MEDSP political party – political programme in English

MEDSP is Media-Health Care-Pension Party

                 – classical conservatism

Newsmedia-Health Care-Pensions.          S stands for the Swedish word for health care which is ”sjukvård”.

(To English and Polish readers: The parts of the programme related to newsmedia is not applicable to English and nowadays not to Polish circumstances. Sweden has a unique journalistic tradition born 1968 which has significant traits of DDR-communizm and this has to be kept in mind when reading this programme. We will also strive to start a related party in Norway when/if the Swedish party is satisfactorily launched.)

 

Below you find MEDP Political Party Programme in Swedish and above you find the English translation. We have not yet started the translation work.

 

Media och Pensionspartiet –klassisk konservatism

      media-sjukvård-pensioner

Konservativ politik som ger alla svenska pensionärer ett tillägg på 3800:-/månad. Se nedan.

 

MEDP – Media-och Pensionspartiet stiftas som en reaktion på vad vi anser svensk journalistiks svek mot sitt samhällsuppdrag som är att objektivt, neutralt och nyanserat förmedla information av  samhällsintresse till den enskilde medborgaren.   Allmänheten har rätt till sanningen och där olika synpunkter existerar har allmänheten rätt att känna till dessa utan att dessa förvrängs av vinklingar och journalisters subjektiva tyckande.  

En lista med exempel på dålig journalistik i Sverige kan göras näst intill oändlig men låt oss ge närliggande exempel:

  1. Så kallade apatiska flyktingbarn. Svensk media och journalistik har i denna sak ljugit, mörklagt, förvrängt och vinklat till den grad att en humanitär katastrof utvecklats där tusentals flyktingbarn grovt vanvårdats och gjorts sjuka av kriminella vuxna i syfte att få asyl och därmed få inkomst på bekostnad av barnens hälsa. Verkligheten är enligt internationell expertis med engelska läkarförbundet i spetsen att det är fullt möjligt att barnens apati orsakas av att vuxna asylsökande tvingar svensk sjukvård att sätta magsonder på barnen vilket kan svårt traumatisera barnet speciellt om sondmatningen pågår länge på ett ursprungligen friskt barn. Denna internationella expertis vägrar svensk media komma till allmänhetens kännedom på grund av att svensk media har politiserat saken genom att enbart låta radikala invandringsförespråkare som barnläkaren och den revolutionäre kommunizten Henry Ascher och den kommuniztiske journalisten Gellert Tamas komma till tals. Dessa två har fått svensk medias och journalisters stöd att styra information till allmänheten i den tragiska barnmisshandeln och därvidlag offentligt stämplat på ett ofördelaktigt sätt alla dem som försökt visselblåsa om övergreppen. Svenska media har konsekvent nekat till att diskutera sannolik diagnos på barnen nämligen MAL-BP (malingering by proxy) och spridningsmekanismen copycats.

2.       Nationen är grunden för demokratin – utan nationen ingen demokrati.   Trots detta så beskriver svenska journalister alla sunda normala nationalister och nationalkonservativa medborgare i Sverige med en normal demokratiuppfattning som ”nazister”.  Detta har pågått i stort sett sedan år 1991 då Ny Demokrati kom in i riksdagen. Exemplen kan mångfaldigas. Att detta kunnat pågå är efter år bedömer vi beror på att stark vänstervridning av svensk media och journalistik efter studentrevoltens år 1968 då kommunizter genom att bli journalister önskade skapa det ”klasslösa samhället”.  Då detta misslyckades skapade journalisterna istället ett eget samhälle i kärnan av det svenska informationssamhället, en egen åsiktskartell, en kompis-klubb, ett sektliknande mediafrälse i samhället där de själva bestämmer vilka som skall få yttra sig offentligt, vilka som skall inbjudas till TV-soffor och vilka böcker som skall recenseras. Höjden av arrogans och fartblindhet torde vara när journalister sitter och intervjuar varandra eller bjuder in varandra som experter på områden som de saknar förutsättningar att ens förstå och sitter och intervjuar varandra trots att deras utbildning saknar kunskapsmoment inom samtliga akademiska områden.  Ytlighet och kulturmarxiztisk mörkläggning torde vara svensk journalistiks mest karakteristiska kännetecken  På grund av en kuvad befolkning har mediabolag och journalister kunnat driva en näst intill ohämmat spretig och medioker offentlig debatt som har det gemensamt att utmåla sig själva som goda i egenvinning och motståndare till dem själva och den mediokra journalistiken som onda.

