Hur skall SVT:s Jan Helin klara detta? Samtliga handlingar till Tingsrätten före utsändning av stämning

Här presenteras i turordning från 2016-12-01  handlingar insända till Stockholms Tingsrätt som underlag för stämning av Jan Helin för grovt förtal i enskilt åtal med kärande Dr. Thomas Jackson och svarande tryckfelsnisse Jan Helin/f.d. ansvarig utgivare för Aftonbladet numera programskojare på SVT.

Mål nr är T 15812-16 Avdelning 4 vid Stockholms Tingsrätt

Tung läsning, jag vet. Samtliga advokater har sagt jag torde ha minimala chanser att vinna. En sa ”jag vet bergsäkert att du förlorar”. Men detta handlar faktiskt icke om mig utan om flyktingbarnen och att det bara måste, för deras skull, framkomma att MAL-BP diagnostik icke är politiskt extrem i något avseende.

 1. Ansökan om stämning 2016-12-01  (bilagor måste dock rekvireras från Tingsrätten)
 2. Svar på föreläggande 2016-12-21    (bilagor måste dock rekvireras från Tingsrätten)
 3. Komplettering 2016-12-27 till stämningsansökan insänd 2016-12-01
 4. Tillägg 2016-12-30 till komplettering 2016-12-27 att bifoga stämning (bilagor måste dock rekvireras från Tingsrätten)
 5. Följebrev  och dokument kallat Strategidokument 1.

Allt underlag till stämning skulle ha varit inlämnat till Stockholms Tingsrätt senast kl. 24.00 2017-01-02. Så är fallet med dokument 1-5 ovan. Jag sände dock 2017-01-04 ytterligare ett dokument ”Om förberedande förhandling…” till Tingsrätten där jag, om det bedömes som tillbörligt, ber Tingsrätten till stämningen tillägga dokumentet ”Om förberedande förhandling…” framföra synpunkten att bl.a. Gellert Tamas som saknar journalistutbildning och Henry Ascher som har barnläkarutbildning, skall veta de är välkomna som vittnen i denna rättssak.

 

Här nedan kommer dokumenten i sin helhet (dock utan bilagor)

Dokument 1. Ansökan om stämning:

 

Ansökan om stämning 2016-12-01

Datum: 2016-12-01

Till: Stockholms Tingsrätt

Box 8307

104 20 Stockholm

 

Kärande: Thomas Jackson med Dr Jacksons Barnefond

Mobiltelefon: 004798189351

 

Ombudets adress: Adress enligt ovan. Undertecknad representerar sig själv.

 

Svarande:   Aftonbladet AB med ansvarig utgivare Jan Helin

Västra Järnvägsgatan 21

111 64 Stockholm

 

 

Yrkande 1.

Att ett nytt tryckfrihetsmål i saken anhängiggöres vid Stockholms Tingsrätt.

Detta mot bakgrund av de speciella omständigheter som råder i denna sak. Stämningen avser grovt förtal av kärande som Aftonbladet publicerade i artiklar i sin papperstidning och sin webtidning 2012-03-26. Preskriptionstiden för grovt förtal är fem år. Ett TF-mål om saken påbörjades år  2014 vid Stockholms Tingsrätt T 2706-14 men slutfördes aldrig på grund av den enorma komplexitet (ny och komplicerad diagnostik som svenska läkare och Socialstyrelse var obekanta med, felaktiga citat som spridits som myter i masssmedia och sjukvårdspersonal, ledande journalister som icke förstår skillnaden mellan simulering och tvångssimulering)  som krävde extraordinära åtgärder.

Käranden återtog i god tid före muntlig förhandling målet då svarande på grund av sin unika ställning som stor massmediaaktör angrep ett nyckelvittne offentligt. Vänligen se bilaga 2 ansökan om uppskov 2014-06-17. Jag åberopar i ansökan om uppskov 2014 två omständigheter som

 1. Att prövning av Socialstyrelsens hanterande av saken bör ske.
 2. Undertecknads svårigheter att få advokat.

Bägge dessa åberopande har nu tillfredsställande uppfyllts.

 

Nytillkomna omständigheter som styrker yrkande 1 att nytt tryckfrihetsmål bör anhängiggöras:

 1. Engelska Socialstyrelsen, General Medical Council där undertecknad är registrerad som läkare med reg.no 6026756, har enligt skriftligt uttalande våren 2016 tillställt kärande, efter att kärande ”Lex Maria”-anmält sig själv vid G.M.C. och formulerar att de noggrant satt sig in i apatiska barn epidemin i Sverige och prövat min roll och kommit fram till att kärande icke gjort något medicinskt fel i debatten då jag hävdat att flyktingbarnen kan vara utsatta för MAL-BP. MAL-BP är förkortning för malingering by proxy och är ett säreget övergrepp som bygger på att vårdnadshavare felinformerar läkare om ett barns symtom. Läkaren agerar utifrån denna information och därvidlag utsätter barnet för stressande och ofta smärtsamma undersökningar och behandlingar som beroende på intensiteten och antalet kan grovt traumatisera barnet. Processen skadar alltså barnet och situationen gör barnet svårt sjukt och förklarar alltså varför barnen blir apatiska/uppgivna med t.ex. extremt höga stresshormoner vilket är väl dokumenterat att de svenska apatiska barnen har. GMC har en motsatt hållning till det svarande Aftonbladet hävdar som betecknar mina synpunkter som en skandal av historiska dimensioner.
 2. Då GMC-dokumentet är konfidentiellt material har svensk Socialstyrelse fått mitt tillstånd att be GMC om kopia. Med tanke på ”den humanitära katastrof”, citat som förre migrationsminister Barbro Holmberg betecknade epidemin av apatiska flyktingbarn med, anser jag att jag vid förhandling bakom stängda dörrar kan visa rätten detta dokument. I övrigt hänvisar jag till Socialstyrelsens jurister som handlägger apatiska barn problematiken vilka jag haft kontakt med.
 3. Jag har nu också juridisk hjälp av en jurist med jur.kand examen från Stockholms Universitet. Med tanke på dennes personliga säkerhet så önskar jag icke utsätta hen för den sociala och psykiska press det innebär att vara involverad i denna exceptionellt kontroversiella sak eftersom saken berör begreppet MAL-BP, Malingering by Proxy – ett av svenska läkare och journalister okänt begrepp avseende medicinskt bedräglig teknik av symtomförfalskning där läkare luras in i en grym teater. Symtomförfalskning omsätter i Sverige idag svindlande belopp, åtskilliga miljarder svenska kronor, inom personlig assistensbranschen och trafficking. Det har vid Malmö och Södertälje tingsrätter senaste åren avkunnats fällande domar för bedrägerier inom personliga assistansbranschen för symtomförfalskning som mer distinkt bör benämnas MAL-BP. Men då journalister och svenska läkare saknar detta adekvata språkbruk, motsvarande term existerar ej i svenska språket, så beskrivs dessa rättsfall som bedrägerier.

Mot bakgrund av nytillkomna omständigheter punkt a. och b. ovan yrkar jag i första hand att ett nytt tryckfrihetsmål anhängiggöres.

 

Yrkande 2.

Om Stockholms Tingsrätt avslår yrkande 1 hemställer kärande att domstolen återupptar målet TF 2706-14 mot bakgrund att:

a. Målet aldrig avslutades.

b. Ovan omnämnda nya och centrala bevisning tillkommit.

c. Att undertecknad lägger ned åtalspunkten mot Aftonbladet att de framställer kärande ”i stort sett jämställd med nazist”.   Detta nedläggande torde förenkla domstolens handläggning eftersom målet då enbart kommer att gälla åtalspunkten huruvida Aftonbladets uppgifter att kärandes diagnostik är en ”skandal av historiska proportioner”, utgör grovt förtal eller icke.

Kärande menar att jag under åren 2006-2016 försökt, pga omtanke om barnens bästa och att de är utsatta, uppmärksamma svenskt etablissemang och allmänhet på att det existerar diagnostik internationellt, MAL-BP diagnostik, som väl förklarar den pågående epidemin av apati/uppgivenhet med sondmatning som drabbar flyktingbarn i Sverige. Jag har känt ett speciellt ansvar eftersom jag åren 2002-2012 var bosatt i England, medlem i engelska läkarförbundet och registrerad vid General Medical Council där vi har diagnostik för dessa svårbegripliga övergrepp, vilket saknas i Sverige. Om jag inte ens försökt påtala övergreppen hade jag skämts tills den dagen jag dog. Att denna min oro är motiverad stöds numera inte bara av de dokument jag insände år 2014 utan nu också av:

a. En tung utländsk myndighet G.M.C. där kärande är registrerad som läkare.

b. Engelska Läkarförbundets etiska kommitte.

c. Stavanger Universitets Sykehus kliniskt etiska kommitte

d. Framstående internationellt ansedda forskar som prof Marc Feldman och Judith Libow.

