value-mechanisms also explain the tragic so called apathetic children disease in Sweden, ongoing since year 2001, please listen to this radio-pod interview with professor Marc Feldman one World-leading expert on malingering , well known from CNN, New York Times, Larry King show etc etc

where doctors and scientists take everything adult asylumseekers tell about ”their” children at Face Value. In addition Face Value mechanisms explain why doctors took the initially convicted massmurder Thomas Quicks lies for true statements creating an enormous medical and judiciary scandal in Sweden – http://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Bergwall .

Face Value- mechanisms also explain the enormous increase of sicklistening and incapacity benefits that nowadays occur in Europe compared to rest of the world.  Please read this debate article, by undersigned, in Norways second biggest newspaper Dagbladet –http://www.dagbladet.no/2013/11/21/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/30435143/

Dr. Thomas Jackson, specialist in adult psychiatry

Professor of Malingering Diagnostics in Clinical Medicine and Director at European College of Psychiatry LTD- a privat company.

 

Svensk översättning/Swedish translation:

 

En diagnosskandal avseende arbetsförmåga

 

Svår psykisk sjukdom

Fler och fler detaljer avslöjas avseende andrepilotens hälsotillstånd. Nu rapporteras det att han hade en ansenlig mängd psykofarmaka i sitt hem som sannolikt receptförskrivits för just honom. Det föreligger också underlag som talar för en somatiserings-eller somatoform sjukdom vilket är en klart behandlingsresistent psykisk sjukdom. Psykofarmaka hjälper inte, tvärtom kan de ofta förvärra sjukdomen.  Typiskt för dessa sjukdomar är att patienten bollas mellan specialister som inte vet vad de skall ta sig till, därför slutar det ofta med kaotisk medicinering som prövas chansartat. Psykiatern är ofta den som kommer i den centrala utredningsrollen, därefter neurologen som psykiatern ofta remitterar till eftersom psykiatern önskar säkerställa att de neurologiska symtom patienten klagar på inte är en neurologisk sjukdom.

 

Strängt kontraindicerat

Lyssna nu mina kära läsare!  Jag har arbetat 37 år som läkare och har mycket bred klinisk erfarenhet i olika subdiscipliner och jag är specialist i psykiatri.   Om, låt mig betona om, herr Lubitz haft antingen en svår unipolär sjukdom (svår depression) eller en svår somatiseringssjukdom  eller haft en annan svår psykiatrisk sjukdom som kräver mer än en typ av psykofarmaka  så är det en absolut katastrof om denna person arbetar som pilot. Det är absolut kontraindicerat att arbeta som passagerarpilot med en dylik personlig bakgrund.  Jag har arbetat som flygläkare vid Luftfartsverket en kortare period. Diagnoser av denna typ som herr Lubitz tilldelats gör att alla röda lampor blinkar.

 

Europeisk ”Allt är sant som patienten säger”” paradigm

Undertecknad bedömer att Germanwings tragedin alltmer utvecklas till en medicinsk skandal. VD för Lufthansa Carsten Spohr kan rimligtvis icke vara ansvarig för en pseudohumanistisk tendens hos läkare över hela Europa att ta allt som patienten säger för total sanning, s.k. ”at face value”, vilket kan ha varit fallet i fallet Lubitz. Face-value paradigmet är en tragedi inom europeisk psykiatri. Jag har sett detta fenomen i Sverige, Norge och Storbritannien. Cheferna som bestämmer vid psykiatriska kliniker och mottagningar är ofta icke längre läkare. Chefer som saknar diagnostisk kunskap och denna brist kompenserar de med ”empati” med patienten. Med andra ord om en patient klagar till chefen, ofta en sjuksköterska, att läkaren ”inte lyssnar på mig” så medför detta ofta en kraftig tillrättavisning av läkaren eftersom vårdenheten drabbats av en anmälan, vilket sjuksköterskechefen inte uppskattar eftersom detta inte ser bra ut i vårdenhetens offentliga statistik.  Vilket i sin tur naturligtvis icke uppskattas av hennes chefer.  Det skulle inte förvåna mig om denna typ av mekanismer spelat roll i fallet Lubitz. Läkaren vågar inte dokumentera sin uppriktiga mening av rädsla att att förlora sitt jobb, bli kallad fascist, empatilös eller något liknande.

Face value-mekanismer menar undertecknad förklarar både den tragiska s.k. apatiska barn epidemin i Sverige åren 2001-2015, läs www.apatiskabarn.se  och www.drjacksonsbarnefond.com  där vårdenheter tagit allt som vuxna asylsökande sagt om barnen ”at face value” och f.d. massmördarens Thomas Quicks lögner som absolut sanning – http://sv.wikipedia.org/wiki/Sture_Bergwall .    Det förklarar också mycket annat som en enorma ökningen av sjukskrivningar och förtidspensioner i Europa jämfört med övriga världen –http://www.dagbladet.no/2013/11/21/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/30435143/

Dr. Thomas Jackson, legitimerad läkare, specialist i psykiatri, professor i klinisk simuleringsdiagnostik och direktor vid European College of Psychiatry LTD – ett privat företag

 

 

Lämna en kommentar