Jacksons polisanmälan mot SVT

Till Polismyndigheten i Stockholm

106 75 STOCKHOLM

 

Polisanmälan avseende grovt förtal alternativt ofredande utfört av Sveriges Television mot en ordningsvakt som, utifrån min egen mångåriga erfarenhet av tillämpning av tvångsmedel inom sjukvården, förtjänstfullt och korrekt agerat att tvångsomhänderta en 9-årig pojke.

Polisanmälan avser också huruvida Sveriges Televisions agerande faller under brottsbalkens paragrafer om allmänfarlig verksamhet då man underminerar rättsstaten utfrån egna idéer om vad som är professionellt tvångsomhändertagande och icke.

Anmälan riktas mot Sveriges Televisions ansvarige utgivare Ulf Johansson som gärningsman. Detta för innehållet i en God Morgon Sverige sändning 2015-02-10  kl. 7.20-7.45.

Denna anmälan faller under JK:s område att reda ut. Jag förutsätter givetvis att polismyndigheten i Stockholm sänder den vidare dit.

Bakgrund till anmälan är SVT:s reportage, deras journalisters, bl.a. Alexander Noréns, kommentarer under och efter reportaget samt kroppsspråk inkl. minspel hos journalisterna avseende en nyhet med tidslängd om 5-10 minuter att en ordningsvakt i Skåne erhållit ett offentligt uppdrag att omhänderta en 9-årig pojke som rymt från tvångsvård på ett behandlingshem. Undertecknad, anmälaren, menar SVT:s program God morgon Sverige så pass starkt förvanskar skeendet att det torde vara kriminellt och allmänfarlig verksamhet eftersom om SVT:s implicita men tydliga ”budskap” att det som ordningsvakten gör är moraliskt fel så förlorar rättstaten de instrument man har, alltså fysisk övermakt, att hantera denna typ av situationer.

  1. SVT formulerar att vakten håller sin hand för munnen på pojken med insinuerande tonläge, implicit men tydligt kommunicerande att detta är felaktigt hanterande.

Kommentar: Pojken spottar på vakten och det är därför korrekt av vakten att skydda sig mot salivsmittande sjukdomar. Vakten har denna skyldighet mot sin familj, sig själv och samhället.

 

  1. SVT formulerar upprepade gånger att vakten ”dunkar huvudet i golvet”. Att ”dunka huvudet i golvet” innebär med normalt språkbruk att någon tar tag i en persons huvud och utan uppenbar anledning, i syfte att skada, slår huvudet i golvet.

Kommentar:  Man ser tydligt att att pojken försöker komma loss, bända sig uppåt som vid en ”sit-ups” rörelse varvid vakten gör sitt jobb genom att med fysisk övermakt trycka ned huvudet mot golvet, rörelsen blir kanske något rask eftersom var och en vid denna typ av ”situprörelse” faller bakåt av egen kraft. Ordningsvakten agerar helt korrekt, han hindrar att pojken kan fortsätta rörelsen upp och i förlängningen av rörelsen smita iväg och riskera andra olyckor som t.ex. en trafikolycka, sånt sker dagligen i vår värld.

 

  1. Att använda ”holding” rörelser som vakten gör utförs hundratals gånger dagligen i England inom psykiatrisk specialistvård, på barn och vuxna. Man har i England sedan 80-talet ansett detta mer humanitärt än att använda tvångsmedel som t.ex bältesläggning.

 

  1. Vid en eventuell rättegång ställer jag gärna upp som vittne för att styrka att ordningsvakten agerat på ett sätt som görs hundratals gånger dagligen inom engelsk hälso-och sjukvård och som i England anses som lege artis (enligt konstens regler).

 

SVT framställer på ett ensidigt negativt sätt en korrekt agerande vakt som ”någon som avsiktligen skadar en oskyldig pojke”.   Detta torde vara grovt förtal och jag ber JK uppfylla sin i lag och myndighetsinstruktion föreskrivna plikt och inleda en förundersökning mot God Morgon Sveriges journalister och ansvarige utgivare Ulf Johansson. Om icke JK gör detta är det sannolikt att jag överklagar med möjlighet till driva saken i EU-domstolen.