Inga för debatten relevanta synpunkter, expertvittnen och fakta om att barnen kan vara i en extraordinär och svårbegriplig övergreppssituation MAL-BP, som svårt psykiskt traumatiserar barnet med apati/uppgivenhetssyndrom som följd,  har svensk public service, Aftonbladet eller annan svensk media förmedlat till allmänheten. Jag refererar till det material kärande sände in år 2014 i målet TF 2706-14. Svensk massmedia inklusive Aftonbladets artikel där kärande grovt ärekränkes synes till fullo gå på en journalist Gellert Tamas myter och konspiration att allt som talar för MAL-BP övergrepp på barnen är högerextremt och nazistiskt. Och därför tycks svensk media anse MAL-BP så pass oseriöst att det skall undanhållas allmänheten trots att det av internationella etiska kommitteer, myndigheter och expertis inom detta smala kunskapsfält anses inte bara relevant för förstå Sveriges apatiska barnepidemi utan några experter säger säkert att barnen är offer för det.

För att förstå denna sak måste följande förhållande formuleras: Svensk media talar om övergrepp av utomstående på flyktingbarnen i barnens ursprungsländer. Kärande talar om övergrepp på flyktingbarnen, s.k. MAL-BP övergrepp av familjemedlemmar, närstående eller traffickers i Sverige i syfte att göra dem så sjuka att de enligt svensk praxis får asyl.

 

Alltså en fullständigt horribel situation. Icke desto mindre får kärande stöd av de som vet vad MAL-BP innebär. Personer med synnerligen hög medicinsk och etisk utbildning och position till skillnad från Aftonbladets, och andra svenska, journalister som mest gått på myter och manipulationer från en enda journalist, Gellert Tamas, som svensk journalistkår utsåg som ”granskare” vars falsarier hade en enda funktion ”shoot the messenger”, alltså skjuta på budbäraren. Alltså på kärande, som inte bara påtalade svenska läkares bristande kompetens i saken utan dessutom hade fräckheten att anklaga svensk media för att via copycat-mekanismer stimulera övergreppsmännen till övergrepp.

 

Alla torde kunna förstå att kärande blev både obekväm och hatad av svensk journalistkår, som alltid försöker framställa sig som änglagoda, när kärande tog ned dem på jorden och anklagade just dem för amatörism och delaktighet i dessa onda övergrepp i kärandes artiklar i Dagens Medicin 2006 och i kärandes bok Copycatbarnen utgiven år 2009. Att regeringen SOU 2006:49 refererade till mig som expert tycks ha gjort SVT-journalisterna utom sig av ilska så de sände fram sin journalist Gellert Tamas för att ”skjuta budbäraren”. Vilket de gjorde i Uppdrag granskning september 2006 via falska uppgifter, fuskredigeringar, nedtystande och selektivt urval av yttrande i  intervjuerna och bild och textmässiga redigeringar som gav allmänheten en helt snedvriden uppfattning av SOU 2006.49. Hade SVT använt samma teknik vid en granskning av Moder Teresa hade hon framstått som Usama Bin Ladin. SVT:s s.k. granskning medförde att övergreppen som upphört startade igen eftersom SVT:s stämpling av SOU 2006:49 som högerextrem gjorde att traffickers,        flyktingadvokater, flyktingfamiljer saktelig förstod att det var tabu att kritisera MAL-BP tricket som därför kunde fortsätta.

 

Det ligger en mycket mycket tung skugga över svensk medias underrapportering om MAL-BP, trots att en statlig utredning SOU 2006:49 tog upp det till diskussion. Ett övergrepp som till och med är enkelt att googla om man skriver ut hela begreppet malingering by proxy.

 

Att svenska journalister dessutom negligerat copycat- mekanismer, brott begångna på grund av medias publiceringar, alltså brott som media alltså själva medverkar till att provocera fram, torde rubriceras som grov oaktsamhet när det gäller en epidemi som apatiska barn epidemin. Man borde kunna förvänta sig av professionell media att de åtminstone vid något enda tillfälle under perioden 2002-2016 diskuterar sin egen roll avseende copycat-mekanismer i apatiska barn epidemin. Jag har noggrant sett efter och det finns icke en enda artikel i svensk media som diskuterar copycats relaterat till apatiska barn epidemin under perioden 2002-2016.

 

Till saken hör att kärande diskuterat copycats i apatiska barn epidemin med den barnpsykiater Per Anders Rydelius som Aftonbladet intervjuar i artikeln som ärekränker kärande och Rydelius sa då till mig ”Det är självklart copycats finns med”. Tilläggas bör att undertecknad till och med publicerat en bok år 2009 ”Copycatbarnen” som tar upp hur SVT felrapporterat om barnen. Denna bok fick icke ens annonseras i svenska tidningar på grund av att en journalist Gellert Tamas gång på gång i public service och annan media fick framställa kärande som högerextrem utan den minsta reella grund och undertecknad nekades genmäle/offentlig replik trots att jag till och med var med namnlistor till SVT-huset som krävde jag skulle få ge replik till de allvarliga anklagelserna mot kärande. Jag klagade flera gånger till granskningsnämnden för Radio och TV men de nekade mig också replik. ”Du har ingen juridisk rättighet till replik” fick jag höra.

 

 

Yrkande 3.

 

Mot bakgrund av att detta mål:

 1. Kan ha stor betydelse för svenska samhället.
 2. Att svenskt språkbruk saknas för det begrepp som egentligen allt utgår nämligen begreppet Malingering by Proxy, omnämnt på sida 26 i SOU 2006:49, men negligerat av svensk läkarkår och svensk media.
 3. Att det torde föreligga ett stort europeiskt allmänintresse då svenska forskare publicerat sig på internationella tidskrifter om apatiska barn epidemin utan att förstå att de själva är offer för en villfarelse och barnen offer för tortyr meddelst sondmatning och föräldra-coaching.
 4. Apatiska barn epidemin har blossat upp igen denna höst 2016 enligt Socialstyrelsen med närmare 150 barn som ligger okontaktbara och sondmatas. Detta är alltså enligt kärande en helt onödig och sanslöst grym copycat epidemi som journalisten Gellert Tamas med svensk public services och svarande Aftonbladets fulla stöd skapat då de tillsammans, SVT gav stödet och Tamas var redskapet, desavoerade en välgjord statlig utredning SOU 2006:49 utifrån en i mina ögon amatörmässig och konspiratorisk journalist Gellert Tamas fantasifulla skriverier.
 5. Mot denna bakgrund yrkar jag att rättegången skall hållas på engelska och dokumenteras meddelst videoinspelning. Alternativt med tolk närvarande som för internationell publik och allmänhet i EU tolkar rättegången till engelska.   Detta kan icke synas ohemult med hänsyn taget till punkt 3 ovan samt den ensidiga debatt som förevarit i Sverige då svensk journalistkår nedtystat allt som berör MAL-BP och låtit en journalist, Gellert Tamas som svarande framställer som expert i sin nidartikel om kärande, utan medicinsk utbildning, dominera debatten.

 

Om yrkande 3 avslås kommer kärande att överklaga detta.

 

Enligt Brottsbalken 5 kap. 5§ får åklagare om ”särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt” föreligger åtala Aftonbladet för grovt förtal. Denna ansökan om stämning sändes därför också till Justitiekanslern som får bedöma om ”särskilda skäl anses påkallat ut allmän synpunkt” då tusentals flyktingbarn sondmatats och en av världens mest ansedda medicinska myndigheter engelska General Medical Council och en svensk statlig utredning SOU 2006:49 pekar mot att flyktingbarnen kan vara utsatta för det mycket grova medicinska övergreppet MAL-BP. En bedömning som utan saklig grund inte bara mörklägges av Aftonbladet utan Aftonbladet till och med felciterar kärande och trumpeterar ut till allmänheten att undertecknads oro om att barnen utsättes för övergrepp är nazistiska teorier. Dagens läkare är i händerna på sjuksköterskor och socionomer som verksamhetschefer och politiker med övergripande ansvar. Dessa personer saknar läkares diagnostiska erfarenhet och förståelse för hur diagnostik skiljer sig mellan länder och ibland till och med mellan sjukhusen i samma län beroende på vilka läkare som jobbar där. Alla läkare har sina diagnostiska favoriter- detta vet få förutom läkarna själva. Aftonbladets (och annan svenska medias) masskommunikation att Dr. Jackson bygger sin diagnostik på nazistisk och högerextrem ideologi har haft ett enormt attityddrivande genomslag över hela svenska etablissemanget från sjukvårdspersonal – följa John-effekt ”drev” hos journalister och politiker och totalt tillintetgjort möjligheterna att implementera MAL-BP diagnostik – en diagnostik som ger korrekt behandlingsåtgärd nämligen att separera barnen från föräldrarna, vilket man gjorde i Norge, och där finns inga apatiska barn eller barn med uppgivenhetstillstånd.

 

När kärande får klart besked om vilka yrkande Stockholms Tingsrätt bifaller respektive avstyrker kommer kärande att sända in utförlig dokumentation som styrker kärandes talan. Jag gör på detta sätt för att underlätta den rättsliga processen istället för att ånyo överösa Tingsrätten med material utan hänvisar istället för rimlig bakgrundsinformation till de år 2014 insända dokument i mål T 2706-14.

