Klassiska Konservativa Partiets Uppförandekod

 

UPPFÖRANDEKOD FÖR KLASSISKA KONSERVATIVA PARTIETS -KKPs REPRESENTANTER

 

Del 1 av Uppförandekoden

Målsättning med denna uppförandekod

• Att formulera en etisk miniminivå som förväntas för varje person som representerar partiet som folkvald eller anställd eller utnämnd inom partiet.

• Att upprätthålla: jämställdhet avseende karriärmöjligheter, mångfald och inkluderande, frånvaro av enskilt och i övrigt allt opassande beteende, i allt som gäller partiets aktiviteter.
Denna uppförandekod ger ett ramverk avseende hur partiets representanter (listade nedan under För vem gäller uppförandekoden?), vilka avkräves i ett strängt villkor när de representerar partiet, medlemskap i, aktivitet med och/eller (avseende varje organisation som är erkänd av partiet) aktivitet godkänd av partiet, att agera i enlighet med denna uppförandekod när de representerar partiet.

För vem gäller uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller för varje representant som formellt representerar partiet som folkvald eller utnämnd eller anställd inom partiet. Detta inkluderar men är icke begränsat till: riksdagsledamöter, ledamöter i Europa Parlamentet, ledamöter i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, partianställda tjänstemän inom landstings-och kommunal verksamhet. Klassiska Konservativa Partiet planeras anta denna uppförandekod vid konstituerande möte januari 2019.

Vilka moraliska egenskaper förväntas av enskilda som omfattas av uppförandekoden?

De bör:

– Följa sju regler för samhällsnytta

1. Osjälviskhet. De skall agera enbart i allmänhetens intressen.

2. Integritet. De måste undvika att komma i någon form av beroendeställning till människor eller organisationer som kan tänkas olämpligt påverka deras arbete. De skall icke agera eller ta beslut i syftet ekonomisk eller annan materiell vinning för dem själva, deras familjer eller vänner. De måste uppge och avsäga sig varje intresse eller relation som misstänkliggör deras samhällsuppdrag.

3. Objektivitet. Innehavare av offentliga tjänster måste handla och fatta beslut opartiskt, rättvist och enligt kvalifikationer, baserat på bästa möjliga bevis/vittnesmål och utan diskriminering eller fördomar.

4. Ansvar. Innehavare av offentliga tjänster är ansvariga inför allmänheten för sina beslut och åtgärder och måste underordna sig kontroll i syfte att säkerställa detta.

5. Öppenhet. Innehavare av offentliga tjänster skall agera och ta beslut på ett öppet och genomskinligt sätt. Information skall icke undanhållas allmänheten såvida det icke föreligger tydliga och lagliga grunder för det.

6. Ärlighet. Innehavare av offentliga tjänster skall vara sanningsenliga.

7. Ledarskap. Innehavare av offentliga tjänster skall uppvisa ovan regler i deras eget beteende.
– De skall aktivt agera för och genomtänkt understödja reglerna och vara villiga att utmana undermåligt beteende varhelst det sker;

– leda genom gott föredöme för att uppmuntra och främja respekt och tolerans;

– bemöta andra på ett ämbetsmässigt och rättframt sätt;

– agera med hederlighet och redlighet på ett sätt som upprätthåller ryktet för och värderingarna hos Klassiska Konservativa Partiet. Detta är en plikt som är fundamental. Uppförande som allmänheten på förståeliga grunder bedömer såsom undergrävande en representants hederlighet och redlighet är troligt att minska den tillit och det förtroende de givits, och partiets, av allmänheten;

– icke använda sin position för att mobba, skymfa, offergöra, ansätta eller olagligt diskriminera andra (se vidare tolknings addendum);

– vidta rimliga åtgärder för att försäkra att människor som önskar påpeka mobbning, diskriminering, ansättande och/eller offergörande av andra känner sig kapabel att göra så, och vet om hur man följer riktlinjerna för klagomål angivna i denna uppförandekod;

– samarbeta fullt ut med vilken som aktion beslutad av partistyrelsen om någon form av klagomålsprocess uppstartas. Denna uppförandekod publiceras på web-sidan tillhörande Klassiska Konservativa Partiet.