För övrigt ber jag förundersökningsledare lägga stor vikt vid denne 9-årige pojke som individ. Han är tvångsomhändertagen. Utifrån vad jag förstår för antisocialt beteende. Pojkens agerande med att spotta, sparka och slå är sannolikt hans modus operandi, något han med sannolikhet gör dagligen på insititutionen där han är omhändertagen. Där kan man dock vara mer permissiv med tanke på att pojken har ett skyddskal runt omkring sig i form av låsta dörrar.

Avslutningsvis: Vem höll i kameran? Vem regisserade scenen där omhändertagandet gjordes?   Min erfarenhet är att mobiltelefoners videofunktioner ofta riggas av antisocialt personlighetsstörda individer där man lägger upp till en scen och sedan filmar den. Tycker nog att utredaren i alla fall bör reflektera över nivån av ”staged event” och kopplingen till Sveriges Television.

Stockholm 2015-02-10

 

Dr.Thomas Jackson, daglig leder Dr. Jacksons Barnefond   (www.drjacksonsbarnefond.com)

Specialist i psykiatri (Politiskt aktiv Conservatives England och KrF Norge)

Veldrevegen 31

2385 Brumunddal

NORGE                   mobil:  004798189351

 

 

 

 

EPILOG – perspektiv som icke skall räknas till anmälan.

 

Sverige har sannolikt den fria världens mest komplexfyllda journalistkår. Jag har bott i sex olika länder och följt nyheterna noggrant i samtliga. Svenska journalisters kollektiva psyke härbärgerar komplex som alltför ofta tränger fram och gör nyhetsrapporteringen onyanserad.   Komplex som gör att de mer eller mindre tvångsmässigt styrs av stereotypa idéer t.ex. att lag och ordning är något omoraliskt och att ”den fria vilden som bor inom människan är enbart god”. Saken som anmäls torde vara ett exempel på detta.   För en mer eller mindre medioker svensk journalist är det omöjligt att förstå att vaktens agerande kan vara både samhällsnyttigt och psykiskt hälsofrämjande för pojken. En av världens mest ansedda forskare inom personlighetsstörningar, prof. Otto Kernberg som skrivit ”Borderline och Narcissm” som jag personligen har träffat och diskuterat denna problematik med, även offentligt, har även fördjupat sig i antisociala störningar. Han skiljer på våldsamma och parasitära personlighetsstörningar som debuterar i 8-10 års åldern. Han menar gränssättning är det enda behandlingsinstrument som finns för dessa destruktiva störningar. Men svenska journalister lever i en förnekelse av denna typ av resonemang. Svenska journalister har djupt svikit och kanske t.o.m. missförstått sitt samhällsuppdrag att rapportera sakligt med rimligt förståelsedjup.  Men man kan inte klandra dem, svenska journalister i allmänhet ter sig i viss grad psykiskt störda, de förmår bara icke rapportera sakligt om vissa typer av samhällsfenomen.  Vid nyrekrytering till kåren verkar det vara en ”Folie a deux”- process. De blir offer för sina egna komplex, detta drabbar i förlängningen allmänheten.

Jag menar på fullt allvar att svenska journalister och deras reportage så snart det handlar om konflikt mellan samhällets legala tvångsmedel, som är civilisationens grundpelare, faller in i sin egen värld av onyanserade föreställningar som de sedan menar de har tolkningsföreträde framför andra att trumpetera ut till omvärlden och därvidlag svårt skadar, psykiskt och fysiskt, representanter från både allmänhet och myndigheter.    Sveriges Televisions agerande har bland annat medfört den s.k. apatiska barn epidemin i Sverige där tusentals asylsökande flyktingbarn svälts till dödens gräns av vuxna asylsökande så de skall bli så apatiska så de får asyl. Dessa s.k. by-proxy övergrepp har på ett fanatiskt och komplexfyllt sätt mörklagts av svenska journalister trots att de informerats att Engelska Läkarförbundet, där jag är medlem, ger full stötta till att Sveriges apatiska barn epidemi är grym barntortyr. Vilket undertecknad framförde i SOU 2006:49. TJ

 

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.
eighteen − five =