Jag ber också Tingsrätten notera att detta är ett komplext mål med stora konsekvenser för det svenska civilsamhället och nonchalens från myndigheten kommer att överklagas. Det är min förhoppning att svenska rättsmyndigheter griper sig an saken med nitisk rättslidelse och att denna oerhörda medicinska och mediala skandal kan lösas vid svensk domstol. Vid avvisande kommer vi att försöka ta upp saken vid internationell, norsk eller engelsk domstol då kärande varit bosatt i England respektive Norge då detta grova förtal pågått.

Samtliga dokument i detta rättsfall kommer att översättas till engelska och läggas upp på hemsidan www.jajj.se

 

Magnor 2016-11-30

Thomas Jackson       Daglig leder för Dr Jacksons Barnefond  org.nr 913303253 i Norge

 

 

Bilaga 1. Kopia på Aftonbladets artikel som kraftigt försvårat för mig att få jobba som läkare vid Landsting i Sverige. Privat kan jag givetvis arbeta men även privat är jag riskutsatt eftersom patienter tror jag är nazist. Jag är en erfaren läkare med stort engagemang för rätt och korrekt behandling för sjuka och har fått synnerligen uppskattande omdömen av patienter som jag hjälpt via förbättrad och noggrann diagnostik. Nu får svensk allmänhet pga Aftonbladets och SVT/SR:s inte medicinsk hjälp av mig längre då jag inte anser det lämpligt att arbeta i Sverige mot bakgrund av de falsarier Aftonbladet med flera svenska media spridit om mig.

Bilaga 2. Kopia på ansökan om uppskov tillsänt Stockholms Tingsrätt 2014-06-17

Bilaga 3. Kopia av diariefört  uppskattande brev från Socialstyrelsens förre generaldirektör Kjell Asplund som var GD när debatten om apatiska barn var som intensivast.

Bilaga 4. Kopia av diariefört uppskattande brev från justitieminister Morgan Johansson.

Bilaga 5. Konfidentiell bilaga som jag ber Stockholms Tingsrätt hemligstämpla och endast diskutera bakom stängda dörrar. Kopia av email från den kanske mest respekterade forskaren i världen på by-proxy övergrepp Marc Feldman USA som framträtt i CNN och en mängd amerikanska medier om så kallat by-proxy övergrepp på barn.

 

 

 

Dokument 2

Svar på föreläggande 2016-12-21

 

Till: Stockholms Tingsrätt

Box 8307

104 20 Stockholm

 

Avseende mål nr T 15812-16                       Avdelning 4

Thomas Jackson./. Aftonbladet AB

 

Svar på föreläggande från Er 2016-12-14 aktbilaga 8

 

1.Tingsrätten har uppfattat det korrekt att undertecknad avser väcka enskilt åtal för yttrandefrihetsbrottet grovt förtal på webbplatsen aftonbladet.se. dock dessutom för yttrandefrihetsbrottet grovt förtal i Aftonbladets  pappersupplaga 2012-03-26 (det kan ha varit 25 eller 27 mars också jag ber att få komplettera) där i stort sett identisk artikel var publicerad. Åtalet riktas mot Jan Helin i egenskap av ansvarig utgivare för Aftonbladet AB och ansvarig för dess webbplats och pappersupplaga.

 

 

2.Tidpunkt för de förtalsgrundande publicerade uppgifter som utgör förtal är avseende webbplatsen aftonbladet.se 2012-03-26 och avseende samma artikel men i papperstidningen samma dag eller dagen före eller dagen efter. Jag ber att få komplettera avseende detta vid behov. Jag kommer att ordna med ett exemplar av papperstidningen till förhandlingen som jag är säker på jag har i mitt arkiv på annan ort, alternativt om jag icke finner denna komplettera med kopia från Kongl. Biblioteket som har papperstidningen arkiverad.

 

3. I artikeln publicerade uppgifter som utgör förtal:

 

a.

Aftonbladet publicerar uppgiften i ingress och i redaktionell text att undertecknad ”slog fast att barnen simulerade”.

 

 

b.

Hela den redaktionella texten har ett huvudbudskap, vilket torde vara intrycket hos alla som läser artikeln, samtliga tiotal jag diskuterat artikeln med är överens om detta, att undertecknads diagnostiska metod och kunskap applicerad på flyktingbarn baseras på nationalsocialistisk ideologi.  Det finns en mängd sakfel och explicita och implicita insinuationer som framställer målsägaren som en okunnig läkare och slarvig läkare. Låt mig nämna de väsentligaste med mycket kort kommentar.

– 4 raden efter ingressen ”Läkarnas slutsats..” – Jag drog ingen slutsats jag bara varnade.

– 7 raden ”Utredningen mötte stor kritik” – fel, många ansåg den välgjord och de läkare som kritiserade den var de som upplevde utredningen kom till andra slutsatser än de själva gjorde – alltså de som undertecknad menar uppenbarligen icke var bekanta med MAL-BP – manipulationsdiagnostiken. Bland annat barnpsykiater Per-Anders Rydelius som är expert på dyslexi och aldrig publicerat något om simulering eller MAL-BP. Tro mig, jag är mig veterligt den enda läkaren i Sverige som intresserat mig för simuleringsdiagnostik. Se bilaga 1 Brännpunktsartikel undertecknad skrev i Svenska Dagbladet 2009-08-31.

-9 raden ”gjorde en vetenskaplig översyn av området” – vilket område- det har aldrig gjorts någon vetenskaplig översyn av MAL-BP som jag diskuterar vilket också är professor Kjell Asplunds åsikt – det har jag skriftligt på. Några självutvalda svenska barnläkare, som Rydelius vilken Aftonbladet låter komma till tals har suttit i kommitteer och ”tyckt”. Den ”forskning” som publicerats har okritiskt byggts på föräldrarnas utsagor– märkligt när det som bör undersökas är validiteten och reliabiliteten hos föräldrarna. Professorer på Karolinska har berättat personligen för mig att de skrattar åt Rydelius et al´s så kallade forskning. Men de vågar inte träda fram av rädsla för att kallas rasister av media. Det existerar ingen vetenskaplig översyn av saken, jag kan styrka detta. Här vilseleder Aftonbladet allmänheten.

– 11 raden. Den översiktsrapport som ”Rädda Barnen släppte” var enligt många bl.a. SOU-utredaren Nader Ahmedi ungefär ”inte ens värd papperet den skrevs på” eftersom inget av de 30-tal barn som skulle medverka i undersökningen kunde återfinnas. Detta står till och med i rapporten. Det är bara för Aftonbladet att läsa innantill. Denna översiktsrapport diskuterades till och med i British Medical Journal 1 dec 2008 under titeln ”Report sparks controversy…” alltså den ansågs så pass kontroversiell att den till och med togs upp i BMJ. Inget av detta framkommer i Aftonbladets nidartikel om undertecknad som utan källkritik framställer Rydelius och Rädda Barnens enligt många kraftigt politiserade alster som ”vetenskap”. Jag ber härmed Tingsrätten att be professor Kjell Asplund som utredde Macchiarini-affären och ordförande i Statens medicinskt Etiska Råd att ge sitt expertvittnesmål om denna översiktsrapport så vi får i alla fall någon vetenskaplig grundstruktur i detta komplexa och flerbottnade tvistemål.

Jag kan fortsätta med ytterligare flera liknande punkter längre ned i Aftonbladets artikel men det får vara till förhandlingen. Jag kan ju inte här i föreläggandet skriva en hel roman.

 

Omständigheter som talar för att förtalet är grovt.

A. Generella omständigheter som talar för att förtalet är grovt:

Aftonbladet framställer målsägaren i den publicerade artikeln som en läkare som grovt avviker från sin yrkesetik och har dålig kompetens. Kort och gott som en mycket dålig, mycket okunnig, korrumperad läkare som (implicit) överhuvudtaget aldrig borde få arbeta med patienter eller inneha någon som helst förtroendeposition i samhället.

Detta torde vara att jämställa med grovt förtal. Dessutom som en läkare som ogrundat ungefär ”kastat” sig in i debatten.

Aftonbladets grova förtal torde dessutom accentueras mot bakgrund av det stöd undertecknad har av internationell expertis och myndigheter och att dessa samtliga helt klart säger, alltså otvetydigt, att målsägaren icke har gjort något fel samt att några av forskarna (prof. Feldman, Lask och Judith Libow PhD) formulerar att målsägaren till och med har rätt – alltså att det är MAL-BP barnen sannolikt är utsatta för. Se bilaga 2 där jag anonymiserat vad dessa tre skrivit i mail till målsägaren. Notera vänligen att detta är forskare som publicerat sig inom övergreppet MAL-BP och inte som de svenska barnläkarna Ascher (tarmallergier), Rydelius (dyslexi), Bodegård (freudiansk psykoanalys, Hjern (epidemiolog) varav ingen publicerat en enda artikel om by-proxy övergrepp på barn.

(Aftonbladet agerar till och med även samhällsfarligt eftersom Aftonbladet skjuter och skadar visselblåsaren som ropar om dålig diagnostisk kompetens hos svensk barnläkarförening som är Socialstyrelsens huvudremissinstans i saken med följden att barnen blir kvar i sitt lidande).

 

 B.   Specifika omständigheter som talar för att förtalet är grovt:

a. Målsägaren bestrider Aftonbladets påstående att målsägaren ”slog fast att barnen simulerar”. Undertecknad har aldrig talat om simulering. Undertecknad har använt den engelska termen ”malingering by proxy”, förkortn. MAL-BP, se SOU 2006:49.

