Jacksons polisanmälan mot SVT

Till Polismyndigheten i Stockholm

106 75 STOCKHOLM

 

Polisanmälan avseende grovt förtal alternativt ofredande utfört av Sveriges Television mot en ordningsvakt som, utifrån min egen mångåriga erfarenhet av tillämpning av tvångsmedel inom sjukvården, förtjänstfullt och korrekt agerat att tvångsomhänderta en 9-årig pojke.

Polisanmälan avser också huruvida Sveriges Televisions agerande faller under brottsbalkens paragrafer om allmänfarlig verksamhet då man underminerar rättsstaten utfrån egna idéer om vad som är professionellt tvångsomhändertagande och icke.

Anmälan riktas mot Sveriges Televisions ansvarige utgivare Ulf Johansson som gärningsman. Detta för innehållet i en God Morgon Sverige sändning 2015-02-10  kl. 7.20-7.45.

Denna anmälan faller under JK:s område att reda ut. Jag förutsätter givetvis att polismyndigheten i Stockholm sänder den vidare dit.

Bakgrund till anmälan är SVT:s reportage, deras journalisters, bl.a. Alexander Noréns, kommentarer under och efter reportaget samt kroppsspråk inkl. minspel hos journalisterna avseende en nyhet med tidslängd om 5-10 minuter att en ordningsvakt i Skåne erhållit ett offentligt uppdrag att omhänderta en 9-årig pojke som rymt från tvångsvård på ett behandlingshem. Undertecknad, anmälaren, menar SVT:s program God morgon Sverige så pass starkt förvanskar skeendet att det torde vara kriminellt och allmänfarlig verksamhet eftersom om SVT:s implicita men tydliga ”budskap” att det som ordningsvakten gör är moraliskt fel så förlorar rättstaten de instrument man har, alltså fysisk övermakt, att hantera denna typ av situationer.

 1. SVT formulerar att vakten håller sin hand för munnen på pojken med insinuerande tonläge, implicit men tydligt kommunicerande att detta är felaktigt hanterande.

Kommentar: Pojken spottar på vakten och det är därför korrekt av vakten att skydda sig mot salivsmittande sjukdomar. Vakten har denna skyldighet mot sin familj, sig själv och samhället.

 

 1. SVT formulerar upprepade gånger att vakten ”dunkar huvudet i golvet”. Att ”dunka huvudet i golvet” innebär med normalt språkbruk att någon tar tag i en persons huvud och utan uppenbar anledning, i syfte att skada, slår huvudet i golvet.

Kommentar:  Man ser tydligt att att pojken försöker komma loss, bända sig uppåt som vid en ”sit-ups” rörelse varvid vakten gör sitt jobb genom att med fysisk övermakt trycka ned huvudet mot golvet, rörelsen blir kanske något rask eftersom var och en vid denna typ av ”situprörelse” faller bakåt av egen kraft. Ordningsvakten agerar helt korrekt, han hindrar att pojken kan fortsätta rörelsen upp och i förlängningen av rörelsen smita iväg och riskera andra olyckor som t.ex. en trafikolycka, sånt sker dagligen i vår värld.

 

 1. Att använda ”holding” rörelser som vakten gör utförs hundratals gånger dagligen i England inom psykiatrisk specialistvård, på barn och vuxna. Man har i England sedan 80-talet ansett detta mer humanitärt än att använda tvångsmedel som t.ex bältesläggning.

 

 1. Vid en eventuell rättegång ställer jag gärna upp som vittne för att styrka att ordningsvakten agerat på ett sätt som görs hundratals gånger dagligen inom engelsk hälso-och sjukvård och som i England anses som lege artis (enligt konstens regler).

 

SVT framställer på ett ensidigt negativt sätt en korrekt agerande vakt som ”någon som avsiktligen skadar en oskyldig pojke”.   Detta torde vara grovt förtal och jag ber JK uppfylla sin i lag och myndighetsinstruktion föreskrivna plikt och inleda en förundersökning mot God Morgon Sveriges journalister och ansvarige utgivare Ulf Johansson. Om icke JK gör detta är det sannolikt att jag överklagar med möjlighet till driva saken i EU-domstolen.