I stort sett samtliga journalister utbildade efter 1968 har gått i journalistutbildning med ett så kallat kulturmarxiztiskt paradigm.  Vi har därigenom fått en ”journalistikens DDR” inbakad centralt i den svenska samhällsapparaten.  Den som är intresserad av begreppet kulturmarxizm rekommenderas att googla detta. Svensk media med sitt vänsterparadigm utgör utan den minsta tvekan en fara för demokratin. Public Service SVT/SR bryter dagligen mot antagna riktlinjer inom internationell journalistik.   Den klassiska demokratin menar MEDP är satt ur spel i Sverige och vi i MEDP menar att vi redan har en fullt utvecklad s.k. demokratur i Sverige. Alltså ett samhälle där särintressen och ideologier hos media styr informationen enligt en agenda som tjänar mediabolag, PR-firmor och lobbyinggrupper kopplade till profithungriga storföretag och favoriserade intresseorganisationer –  med konsekvenser som alltför ofta är långt från allmänhetens bästa. De som är solidariska med denna mediala ”DDR-demokratur” rekryteras internt till topptjänster vid public service och större mediabolag. Åsiktskarteller och familjetraditioner med svågerpolitik präglar den pekuniära korruptionen i svenska mediabolag.

3.    Svensk media har sedan början av 90-talet konsekvent mörklagt missbruket och sjukdomsfusket, inom sjukförsäkringen. Detta torde förklaras av ett socialistiskt arv inom socialdemokratin, förespråkat framför allt av Gustav Möller och Tage Erlander på 60-talet, att man skall aldrig ifrågasätta vad den fattige arbetaren berättar när han söker socialbidrag. Samma tradition har överförts till sjukvården där journalister skapat ett paradigm och offentlig bild att alla som är sjukskrivna eller förtidspensionärer verkligen är reellt sjuka trots att uppskattningsvis hälften av alla personer i dessa grupper som erhållit socialförsäkringsförmån livet ut har full arbetsförmåga. De önskar helt enkelt inte arbeta eftersom de trivs bättre i livet med stabil ersättning livet ut där de själva kan bestämma sin dagsrutin. Och vilken normal person skulle inte vilja vara ekonomiskt oberoende? Fusket är enormt inom socialförsäkringens utgiftsposter för sjukskrivning, förtidspension och assistansersättning. Uppskattningsvis cirka 70 miljarder per år. Om detta pengabelopp istället skulle omfördelas till svenska pensionärer över 65 år skulle det innebära en höjning av deras pensioner med cirka 3800 kronor/månad. Detta har dr. Jackson, en av stiftarna av MEDP, påpekat redan år 2007 i boken ”Veritofobi”. Dr. Jackson har dessutom redan 2 november år 1999 i en debattartikel i Dagens Industri påpekat det orimliga i att 15% av Sveriges befolkning är sjukskriven eller förtidspensionerad. Ungefär hälften vore ur ett internationellt perspektiv en rimlig andel. Dr. Jackson påpekade samma sak 21 november 2013 alltså 14 år senare i norska Dagbladet, en av Norges största tidningar. Artikeln blev en av Norges mest läst med över 900.000 norska läsare. http://www.dagbladet.no/2013/11/21/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/30435143/

MEDP menar läkare skall fråntas rätten att sjukskriva och enbart arbeta kurativt (alltså botande).

Svensk journalistik har utgått från att alla som sagt sig vara sjuka tillhör de reellt sjukas grupp och därmed tillämpat sin kulturmarxiztiska dialektik att denna grupp utgörs av svaga, den svagaste underklassen, under arbetarklassen. Till denna understa underklass skall därför ekonomiska tillgångar tillföras från överklassen, från alla arbetande, via socialförsäkringssystemen. Detta är klassiska marxiztiska dialektiska resonemang lika människofientliga som kommunizmen. Likväl är det svensk journalistiks grundparadigm.  Att socialförsäkringssystemet är genomkorrumperat och medför att ekonomiskt tillräckliga resurser saknas för att ge reellt sjuka människor livsavgörande sjukvård är inget som hjärntvättade svenska journalisthjärnor varken förstår eller bryr sig om. Vi behöver en demokratisk revolt mot Sveriges usla journalistkår. Rösta därför på MEDP vid riksdagsvalet 2018!!!