Notera vänligen: MAL-BP har icke det minsta med simulering som sjukdomsteater att göra. MAL-BP är de facto i grova fall att jämställa med mer eller mindre svår grad av stress/tvång som när detta blir alltför intensivt och långvarigt, rent medicinskt kan och bör jämställas med tortyr med sequele, alltså bestående skador. Många apatiska barn har bestående skador.

b. Uttrycket ”slog fast” är bara det i sig kraftigt missvisande eftersom undertecknad endast påpekade att han ansåg det verkar som att MAL-BP förekommer i Sveriges apatiska barn epidemi. Se SOU 2006:49 sida 26 där mitt namn nämns.

c. Alltså. Aftonbladet ljuger icke bara om min åsikt utan ljuger också om att målsägande slutgiltigt och oåterkalleligt i en statlig utredning torgfört denna åsikt.

d. Aftonbladets felaktiga citat är icke bara djupt kränkande utan torde vara t.o.m. kriminellt av Aftonbladet att påstå detta, utan god grund, om en legitimerad läkare -speciellt när det handlar om ”extra vulnerable children” där alla parter bör bemöda sig att uttrycka sig nyanserat.

Jag kan förmodligen aldrig få ett läkarjobb i Sverige igen eller det erkännande jag förtjänar av allmänhet och kollegor för att ha haft modet att säga som det är: ”Barnläkarna kan icke diagnostiken – barnen far oerhört illa”. Detta pga av Aftonbladets, och för den delen även annan riksmedias, falska skildring av verkligheten. Min personliga lott är egentligen oväsentlig jämfört med barnens onödiga svåra lidande. Men jag har den uppfattningen att det verkar som att barnen aldrig kan komma ur sitt lidande om inte jag själv först blir rentvådd från att vara ”dålig nazistisk läkare”. En uppfattning som journalisten Gellert Tamas kunnat sprida till hela svenska folket och Sveriges läkarkår med Jan Helins hjälp.

Undertecknad är läkare och är sin yrkesroll bunden till både juridiska och etiska regler i sitt yrkesutövande. Om icke dessa etiska och juridiska regler åtföljes bör hen icke tillåtas ha läkarlegitimation. En etisk huvudregel är att visa patienter omtanke, hjälpsamhet och arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Aftonbladet publicerar att undertecknad som målsägaren ”slog fast att apatiska flyktingbarnen simulerade” trots att undertecknad ALDRIG någonstans påstått detta, läs SOU 2006:49 där framgår det klart att målsägaren diskuterar övergreppet ”malingering by proxy”.

Detta är allt annat än simulering, det bara innehåller engelska ordet malingering , engelska för simulering (sannolikt därför missuppfattat av svenska journalister) men har inget som helst med vanlig simulering att göra. Det kallas ibland också för Induced Illness eller MIA – Malingering Imposed on Another, eller påförd sjukdom. Trots detta så framställer Aftonbladet målsägaren som en läkare som talar om simulering. Likt en känslokall och okunnig läkare som inte tar de utsatta flyktingbarnen på allvar. Jag kan garantera domstolen att ingen normal patient vill bedömas av en läkare som framställs på det sättet som Aftonbladet gör när de felciterar. Om icke- medicinsk personal uttrycker utan grund att människor simulerar, som är reellt sjuka, så torde detta kunna vara både förtal och grovt förtal av reellt sjuka.  Om en legitimerad läkare uttrycker liknande om reellt sjuka patienter så torde det icke kunna rubriceras som förtal utan snarare grovt förtal mot bakgrund av att den legitimerade läkaren har samhällets förtroende att förvalta. Tillika faktiskt kriminellt med hänsyn taget till sammanhanget om det är svårt sjuka som t.ex. cancerpatienter i avancerat stadium.

Aftonbladet framställer undertecknad såsom görande sådana påståenden. Därför bör dessa Aftonbladets falska påståenden rubriceras som grovt förtal av målsägaren.

Att Aftonbladet längre ned i texten talar om att ”påtryckningar från sina föräldrar” är en brasklapp utan innehåll eftersom meningen är felformulerad från dess första ord ”Läkarnas slutsats” då målsägaren i SOU 2006:49 bara önskade påpeka utan att dra någon slutsats att fenomenet malingering by proxy kan förekomma.

 

e. Aftonbladet framställer målsägaren som en läkare som låter sin diagnostiska metodik påverkas av nationalsocialistisk politisk ideologi. En grov anklagelse om en påverkan som är totalt oacceptabel, vidrig och skamfull för en läkare i yrkessammanhang. Detta torde vara, om något, grovt förtal i lagens mening. Jag har kontaktat Aftonbladet men blivit nekad genmäle. Målsägaren bestrider att ha gjort koppling till någon som helst politisk ideologi. Att målsägare tog upp MAL-BP diagnostik år 2006 berodde på att det var en stor samhällsfråga åren 2005-2006 huruvida barnen var utsatta för någon form av manipulation som prof. Kjell Asplund, då generaldirektör vid Socialstyrelsen, var oroad över i en Aktuellt intervju i SVT. Det var ju då högeligen relevant för undertecknad som bodde och arbetade i England att ta upp just denna form av symtommanipulation som internationellt kallas just MAL-BP. Kjell Asplund är ordförande i SMER, Statens Medicinskt Etiska Råd, var ordförande också i den uppmärksammade Macchiarini-utredningen. Han har skrivit till undertecknad flera gånger och har då icke alls uteslutit MAL-BP utan menar saken bör forskas på. Koppling till någon politisk ideologi föreligger överhuvudtaget icke vare sig vetenskapligt inom detta forskningsfälts speciallitteratur eller hos de läkare som arbetar med denna svåra problematik av s.k. ”Induced Illness in Children” som det benämns i England.

Orsaken att målsägande ”halkade in som på ett bananskal i debatten” var att jag var hemma från England hösten 2005 och noterade den uppiskade debatten om ”apatiska barn”. Jag hade i England lärt mig en del om denna MAL-BP diagnostik och anade att svenska barnläkare inte var förtrogna med detta begrepp. Jag hade nämligen själv arbetat 15 år som läkare hemma i Sverige och hade då själv aldrig hört talas om det. Jag hade en svåger som var professor i psykiatri på Karolinska Lars Farde och han hade heller aldrig hört talas om det. Enligt specialliteraturen är det väl känt att barnläkarna in i det längsta förnekar att det är övergrepp –  sannolikt eftersom barnläkarna själva är indragna i övergreppen genom att okritiskt gå på vårdnadshavarnas uppgifter om barnen och då ordinera onödiga och plågsamma undersökningar och behandlingar som t.ex. magsonder för näringstillförsel och riskerar skadestånd för övergreppet om det avslöjas eftersom det då är uppenbara felbehandlingar. Detta är alltså det komplexa och fasansfulla sammansatta övergrepp som kallas MAL-BP i litteraturen.

Att Aftonbladet blandar in begrepp som ”Nazistparti”, mitt medlemskap i ”Svenskarnas Parti”, ”högerextrema värderingar” ”tydliga nazikopplingar” ger intrycket till läsaren att målsägaren låtit politisk ideologi påverka sitt diagnostiska arbete. Då skulle alltså även British Medical Associations etiska kommitte, Stavanger Universitets Sykehus kliniskt etiska kommitté, engelska socialstyrelsen General Medical Council, samt tre av världens främsta experter  vara nazister och högerextrema. Jag skall vid rättegången visa dessa dokument. Om Tingsrätten förelägger mig, om det behövs för att anhängiggöra målet, så kan jag gärna sända över dessa dokument. Men jag föredrar att visa dem vid en förhandling vid domstolen.

I slutet av artikeln där de intervjuar en okunnig journalist i saken, som visserligen gjort en s.k. granskning men fått allt om bakfoten. Aftonbladet berättar att denne journalist Gellert Tamas ”släppt en bok i ämnet”. Varför berättar inte Aftonbladet att målsägaren också släppt en bok i ämnet, och faktiskt inte bara en bok utan till och med två ”Veritofobi” och  ”Copycatbarnen”. Jag uppmanar alla intresserade att läsa Copycatbarnen.

Tragedin i Sverige är att just denna journalist som aldrig ens diskuterat med undertecknad om malingering by proxy, trots att han gjorde en två timmars intervju med mig augusti 2006 som sändes september 2006 av SVT, som bara diskuterade kultur med målsägaren, som inte ställde en enda fråga om mitt politiska engagemang (han har två timmars filmmaterial med intervjun med mig så Aftonbladet kan ju be honom plocka fram det och visa om det inte stämmer vad jag formulerar här). Denne i mina ögon journalistiske charlatan Gellert Tamas som tycks mena att trots att han bara träffat fem apatiska flyktingbarn så är han så oerhört diagnostiskt skicklig att han ”vet” att bland de övriga uppskattningsvis minst 1000 apatiska barn icke förekommer påförd sjukdom. DETTA ÄR AVANCERAT BONDFÅNGERI – ABSOLUT INGET ANNAT.  Trots detta. Trots dessa myter och lögner Tamas sprider så har just denne journalist Gellert Tamas blivit given av svenska mediaredaktioner ensamrätt på att uttala sig som sakkunnig i apatiska barn-frågan i det offentliga rummet ända sedan år 2006. Det är svensk riksmedias redaktioner, som låtit Tamas härja fritt i det offentliga rummet och skrämt alla som förstått vad det handlar om till tystnad, som skapat denna copycatkatastrof. Det Jan Helin genom Tamas formulerar är dock mycket signifikativt för artikeln.