För övrigt ber jag förundersökningsledare lägga stor vikt vid denne 9-årige pojke som individ. Han är tvångsomhändertagen. Utifrån vad jag förstår för antisocialt beteende. Pojkens agerande med att spotta, sparka och slå är sannolikt hans modus operandi, något han med sannolikhet gör dagligen på insititutionen där han är omhändertagen. Där kan man dock vara mer permissiv med tanke på att pojken har ett skyddskal runt omkring sig i form av låsta dörrar.

Avslutningsvis: Vem höll i kameran? Vem regisserade scenen där omhändertagandet gjordes?   Min erfarenhet är att mobiltelefoners videofunktioner ofta riggas av antisocialt personlighetsstörda individer där man lägger upp till en scen och sedan filmar den. Tycker nog att utredaren i alla fall bör reflektera över nivån av ”staged event” och kopplingen till Sveriges Television.

Stockholm 2015-02-10

 

Dr.Thomas Jackson, daglig leder Dr. Jacksons Barnefond   (www.drjacksonsbarnefond.com)

Specialist i psykiatri (Politiskt aktiv Conservatives England och KrF Norge)

Veldrevegen 31

2385 Brumunddal

NORGE                   mobil:  004798189351

 

 

 

 

EPILOG – perspektiv som icke skall räknas till anmälan.

 

Sverige har sannolikt den fria världens mest komplexfyllda journalistkår. Jag har bott i sex olika länder och följt nyheterna noggrant i samtliga. Svenska journalisters kollektiva psyke härbärgerar komplex som alltför ofta tränger fram och gör nyhetsrapporteringen onyanserad.   Komplex som gör att de mer eller mindre tvångsmässigt styrs av stereotypa idéer t.ex. att lag och ordning är något omoraliskt och att ”den fria vilden som bor inom människan är enbart god”. Saken som anmäls torde vara ett exempel på detta.   För en mer eller mindre medioker svensk journalist är det omöjligt att förstå att vaktens agerande kan vara både samhällsnyttigt och psykiskt hälsofrämjande för pojken. En av världens mest ansedda forskare inom personlighetsstörningar, prof. Otto Kernberg som skrivit ”Borderline och Narcissm” som jag personligen har träffat och diskuterat denna problematik med, även offentligt, har även fördjupat sig i antisociala störningar. Han skiljer på våldsamma och parasitära personlighetsstörningar som debuterar i 8-10 års åldern. Han menar gränssättning är det enda behandlingsinstrument som finns för dessa destruktiva störningar. Men svenska journalister lever i en förnekelse av denna typ av resonemang. Svenska journalister har djupt svikit och kanske t.o.m. missförstått sitt samhällsuppdrag att rapportera sakligt med rimligt förståelsedjup.  Men man kan inte klandra dem, svenska journalister i allmänhet ter sig i viss grad psykiskt störda, de förmår bara icke rapportera sakligt om vissa typer av samhällsfenomen.  Vid nyrekrytering till kåren verkar det vara en ”Folie a deux”- process. De blir offer för sina egna komplex, detta drabbar i förlängningen allmänheten.

Jag menar på fullt allvar att svenska journalister och deras reportage så snart det handlar om konflikt mellan samhällets legala tvångsmedel, som är civilisationens grundpelare, faller in i sin egen värld av onyanserade föreställningar som de sedan menar de har tolkningsföreträde framför andra att trumpetera ut till omvärlden och därvidlag svårt skadar, psykiskt och fysiskt, representanter från både allmänhet och myndigheter.    Sveriges Televisions agerande har bland annat medfört den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige där tusentals asylsökande flyktingbarn svälts till dödens gräns av vuxna asylsökande så de skall bli så apatiska så de får asyl. Dessa s.k. by-proxy övergrepp har på ett fanatiskt och komplexfyllt sätt mörklagts av svenska journalister trots att de informerats att Engelska Läkarförbundet, där jag är medlem, ger full stötta till att Sveriges apatiska barn epidemi är grym barntortyr. Vilket undertecknad framförde i SOU 2006:49. TJ

 

18 Kommentarer på Jacksons polisanmälan mot SVT

 1. Detta har jag väntat på länge. Någon som ifrågasätter SR/SVT och då främst för att den median ska jag finansiera.

 2. Stort Tack för detta det finns tydligtvis fortfarande sunt tänkande människor i Sverige. Tyvärr har vi ett massivt flöde av negativism emot oss från det ruttna public service. CJ