 

MEDP har en programkommitté spridd över Sverige som utvecklar programmet metodiskt. Programmets detaljer beräknas vara klara senast 2017-12-31. Vi kommer att hämta inspiration och vägledning till vårt partiprogram från engelska Conservatives, tyska CSU och polska Lag och Rättvisa. Samtliga dessa är i år 2016 regeringspartier i respektive länder. Vi hänvisar till respektive partis hemsida för information om hur deras respektive partiprogram formuleras.  Engelska Conservatives och polska Lag och Rättvisa är f.ö. medlemmar i samma EU-grupp som har namnet ”European Conservatives and Reformists Group”.

 

 

 

MEDP har tre huvudpunkter

 

1.En översyn av läroplanerna vid svenska journalisthögskolor och en demokratiserings-och diversifieringsprocess av svenskt mediaägande. Med andra ord bör media inte utgöra som idag en form av arena för journalisters och mediaägares ideologiska och pekuniära särintressen. Yttrandefriheten måste stärkas så att en enskild individ har laglig rätt till genmäle om han utsatts för journalistiska anklagelser. Ett genmäle där individens egna formuleringar får laglig garanti att offentliggöras i samma media där det journalistiska förtalet ägt rum. Idag saknas denna lagliga rätt till genmäle. Medborgaren är idag helt utlämnad till journalisters tyckande och makt huruvida medborgaren skall få ge offentligt genmäle eller ej. Om genmälet innehåller kritik mot journalistkåren, mot journalisternas egna led, så har det under åren hos journalisterna utvecklats en praxis som skrivet i sten att neka genmälet offentlighet.  Just detta förhållande torde vara en mycket stor brist i den svenska demokratin och yttrandefriheten. Om den enskilde medborgaren haft laglig rätt till offentligt genmäle hade helt klart många katastrofliknande incidenter t.ex. apatiska barn tragedin kunnat ha undvikits och tragiska samhällsutvecklingar som mobbning i skolan och svenska skolans kunskapsförfall kunnat kraftigt reduceras. Vi återkommer till just detta senare i den politiska programutvecklingen för MEDP.

De instrument idag som är avsedda att garantera en neutral och objektiv media som Granskningsnämnden för Radio och TV samt Allmänhetens pressombudsman fungerar icke tillfredsställande. Faktum är att de fungerar överhuvudtaget icke alls. Journalister måste på grund av jäv förbjudas sitta i nämnder som Granskningsnämnd, Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinions Nämnd.

Individens rätt till genmäle, speciellt om det handlar om ett genmäle till anklagelser från public service måste alltså, mot det ovan sagda i denna programpunkt två, lagfästas.

 

 

2. Höja kvaliteten på svensk sjukvård genom att tillrättalägga för interna kunskapsbaserade diskussioner och göra visselblåsare med ledarambitioner till chefer inom hälso-och sjukvården. Det måste helt enkelt bli lönsamt att bli visselblåsare och positivt för karriären att vara visselblåsare.

 

 

3.   Se över pensionssystemet utifrån den samhällsdebatt som skapas genom den mer objektiva och nyanserade journalistik MEDPs politik kommer att medverka till att skapa. Vi vet och garanterar ett vallöfte att pensionerna till samtliga över 65 år kommer att kunna höjas med flera tusen kronor per månad om allmänheten får kännedom om det som svenska journalister mörklagt för dem sedan år 1968. Sanningsälskande invandrade svenskar och infödda svenskar kommer nämligen icke att acceptera det omfattande 70-miljardersfusk som pågår.

 

MEDP kommer alltså att fokusera på dessa tre frågor, bättre media, bättre sjukvård och högre pensioner. Detta är något som vi hoppas kunna ge bättre livskvalitet för samtliga svenska medborgare. Vi kommer icke att engagera oss i frågor rörande invandring, mångkultur och integration. Det finns det redan tillräckligt många partier som är engagerade i. MEDP vill vara engagerat i frågor vi bedömer att vi kan bättre än något annat parti och det menar vi är media, sjukvård-och pensionsfrågor.