Att Jan Helin tillåter Tamas avsluta nidartikeln illustrerar Aftonbladets röda tråd av grovt förtal som löper genom artikeln att påskina att undertecknad gör diagnostik utifrån nationalsocialistisk/högerextrem ideologi. Jan Helin låter nämligen Tamas avsluta Det här visar omfattningen av skandalen- att göra statliga utredningar som grundar sig på personer med högerextrema åsikter”.  

Målsägaren menar att det framkommer speciellt tydligt i denna avslutning att Aftonbladet kommunicerar till allmänheten att målsägaren som legitimerad läkare och specialist i psykiatri låter sitt diagnostiska arbete påverkas av sin politiska ideologi och att detta är en ”omfattande skandal”.

Mot bakgrund av att artikeln i sin helhet, plus att Aftonbladet både i artikelns begynnelses braskande nazist-rubrik och i artikelns avslutande ”omfattande skandal” formulering, framställer målsägaren som inte bare en dålig läkare utan som en skandalläkare och synnerligen korrupt läkare som låter politik påverka sin diagnostik så torde artikeln utgöra grovt förtal mot en läkare som agerat i god tro och önskat påtala brister i svensk diagnostik.

Undertecknad målsägare menar denna degraderande framställning är utan grund då jag icke låtit min läkarroll på något sätt påverkas av politisk ideologi.

Och Aftonbladets artikel torde alltså vara ett skolexempel på grovt förtal, speciellt eftersom det går mitt i hjärtat på min läkargärning. Jag tror för övrigt ingen läkare i Sverige någonsin blivit så grovt förtalad som målsägaren har blivit, inte bara i Aftonbladet utan i en mängd andra media som SVT/SR, landsortstidningar, mm.

 

Sammanfattning: Målsägaren menar att Aftonbladets framställning i publiceringen av undertecknad 2012-03-26 djupt kränker och grovt förtalar målsägaren både i hans yrkesroll och som människa och därför skall Jan Helin ansvarig utgivare för Aftonbladet dömas för grovt förtal samt betala rimligt skadestånd till målsägaren.

 

Målsägare yrkar också för barnens skull att domen, oavsett utgång, skall publiceras antingen i Aftonbladet eller i nyhetsprogram på Sveriges Television där Jan Helin nu är programdirektör, alltså en av högsta cheferna, på det att allmänheten, läkare okunniga i MAL-BP diagnostik som SOU 2006:49 refererar till, verksamhetschefer vid landstings sjukvårdsinrättningar, politiker, flyktingadvokater och journalister får kännedom om att det finns två begrepp som enligt internationell expertis och engelska och norska myndigheter kan ha relevans för att förstå den gåtfulla apatiska barn epidemin i Sverige. Dessa två begrepp är ”Malingering by proxy” samt ”Copycats”. Inte en enda gång som den apatiska barn epidemin i Sverige pågått perioden 2002-2016 så har svensk media diskuterat dessa två begrepp. Det är på tiden nu. För barnens skull – inte för ”nazisten Dr. Jacksons” skull.

 

**************************************************************************

 

Låt mig avslutningsvis framhålla att målsägare icke är vare sig högerextrem eller nationalsocialist. Jag har varit medlem i Conservatives i England sedan mars 2005, alltså halvåret före jag någonsin ens hört talas om apatiska flyktingbarn i Sverige. Jag träffade Jan Björklund på Odenplan sommaren 2006 och gick då med i Folkpartiet då jag alltid ansett språkkrav och ordning i skolan går hand i hand och är villkor för god integrering och ett gott samhälle. Att Gellert Tamas, journalisten som var den förste att beskriva mig som högerextrem offentligt år 2006 i SVT, utan att ställe en enda fråga om min politiska hemvist är i sig utomordentligt komiskt, såvida det icke hade inneburit denna makalösa och outsägliga tragedi som Sveriges apatiska barn epidemi utgör.

Jag har ett bra liv med god pension i Norge. De apatiska flyktingbarnen upplever inte bara det motsatta i Sverige utan något outsägligt mycket värre i det grymma MAL-BP spelet.

Jag undviker dock att diskutera min politiska hemvist i denna rättssak. Att jag drivits högerut politiskt i Sverige beror på att högerradikala är de enda som lyssnat på mig och gett mig stötta. Om nazister är de enda som vill kasta livbojar till drunknande barn så bryr jag mig inte om att de är nazister, eller kommunister eller islamister. Kasta bojarna till de sjunkande barnen säger min kristna tro mig är det rätta.

Om svensk media vill fortsätta kalla mig nazist för det så varsågod. Att jag drivits längre högerut ut än jag egentligt står politiskt beror på att svenska högerextremister är de enda som lyssnat på mig. Politiskt är jag en gammeldags konservativ kristen högerman – ingen tvekan om det. Och god demokrat kan jag försäkra Er alla om.

Notera dock. Publicerar någon ansvarig utgivare att politik påverkar min läkargärning kommer jag att omedelbart stämma in den till rätten för grovt förtal.

 

Magnor/Norge 2016-12-21

 

Thomas Jackson, svensk medborgare

Leg.läk./specialist i psykiatri, medlem i British Medical Association nr 8256588

 

Adress: Thomas Jackson   mobil 0047-98189351, svensk mobil 070-5093176

 

 

Bilaga 1. Aftonbladets kränkande publikation 2012-03-26

Bilaga 2. Artikel Svenska Dagbladet Brännpunkt 2009-08-31 om simuleringsdiagnostik.

Bilaga 3. Tre citat av internationella experter på sjukdomsförfalskning av vuxna på barn.

Bilaga 4. En av många artiklar om av vårdnadshavare påförd sjukdom på barn. Jag ber tingsrätten notera speciellt avslutet ”Det är viktigt att erinra sig, att vårdnadshavaren kan brodera ut eller felaktigt informera om vårdtagaren i egna vinstintressen, för att förebygga onödiga undersökningar, sjukhusinläggningar och patientskador på grund av behandlingar.

(Bilaga 5 . Kopia på medlemskort Conservatives i Storbritannien och medlemskap i British Medical Association – kommer att tillsändas Tingsrätten före 2017-01-02)

 

 

 

Dokument 3.

Komplettering 2016-12-27 till stämningsansökan insänd 2016-12-01

 

Till: Stockholms Tingsrätt

Box 8307

104 20 Stockholm

 

Mål nr T 15812-16 Avdelning 4   Thomas Jackson ./. Aftonbladet

 

Komplettering till stämningsansökan insänd 2016-12-01

 

De lagrum som åberopas att Jan Helin/Aftonbladet i en publicerad artikel gjort sig skyldig till brott mot är:

a. Avseende websidan aftonbladet.se Yttrandefrihetsgrundlagen 5 kap. 1 § med hänvisning till tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 § punkt 14 ”förtal, varigenom någon ……lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning….”    samt BrB 5 kap § 2 ”Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada”.

b. Avseende pappersupplagan, 2012-03-27, se bilaga av Aftonbladets artikel från Kungliga Bibliotekets arkiv, Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 § punkt 14 ”förtal, varigenom…” samt BrB 5 kap. § 2 ”Vid bedömande huruvida brottet är grovt…..”

 

Inkommer med komplettering:

 1. Kopia medlemskort Conservatives i England från 2005-03-13
 2. Kopia medlemskort British Medical Association (från 2005)
 3. Kopia Engelskt socialförsäkringsnummer

 

4. Jag kommer dessutom att inkomma med en mängd kompletteringar till muntlig förhandling och huvudförhandling. Bl.a.

a. Bilagor som styrker att undertecknad är sannolikt den enda läkaren i Sverige som intresserat sig för simuleringsdiagnostik fram till åtminstone år 2010.

b. Bilagor som styrker att undertecknad åren 1984-1991 arbetade som topprådgivare till internationella företag och politiska partier i Sverige (KD, Moderaterna, Kristelig Folkeparti Norge) avseende bildpsykologi och attitydpåverkan.

c. Bilagor som styrker att under tecknad har 65 poäng i Teologi vid Uppsala Universitet och 10 poäng juridik vid Stockholms Universitet.

d. En mängd email jag sänt Aftonbladet utan att ha fått något svar.

 

Undertecknad bedömde i samband med den intensiva mediala debatten om apatiska flyktingbarn som föregick år 2005-2006 att jag hade sett speciellt ansvar mot bakgrund av min:

a. Erfarenhet som bildrådgivare inom masskommunikation, nationellt och internationellt

b.För svenska läkare unik kunskap om simuleringsdiagnostik

c. Min ståndsplikt som läkare utifrån etiska regler och kunskap därom baserat på teologiska och juridiska studier.Att undertecknad hade en skyldighet att agera och lägga sig i debatten.