 3. Detta är den absolut i särklass mest träffande debattartikel jag läst på mycket länge… BRA!

 4. Det finns en hel del saftiga påståenden om att svenska journalister är agenter åt CIA och utbildas till underrättelseofficerare av militären. Jag vet ej hur underbyggt det är men det är mycket intressant läsning:
  http://professorsblogg.se

 5. Ypperlig idé av dig, och jag bidrager bums med ca 4 presstutierade; vardera en på Aftonslaskan, Sexpressen, DN, Metro, d.v.s alla ägda och kontrollerade av den onämnbara grupp med viss vinkel på näsan:
  http://swedishsurveyor.com/2015/02/04/eight-swedes-detained-for-gang-rape-on-ferry/

  • Hej Sverker,
   vi publicerar Din kommentar efter viss betänketid eftersom jag förmodar Du åsyftar en viss etnicitet, den judiska, och vi har som ambition att arbeta utifrån principen om allas lika värde och undvika diskriminerande formuleringar. Personligen talar jag om judiska svenskar och germanska svenskar, som ett sätt att minimera eventuell antisemitisk design.
   Å andra sidan förstår vi Din förtvivlan och frustration över att det aldrig diskuteras i Mains-Stream-Media (MSM) att det sannolikt har en viss betydelse för samhällets ”Zeitgeist” att en etnicitet, den judiskt svenska, om cirka 17000 personer i Sverige, drygt en promille av befolkningen, de facto uppskattningsvis äger 60-70% av privata nyhetsmedia i Sverige, bl.a. helt eller delvis de som Du räknade upp. Judiska svenskar har också centrala poster inom Public Service som SVT/SR. Detta är i sanning anmärkningsvärt. Det tycks föreligga en enorm judisk överrepresentativitet inom media och samhällsinformation. Är detta bra eller dåligt? Vi menar det bör diskuteras på ett civiliserat sätt. Detta är en etnicitet som aldrig böjt knä inför korset och aldrig gått i söndagsskola vilket självklart påverkar deras överjags-struktur och därmed också deras livsåskådning och samhällssyn och därmed oundvikligen också vilka chefredaktörer och journalister de anställer. Redaktörer som medvetet eller omedvetet förväntas driva en ”schysst” publicistisk linje, passande till en samhällssyn som etablerats inom den judiskt svenska minoritetsgruppen. Är det alltså bra eller dåligt att en minoritetsgrupp som den judiska med historiskt dokumenterad antinationalistisk linje (läs t.ex. Stefan Zweigs bok ”Världen av igår”) dominerar svensk media? Spontant är jag tveksam till tanken att det är av godo att en minoritetselit styr en majoritetsbefolkning via mediaägande. Traditionen inom svensk förvaltning och näringsliv har dock varit att ”det spelar ingen roll”. Och kanske gör det inte det upp till en viss gräns av samhällsförändring. Frågan är om vi är vid den gränsen idag. Det bör nog upp till förnyad civiliserad diskussion om just mediakarteller i Sverige och jag är tacksam för Din kommentar ty den stimulerar diskussionen.
   Om vi får tid ska vi försöka följa upp och intervjua de journalister Du tipsade om som verkar ha gjort ett undermåligt journalistiskt hantverk. Vi har dock bara en journalistnyhet i veckan och de två första veckorna är redan inbokade av verkliga celebriteter. Så läs gärna skvallerspalten imorgon, det blir inga ”braskande” nyheter men principiellt sjusärdeles intressanta eftersom det kommer att handla om basala förvaltningsrättsliga principer som journalister på chefsnivå vad vi bedömer anser sig icke behöva följa. De tycks anse de har en gräddfil eller att de är någon form av frälse. Trots att det är deras eget område- information och säkerställande att information når fram.
   mvh
   redaktionen

 6. Då denna sida också har anammat det klart felaktiga uttrycket ”allas lika värde” så ser jag ingen mening i att besöka den fler gånger.

  • Hej Stasi, självklart har alla människor lika värde, just därför kan vi säga att Sverige tillhör svenskarna och inget annat folk. Andra folk har sina länder. Det finns många nyanser att diskutera. Hoppas Du besöker oss igen.

 7. Jag bor visserligen I Brasilien sen många år men jag är fortfarande intresserad av vad son händer I mitt fäderneland. Jag har följt debatten om den nio-årige pojken I Malmö och du är nog den person som har träffat helt rätt I ditt inlägg. Jag hoppas av hela mitt hjärta att hela Sverige läser ditt inlägg och kanske förstår vart Sverige är på väg. Tack

 8. hoppas ordningsvakten skaffar sig en duktig advokat och stämmer både tv och media för kränkning på miljonbelopp samt skadestånd från dag ett till pension för han kan vara körd på arbetsmarknaden. Jag vill inte se ett fall till som i Karlskrona där rektorn försökte begå självmord för att felaktigt blivit beskylld. TV samt media skall inte kunna ljuga och beskylla hur som helst, det bör prövas rättsligt ! det skulle väl inte vara svårt föt tv och media om dom velat att hör med ögonvittnen både på tåget och stationen innan dom basunerade ut detta en massa förståsigpåare ger inget gott intryck av media. Titta gärna på Sydnytt10 feb kvart över sju och kvart i tio när Leif GV Persson uttalar sig kvart i tio hade dom klippt bort det sista som att han inte kunde klart uttala sig innan han visste förloppet till händelsen, detta visar klart partiskheten i ärendet.
  Johnny Nilsson

 9. Hej, jag undrar om du är nazist? Detta utifrån ditt antagande och generaliserande om judar. Känner du till judarnas historia när det t.ex gäller vilka yrken och inte de fick ha? Vart de fick bo och inte? Hur deras näsor är beskrivna?
  Svenska kommiten mot antisemitism är informerade om det du skrivit och vem du låtit dig intervjuas av, bara så att du vet det!

  • Hej Åse, är du barntorterare? Är Du en av dem som angriper barnen, förnekar och mörklägger övergreppen på oskyldiga flyktingbarn de s.k. apatiska barnen? Läs gärna min känsloladdade artikel ”Till Sveriges svinaktiga journalistkår”. Det är utmärkt bra att Du informerar Svenska Kommitteen mot antisemitism. Jag har träffat förre chefen Abraham Cooper vid Simon Wiesentahl Centret under mer än ett timslångt samtal på tu man hand. Jag tror jag har kvar hans kort. Det var dock länge sedan. Vi kom väldigt bra överens. Det han känner mot nazistiska krigsförbrytare känner jag mot svenska journalister. Läs gärna :

   http://apatiskabarn.se/simon-wiesenthal-center/ som jag dock kallar Thomas Jackson center.

   Jag går gärna i offentlig dialog med Sveriges judar, jag har länge tänkt att be om deras hjälp i ”apatiska barn” saken eftersom de blivit utsatta som grupp liksom barnen blir. Men eftersom judiska svenskar som Henry Ascher och Maciej Zaremba varit ledande övergreppsförnekare och media i Sverige har ett starkt judiskt ägande så har jag låtit det bero. Men jag funderar uppriktigt på att ta kontakt med dem. Goda judiska vänner, framför allt internationellt, har gett mig betydligt bättre stöd än den vanlige ”svensken”. Mitt stöd i apatiska barn saken har jag fått mest från nationalistiska svenskar och judiska bekanta. Detta är helt sant och säger ganska mycket om majoritetssvenskens civilcourage. Men det är klart har vi en sådan lögnaktig piska som den svenska journalistkårens som dagligen viner över befolkningen har jag förståelse för mina landsmän. Hälsa Lena Pösner, Silberstein och andra att jag försöker sända dem ett vänligt brev. Tack för Ditt engagemang, de flesta saknar sånt.
   mvh
   TJ