Ty om någon hade akademisk bakgrund att förstå detta komplicerade fält av en förmodad mix av medicinsk MAL-BP och copycatmekanismer i en gåtfull epidemi av okontaktbara barn så torde det vara undertecknad.

Dock denna min unika bakgrund mörklades totalt av SVT/Gellert Tamas i Uppdrag granskning september 2006 kl.20.00 på bästa sändningstid och Aftonbladet mörklägger min för läkare helt unika kunskap med ytterst hög relevans för saken ”apatiska barn” lika effektivt som SVT gjorde vilket innebär en katastrof för flyktingbarnen då min trovärdighet därvidlag jämställes med en vanlig psykiaters/allmänläkares. Jag kommer att inkalla ett flertal vittne som stärker min sak bl.a. förre ministern Mats Odell, Kjell Asplund f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen, eventuellt någon från Kreab och flera andra bl.a. i alla fall någon känd journalist.

 

5. Året 2011 var min konsultintäkt i Sverige cirka 1,7 miljoner. Efter Aftonbladets artikel var det omöjligt för mig att få nya uppdrag i Sverige så mina skadeståndskrav för åren 2012-2013-2014-2015-2016 stannar vid 5 x 1,7 miljoner SEK = 8,5 miljoner SEK.

6. Undertecknad ber Stockholms tingsrätt notera att undertecknad i detta mål icke bestrider undertecknads politiska hemvist enligt Aftonbladet. Om svarande tar upp det kommer det att mötas med tystnad helt enkelt för detta enskilda åtal enbart handlar om kärande på något som helst sätt bedrivit medicinsk diagnostik influerad av nationalsocialistisk eller högerextrem ideologi vilket är helt klart intrycket man får om man läser artikeln. När detta mål är avgjort, oavsett utgång, så kommer undertecknad inom 24 timmar att lämna in en ny stämning avseende Aftonbladets torgförande till allmänheten att undertecknad är på något sätt hemfallen till extrem politisk ideologi som t.ex. nationalsocialistisk. Jag kommer då att bestrida Aftonbladets grova anklagelser som bygger på myter och manipulationer utan grund från en journalist vid Sveriges Television. En journalist som av flera kända journalister anses begått karaktärsmord på personer i SOU 2006:49, jag hänvisar till wikipedia om ”apatiska flyktingbarn”, journalisten Hanne Kjöller, journalisten Elisabeth Höglund  m.fl.

Om Tingsrätten då avvisar denna nya stämning efter att aktuellt mål T 15812 avd 4 slutförts så har undertecknad förståelse för det och då är undertecknads avsikt att ta upp skildringen av undertecknads politiska hemvist i public service SVT som en falsk nyhet i en rättsprocess mot SVT avseende deras sändning i Kulturnyheterna mars 2012. För mig var nämligen enda möjligheten att få uppmärksamhet om svenska läkares dåliga kompetens avseende by-proxy övergrepp och journalisternas ensidighet och nedtystande att alliera mig med svenska extremhögern. Utan dem hade jag icke haft någon som helst plattform utan varit en ensam svensk bland hela svenska befolkningen och därför varit chanslös. Extremhögern i Sverige, vad jag förstår tusentals, visade mig förståelse och jag bryr mig icke om deras bevekelsegrund. Utan dem hade debatten varit död redan oktober 2006. Ensam mot 10 miljoner svenskar är omöjligt- om ingen hade visat förståelse hade alltså saken varit nedtystad för många år framåt. Jag är mycket tacksam till dem att de ställde upp. Det är alltså enorm skillnad på att stå totalt ensam mot att ha tusentals som, oavsett politisk bakgrund, faktiskt tyckt som jag t.ex. chefredaktören för Nya Tider Vavra Suk och många andra från alternativmedias redaktioner. Jag ber juryn betänka detta. Detta mål hade aldrig kunnat äga rum utan Sveriges ”högerextrema rörelser”. Därför gjorde jag moraliskt och etiskt rätt i att söka stöd hos dem – i syfte att påvisa dessa totalt bortom all vett och reson pågående grymma MAL-BP övergrepp i Sverige pga barnläkarnas okunskap och motstånd mot att diskutera MAL-BP och ensidig journalistik.

Avslutningsvis. Detta är enligt många jurister ett exceptionellt mål och det handlar faktiskt ytterst om utsatta flyktingbarn. Inte om Dr. Jackson. Jag skulle gladeligen släppa alla skadeståndskrav bara Aftonbladet och annan media berättar för allmänheten om den av svenskt mediaetablissemang mörklagda sidan av apatiska barn epidemin alltså MAL-BP diagnostik, copycats och lite om orsakerna till varför, enligt undertecknad, den moderna diagnostiken om MAL-BP icke implementerats än i Sverige. Och att orsaken till att MAL-BP kunskap icke implementerats än sannolikt beror, enligt undertecknad, på att svensk barnläkarförening som är huvudremissinstans till Socialstyrelsen i saken är inblandade i övergreppen och därför obenägna att påtala sin egen inkompetens och skuld.

2016-12-27

Thomas Jackson

 

 

 

Dokument  4.

Tillägg 2016-12-30 till komplettering 2016-12-27 att bifoga stämning

Till: Stockholms Tingsrätt

Box 8307

104 20 Stockholm

 

Avseende mål nr T 15812-16     Avdelning 4

Thomas Jackson./. Aftonbladet AB 

Tillägg 2016-12-30 till komplettering daterad 2016-12-27 att bifoga stämning.

I pedagogiskt syfte i detta komplicerade mål som kan komma ha stor betydelse för svenska samhället förtydligar jag här kort och översiktligt vad det enskilda åtalet i sak avser.

Målet T 15812-16 gäller alltså att kärande menar att Aftonbladet sprider information över hela Sverige och hela världen via internet att målsägaren är en dålig läkare till och med skandalläkare för att denne,  enligt Aftonbladets artikel, låter en totalitär politisk ideologi korrumpera/påverka sin läkargärning.

Dessa anklagelser är så pass allvarliga att målsägaren psykiater Thomas Jackson rimligen har stora svårigheter, i stort sett obefintliga möjligheter, att arbeta som psykiater och Aftonbladet måste tillfredsställande styrka att målsägaren låtit sin diagnostik influeras av annat än vetenskap och beprövad erfarenhet annars torde förtalet vara grovt i juridisk mening.

Målsägaren menar att redan i inledningen av artikeln från ingressen:

”I S-regeringens utredning slog han fast att apatiska flyktingbarn simulerade…”

till formuleringen kort därefter

”Läkarnas slutsats var att barnen simulerade sina apatiska tillstånd efter påtryckningar från sina föräldrar”

illustreras Aftonbladets totala, jag poängterar totala, okunskap om vad de publicerar.  Simulering är jag-syntont alltså helt frivilligt och ”påtryckning” är jag-dystont, något som i internationell litteratur kallas ”Induced Illness in Children” och ”Malingering by Proxy” och kan variera allt från milda påtryckningar till grova att jämställa med grov tortyr som förklarar barnens uppgivenhet/apatiska tillstånd

Aftonbladet måste bestämma sig är det simulering eller MAL-BP målsägande talar om. Just detta är det avgörande för målets utgång. Målsägaren tror faktiskt det förhåller sig så att Aftonbladet icke förstår vad de diskuterar och att detta bör leda till att Jan Helin döms för grovt förtal.

Målsägaren menar att stort fokus i de rättsliga förhandlingarna måste läggas på just dessa första rader.

Att Aftonbladet lyfter fram Gellert Tamas en person utan journalistutbildning (se nedan) tillika utan vare sig medicinsk utbildning eller den minsta erfarenhet av sjukvård för att sammanfatta en synnerligen komplicerad medicinsk fråga måste de rimligt förklara.

Målsägaren önskar inkalla flera vittnen, eller om svaranden gör det och domstolen bereder mig möjlighet att ställa frågor till dem, bl.a.:

Gellert Tamas

Ingrid Carlquist utbildad journalist. Den enda journalist i Sverige förutom Gellert Tamas som träffat både Thomas Eriksson, docent i psykiatri, den läkare som indirekt refereras (”en av de två läkare”) till i Aftonbladets artikel och som jämte målsägaren var refererad till som expert i SOU 2006:49. Ingrid Carlqvists vittnesmål kan vara avgörande då hon till skillnad från Gellert Tamas har journalistutbildning och därför torde ha bättre källkritisk träning.

Göran Bodegård barnpsykiater

Henry Ascher barnläkare (radikal kommunist, antisemit enligt Israels ambassadör Bachman, fängslad i Israel)

Per-Anders Rydelius professor barnpsykiatri Karolinska Institutet (källa till Aftonbladet)

Anders Hjern barnläkare

Nils Hanson Uppdrag granskning SVT

Jan Josefsson Uppdrag granskning SVT

Kjell Asplund prof.em. f.d. generaldirektör Socialstyrelsen

Nader Ahmedi utredare SOU 2006:49

Marie Hessle utredare SOU 2006:49

Elis Enwall utredare Socialstyrelsen för flyktingbarn med uppgivenhetssyndrom

Barbro Holmberg f.d. migrationsminister

Morgan Johansson nuvarande justitieminister

Professor i psykiatri Lars Farde vid Karolinska Institutet som var medförfattare till den debattartikel som undertecknad fick publicerad i Dagens Medicin 18 januari 2006 och blev av Gellert Tamas, ”journalisten” utan medicinsk och journalistisk utbildning, betecknad som högerextrem och fick hela Sveriges mediaetablissemang att starta ett drev på detta tema mot SOU 2006:49

Jag vet att åtminstone en av dessa kommer.

Dessutom:

 • Expertvittne från England/USA
 • Andra vittnen

Till journalisterna ovan önskar jag ställa följande fråga:

Förstår ni skillnaden mellan simulering och MAL-BP?

 

Till läkarna som gått på Tamas linje i debatten önskar jag fråga:

Ni har ju var och en endast undersökt ett begränsat antal barn. Hur kan ni veta att det bland de andra över tusen barnen icke förekommer åtskilliga, eller något enda, fall av ”malingering by proxy” eller” induced illness in children”? Vi vet svaret – det kan ni inte veta. Så då till den viktiga följdfrågan: tycker ni inte att man i sådana fall bör varna för Malingering by Proxy och berätta om den vetenskapliga litteraturen om fenomenet som berättar hur svårt barnen kan skadas av MAL-BP?   Kan ni se något egenintresse hos barnläkare att mörklägga övergreppet? Det kan nämligen målsägaren ty så fort barnläkaren börjar undersöka och ordinera på barnet, istället för att separera barnet från föräldrarna som litteraturen rekommenderar, så deltar barnläkaren i övergreppet och kan anklagas för felbehandling.

 

 

Bilagor till detta tillägg:

Bil 1. Göteborgsposten 2016-10-09 hur Gellert Tamas sida 4 ”halkade in i journalistyrket” och att hans bok om apatiska barn kallats ”falsk”.

Bil 2. Wikipedia: Hur Tamas bok innehåller faktafel och karaktärsmord.

Bil 3. Aftonbladets websida om undertecknad som legat ute från dess den publicerades 2012-03-26 till dagens datum 2016-12-30 och skildrar målsägaren som skandalläkare.

Bil. 4. Socialstyrelsens vägledning som poängterar att orsaken är oklar då ”specialisterna har haft olika uppfattning”.  Målsägande är helt övertygad om att han på sikt får rätt eftersom engelska socialstyrelsen våren 2016 efter att ha satt sig in i saken klart formulerat att ”Dr. Jackson har icke gjort något fel” och att samtliga internationella experter på barnövergrepp jag diskuterat saken med formulerar sig som målsägaren nämligen att ”Det kan vara malingering by proxy” som orsakar apatiska barn epidemin i Sverige.

Problemet i Sverige menar målsägaren är att svensk media gång på gång lutar sig mot Gellert Tamas ”granskning”, mannen utan utbildning som projicerar egna idéer och kallar det granskning, och säger att MAL-BP är högerextremt och då vågar inga visselblåsare träda fram förutom vi två + psykiater Hans Bendz , Lund, vi som gjorde det år 2005-2006.

Bil 5. Centraldokumentet över alla andra SOU 2006:49 som på sida 26 citerar målsägaren nyanserat och korrekt. Notera Jan Helins formuleringar i Aftonbladet som är förvridning till oigenkännlighet, onyanserat, kategoriskt.

Målsägaren har alltså gott uppstått att sakligt och korrekt peka på möjligheten att denna för Sverige unika epidemi kan vara det fruktansvärda övergreppet MAL-BP vilket SOU 2006:49 öppnar upp för. Detta påpekande får följd att SVT/Tamas framställer oss som en samling illasinnade personer som blandar samman professionell diagnostik med politik. Genom Tamas/SVT:s fruktansvärda lögner läggs en välgjord statlig utredning i mal-påse och övergreppen startar upp igen.  Ja, så går det när SVT väljer en konfabulerande person Gellert Tamas utan journalistutbildning. Jag har kollat så gott jag kan men finner inga som helst uppgifter om var han gick sin utbildning. Rent sakligt spelar det faktiskt ingen roll men om det verkligen är så som det ser ut när man personsöker på Gellert Tamas att han icke har någon journalistutbildning då menar jag skandalen att släppa fram honom som ”specialist och granskare” är inget annat än en total katastrof för svensk journalistik och givetvis en total humanitär katastrof för barnen. Om SVT ändå hade anlitat en medicinsk journalist när SVT gjorde sin stora granskning i kanske efterkrigstidens intensivaste medicinska debatt så hade det varit skäligt. Men SVT, och Aftonbladet, släpper fram i detta behjärtansvärda ämne om svårt sjuka barn en person som saknar både journalistutbildning och medicinsk erfarenhet och som tillåts felcitera, förvrida, manipulera och sprida myter.

Bilaga 6. Från en välkänd amerikansk encyklopedi som diskuterar by-proxy övergrepp på barn. Jag har med denna bilaga ty två av experterna som citeras är prof Marc Feldman och Judith Libow PhD som båda har skrivit till målsägaren med formuleringar som pekar mot att svenska apatiska barn epidemin i realiteten är malingering by proxy – alltså ett svårt övergrepp på barn som vårdnadshavarna startar i syfte att få asyl. Men när målsägaren som påpekade detta redan år 2006 visselblåser om detta så blir målsägaren kallad nazist offentligt i svensk public service och alla svenska riksmedia av en person utan journalistutbildning. Följden av att skjuta på visselblåsaren på detta sätt medför att alla andra presumtiva visselblåsare tystnar och tragedin är ett faktum.

Bil 7. Kopia SVT-text som illustrerar hur svårt det är att få in anmälningar om missförhållanden. Jag kan garantera Domstolen att svensk journalistiks vinklingar av Sveriges  apatiska barn epidemi reducerat sannolikheten för att någon vårdpersonal skall agera om hen ser misstänkta påtryckningar mot barnen, kommande från asylsökande anhöriga till barnen  alltså by-proxy, att tvinga barnet inta sjukroll eller på annat sätt göra barnet sjukt, ligger nära noll.

 

Norge 2016-12-30

Thomas Jackson  mobil 0047-98189351

 

Dokument 5.

Följebrev  och dokument kallat Strategidokument 1.

Till Stockholms Tingsrätt

Box 8307

104 20 Stockholm

Mål nr T-15812-16 Avdelning 4   Thomas./. Aftonbladet

Undertecknad översänder idag 2017-01-01 via email till Stockholms Tingsrätt förutom detta följebrev:

1.Identisk kopia av ”Komplettering till stämningsansökan insänd 2016-12-01” daterad 2016-12-27 dock med bortredigering, enligt telefonsamtal med Tingsnoterie Hildemo, av fyra rader där bilageregeln diskuterades utifrån ett missförstånd. Jag ber Tingsrätten vid stämningen bifoga denna nu insända komplettering och icke den tidigare som innehåller de fyra missuppfattade raderna om bilageregeln.

2. Kopia kallad ”Tillägg 2016-12-30 till komplettering daterad 2016-12-27 att bifoga stämning”. Målsägaren har via rekommenderat brev postat originalet 2016-12-30. Det rekommenderade originalbrevet sänt via landpost innehåller i tillägg också 7 bilagor som kopian via email icke innehåller.

3.  Strategidokument 1 som målsägaren önskar tillfogas stämningen.

Målsägaren ber Stockholms Tingsrätt notera återigen att yrkandet i stämningen är att Jan Helin skall dömas för grovt förtal av målsägaren mot bakgrund av artikel publicerad i webtidning Aftonbladet.se 2012-03-26 och Aftonbladets  pappersupplaga 2012-03-27 samt betala 8.500.000 SEK i skadestånd till målsägaren för utebliven arbetsinkomst. De faktiska omständigheterna är redogjorda för i övriga dokument insända i detta ärende.  Speciellt ber jag Tingsrätten notera att mot bakgrund av målets komplexitet så kommer beroende av svarandes inställning vid förberedande förhandling ytterligare bevismedel att tillföras om denna rättssak går till huvudförhandling.

Magnor 2017-01-01

Thomas Jackson NORGE

 

Strategidokument 1

Strategi Jackson./.Aftonbladet våren 2017

Strategidokument 1

Målsägaren hälsar den åtalade vid förberedande förhandling med följande generella inledningsord som läses högt under ett par minuter.

För att hjälpa svaranden in i processen och allmänt underlätta för processen och därmed även för domstolen ber jag Tingsrätten sända detta dokument till svaranden tillsammans med stämningen. Jag kallar det strategidokument 1.

 

Inledning

I början av förhandlingen tag upp allmänt, vänligt och klarläggande att målsägaren önskar initialt en öppen, ödmjuk, resonerande förhandling eftersom detta enskilda åtal berör en synnerligen svår differentialdiagnostisk problematik på extra sårbara minderåriga barn i media kända under namnet ”apatiska flyktingbarn”. Jag ber speciellt motpartens advokatombud beakta Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed juni 2016 där det framgår bl.a.  att en advokat skall ”främja det goda rättssamhälleten advokat får icke främja orätt…en advokat skall avböja varje uppdrag som går ut på att någon skall vilseledas…” mm.