 10. Jag har ingen koll på de apatska barnen och tycker ingenting om det. Det jag reagerade på var ditt generaliserande vad gäller judar och varför är bakgrund så viktig i vilka som stödjer dig och inte? Är det bakgrunden som styr åsikten menar du? Skulle du komma in i ett judiskt sammanhang skulle du få se: tusen åsikter och argument för det ena och det andra, judar är ingen homogen grupp där alla tycker lika. Sist: jag hade uppskattat om du ärligt hade svarat på min frågor om den judiska hitorien för den präglar även dagens judars yrkesval. Om du inte åker till Israel förstås, där alla judar har fått göra allt. Vardör judar ska dras in i frågan om apatiska flyktingbarn förstår jag inte, lila lite skulle förstå det om du plötsligt skulle hävda att du behöver tala om islamska vänner på området. Vad är det som de ska tycka? Spelat som sagt ursprunget någon roll? Det viktihaste för dig måste ju vara att du får med dig expertis i frågan, inte en etnisk/religiös grupp…

  • 1. Om Du bor i Sverige er det din plikt at vara orienterad om en av verldens største medicinske og mediala katastrofer. Sveriges I.I.-barn.
   2. Jag har icke generalisert om judar – hur har jag gjort det menar Du? Jag har en kunnskap om judisk historia och ortodoxi som mångfalt overskrider jouranlisters. Har till och med 1 års universitetsstudier i æmnet.
   3. Judars yrkesval har påverkats av många faktorer. Jag kan dem væl. De var ofta utestængda från æmbetsverken under medeltiden. Judar er framfør allt handelsmæn som har betytt mycket gott før værlden. Dock, deras CV som etnicitet dras ned av att de startade kommunizmen, en ideologi som mørdade betydligt flere æn nationalsocialismen gjorde, de skapade den destruktiva kulturmarxismen och en førvriden variant av psykoanalysen. Bankirer blev de på 1700-talet då det ansågs okristeligt av kristna furstar att driva in pengar.
   4. Når det gæller expertis på MabP/Induced Illness så er jag uten tvekan den enda auktoriteten i Sverige. Det finns ingen enda lækare førutom jag som publicerat mig i dette fagfælt i Sverige eftersom alle blitt førtalade og skremte til taushet. At jag jobber og bor i England og Norge har gjort det muligt før mig at publicere mig. Karolinska Institutet saknar helt kompetens på I.I. tragiskt men sant – och ingen har mod att påpeka detta før noen lyvende journalister har påstått at det ikke finns.

 11. Jag vill gärna veta hur det går med den här polisanmälan sen. Hoppas du lägger upp resultatet, vad det än blir.

  • Vi føljer utvecklingen. Enligt SVT Text-TV (som dock er upålitlig ibland) er de tre journalisterna (två menn og en kvinne) nå frislæppte. SVT text låter meddela at de er fortfarande mistenkte, just dette skal vi kontrollere eftersom SVT ofte overdriver eller forenklar denne typ av preciseringer, om SVT har ljugit skall vi anmelde dem til Granskningsnæmnden.

 12. I Sverige har vi en stor grupp assyrier och syrianer som inte gjort något annat ån att gå i söndagsskolor och böjt knä inför korset och om du kollar in Södertälje och vilket parallellsamhälle som skapats där så förstår du kanske att överjaget kan löpa amok och bli detet..,och att en del judar sysslat med antinationalism och sett sig som världsmedborgare är väl inte så konstigt om du går till läggen. Idag har dock många judar (efter att ha fått en bit land, stort som Småland) antagit en bekymmersam nationalistisk hållning alltså långt ifrån del bild du beskriver om judar.

  • Takk for din kommentar. Tro icke att jag førsøker vare alltfør venlig vilket er bestickende man Du gir mig intrykket at Du faktiskt reflekterer (skriver norsk ty jag jobber i Norge ibland).
   1. Jag tror ikke at disse yrkeskriminelle bøjer spesiellt mye knæ infør korset og borde nog gå om Syrianska Førsamlingen søndagsskole om du nu noen gang har varit der.
   2. parallellsamhællet i Sødertæelje er hemskt. Jag gick in på ett kondis for något år sedan och kende mig ikke velkommen. De kristna syrianerna tycks ogilla svenskar, jag kan på sett och vis førstå att de ogillar normløsa svenskar som belønar våldtækt och mord med vistelse 1-2 år på ett hotellliknande fængsel.

   3. ..om du går till læggen…? vad betyder ordet ”læggen”?

   4. Jag gillar Israel. Jag anser de har en sund nationalistisk hållning. Utan nationalism – inga nationer – ingen internationalism.

Lämna en kommentar