Jag ämnar återkomma till dessa regler eftersom det torde vara uppenbart att advokater i Sverige bryter, medvetet eller omedvetet, mot dessa regler när de agerar ombud för kriminella vårdnadshavare som utnyttjar apatiska flyktingbarn i en så kallad MAL-BP/fabricerad sjukdomsroll. Målsägaren kommer att lägga fram bevis och tydliga indicier för detta i förhandlingarna. Jag menar representanter för Sveriges advokatsamfund mot bakgrund mot sina egna vägledande regler och den kunskap, icke känd bland svensk läkarkår, som målsägaren ämnar vidarebefordra från Storbritanniens läkarförbund och dess medicinska myndighet, torde visa osedvanlig ödmjukhet och lyhördhet inför målsägarens sakframställan. Är vi överens om detta?

Målsägaren följer läkaretiska regler enligt mitt läkarförbund British Medical Association och General Medical Councils anvisningar och har en skyldighet ”to raise concern” samt enligt i det land målsägaren är verksam idag Norska Legetiske Rettningslinjer § 10 som säger att ”Legen bör etter sin kompetense bidra til utveckling og formidling av den medisinske viten”.

 

Fråga 1

Om en akademiker:

  • Har god vetenskaplig medicinsk kunskap från annat land (Storbritannien i detta fall) än Sverige. Kunskap som kan hjälpa i Sverige svårt utsatta barn bort från övergrepp som i de grövsta fallen kan jämställas med tortyr.
  • Det är klarlagt från myndigheter och etiska kommittéer att akademikern inte har gjort något fel och att akademikern har en etisk förpliktelse att visselblåsa om saken.

Är det då mot ovanstående bakgrund rimligt att begära att journalistkåren, inklusive givetvis den åtalade, med tanke på barnens bästa, inte politiserar saken genom att offentligt berätta för allmänheten om akademikerns politiska bakgrund? Speciellt om akademikern är kommunizt, islamist eller nasist.  Detta eftersom detta är ett politiserande som i ett känsligt debattläge, och faktiskt även medicinskt utredningsläge eftersom Socialstyrelsen påpekar att sjukdomsorsaken är oklar, kan få debatten att tippa åt något håll på grund av politiska – icke medicinskt vetenskapliga – krafter. Tacksam för svar eller kommentar från den åtalade på detta.

Målsägaren menar att svaret på denna fråga inte är självklar utan bör föregås av en avvägning och att denna avvägning bör vara grannlaga under de rådande omständigheter som varit för handen i den exceptionellt politiskt upphettade debatt kring apatiska barn som förevarit genom åren. Barn som enligt Socialstyrelsen juni 2013 drabbats av ett svårt uppgivenhetstillstånd med oklar etiologi och måste sondmatas för att de annars riskerar avlida av svält på grund av en okänd sjukdomsorsak.

Målsägaren har uppfattningen att det kan vara riskabelt för barnen att i ett oklart forskningsläge politisera, och framför allt massmedialt publicera fakta som kan politisera.

Eftersom debatten om de apatiska barnen varit så omfattande för allmänheten kan undertecknad förstå om svarande publicerade det han trodde vara undertecknads politiska hemvist men endast på villkoret att Aftonbladet/Jan Helin samtidigt klart och tydligt poängterade att det finns inget som tyder på att Dr. Jacksons politiska hemvist har påverkat hans diagnostik utan tvärtom har Dr. Jackson stöd från renommerade etiska kommitteer, internationella experter och myndigheter. Jan Helin agerade tvärtom detta.

Jan Helin gjorde alltså ett i sammanhanget publicistiskt misstag som målsägaren menar grovt förtalar målsäganden. Målsägaren yrkar ersättning på 8,5 miljoner SEK för utebliven konsultintäkt 2012-2016 grundat på konsultintäkt 2011 om 1,7 miljoner och att det är omöjligt för undertecknad att arbeta med psykotiska och självmordsbenägna patienter som vid googling på mitt namn ser att Aftonbladet, Sveriges största tidning, beskriver målsägaren som en nazist som låter politik påverka sin läkargärning mot svaga och sårbara grupper.

Målsägaren menar att redan mot det material som insänts borde den åtalade förstå vilka brott som begåtts och förhoppningsvis kan vi finna en uppgörelse redan vid muntlig förhandling.

Målsägaren håller för sannolikt att svarande bestrider brott och planerar att till presumtiv huvudförhandlingen komplettera åtalet så det blir betydligt mer belagt och omfångsrikt, sannolikt runt 100 sidor eller mer med läkaretiska riktlinjer, rättsfall utomlands, utförliga diagnostiska manualer mm, att grovt förtal har begåtts. Då saken är så pass komplex så börjar jag dock  i liten skala och kommer vid förberedande förhandling komplettera med det material jag finner lämpligt som t.ex. email från tre forskare som torde vara de mest välpublicerade inom det smala forskningsfält ”Induced or fabricated illness in children” som det icke finns någon forskningsfält om i Sverige.

2017-01-01

Thomas Jackson

Norge

 

Dokument 2017-01-04

Om förberedande förhandling

Till: Stockholms Tingsrätt Avd 4

 

Refererar till telefonsamtal och skriftlig korrespondens i mål T-15812-16 avd 4.  Med tanke på tidsplaneringen för de vittnen jag ämnar kalla in så är undertecknad målsägare tacksam för svar på följande frågor såtillvida de bedöms skäliga:

1. Är stämningsansökan mot Jan Helin nu utsänd, om icke när planeras den sändas till honom?

2. När kan den förberedande förhandlingen tänkas påbörjas? Mitten av februari?

INFÖR FÖRBEREDANDE FÖRHANLING

F.ö. om det ses som tillbörligt så får Stockholms Tingsrätt gärna be svarande att till muntlig förhandling medtaga en legitimerad läkare med specialistkompetens inom barnmedicin eller barnpsykiatri som tillfredsställande kan förklara för undertecknad, erfaren specialist i vuxen psykiatri med internationellt dokumenterad yrkeserfarenhet inom psykiatri, varför:

 

a. De begrepp som i Norge kallas ”påfört sykdom på barn”, i engelsk litteratur kallas ”Induced Illness in Children” och i amerikansk litteratur ”MAL-BP” eller ”malingering by proxy” med rimligt antal relevanta artiklar i detta kunskapsfält aldrig har diskuterats med käranden eller med allmänheten i just dessa termer. Käranden bedömer svenska journalister medvetet tystat ned detta. Jag har aldrig förstått varför termerna tystades ned, mer än att Gellert Tamas SVT/SR framställde dessa termer som högerextrema och att jag misstänker dessa termer därför ”förbjöds” offentligt. Om så är fallet torde konsekvenserna vara oerhörda eftersom man då förhindrat rätt behandling för flyktingbarnen genom att ”förbjuda” korrekt diagnostik.  För att ge rätt behandling krävs nämligen korrekt diagnos.

b. hur de barnläkaren som i sådana fall åtföljer svaranden kan veta att det bland över tusen fall av ”apati/uppgivenhetstillstånd” icke förekommer något eller några fall av  ”MAL-BP”.

Det torde ha underlättat betydligt i samhällsdebatten och den medicinska debatten att kalla saker för de namn sakerna benämns internationellt för att möjliggöra implementering av internationell kompetens i detta kunskapsfält om MAL-BP där barn misstänks manipuleras av vuxna till sjukdomssymtom som efter en tids manipulation utvecklas till en reell sjukdom.

Alltså barnen blir mer eller mindre svårt traumatiserade beroende på intensiteten och durationen av övergreppet – något av en ”självuppfyllande profetia” alltså.

SOU 2006:49 diskuterade just MAL-BP som är en specialvariant av manipulation och kärande menar att om svenska barn-läkare och svensk massmedia hade öppet och transparent diskuterat detta begrepp offentligt hade vi aldrig erfarit en kontinuerlig pågående epidemi av ”apatiska barn” eftersom behandlingen vid MAL-BP är att separera barnen från vårdnadshavarna som man gjorde i Norge och där finns inga apatiska barn emedan det idag finns cirka 150 enligt rapporter i massmedia november 2016.

Får käranden med sina 1-2 rådgivare jag tar med vid den förberedande förhandlingen trovärdiga och rimliga svar på punkt a. och b. ovan, se villkor nedan, så accepterar jag att icke gå vidare till huvudförhandling och alltså även betala motpartens rättegångskostnader. Villkor är att barnläkaren/barnläkarna icke varit offentligt inblandad i debatten alltså rimligt icke jäviga.

För övrigt. Käranden ser också gärna att svaranden tar med de journalister t.ex. Gellert Tamas m.fl. och/eller de barnläkare som Henry Ascher, Göran Bodegård  och andra som varit offentligt inblandade i debatten till den förberedande förhandlingen, eftersom det är dessa som byggt upp bilden i Sverige att de vuxna i barnens sällskap icke är delaktiga i MAL-BP övergrepp, detta för att undertecknad aldrig förstått hur de kan utesluta MAL-BP, så kanske de kan berätta för mig varför de uteslutit MAL-BP. Om dessa personer infinner sig, som jag alltså gärna ser de gör, så bedömer jag dock möjligheterna till en uppgörelse som små och saken kommer då sannolikt att gå vidare till huvudförhandling.

Magnor 2017-01-04

Dr. Jackson