Polisanmälan riktad mot intervjuperson Sören Elén/ansvarig utgivare Jonas Kanje vid Helsingborgs Dagblad – anstiftan till barnövergrepp

Bilaga.

I dagens upplaga 2019-09-07 av Helsingborgs Dagblad publiceras en artikel om ett s.k. apatiskt barn under rubriken ”Byborna i Nyhamnsläge sluter upp bakom apatisk flicka som ska utvisas”. Vi länkar ICKE till artikeln då vi önskar minimera risken att skapa copycat-brott.

Undertecknad kontaktar cirka 09.05 idag 7 september en av intervjupersonerna Sören Elén som medverkar i bild och vad jag förstår även i ord i intervjun på dennes hemtelefon 0423-…… Samtalet blir kort, cirka 1 minut- högst. Följande dialog utspelas, tonläget är resonerande vänligt från Gustaf Näsström på Dr Jacksons Barnefond och stillsamt men något reserverat initialt till mot slutet avvisande i korrekt ton  från Sören Elén.

GN:  God morgon, är det Sören Elén som är i dagens Helsingborgs Dagblad jag talar med?

SE: Ja det är jag.

GN:    Jag vill inte presentera mig just nu men jag bor i Norge och är engagerad i de apatiska barnen och det finns internationella experter som säger att dessa apatiska barn är utsatta för brott av föräldrarna.

SE: Det tror jag inte på i detta fall.

GN: Är Du intresserad av att veta mer vad internationell forskning säger om dessa barn?

SE: Nej (ett kort nej och paus som ger ett intryck att han verkar vilja avsluta),

GN:  Då det kan vara ett brott som Du deltar i genom att i intervjun stödja det måste jag polisanmäla Dig.

SE: Det får du göra hur mycket du vill (och avslutar samtalet genom att lägga på telefonluren).

 

Därefter kontaktar jag Helsingborgs Dagblad, talar med Jonas Nyrén som är redaktionschef under helgen. Vi diskuterar artikeln där Sören Elén förekommer. Vi samtalar cirka 10 minuter och jag informerar att eftersom:

-det är en minderårig 8 årig flicka som kan vara utsatt för brott så bör jag som allmänhet anmäla till polis speciellt som jag representerar Dr Jacksons Barnefond i Norge

–  det finns internationell expertis som menar att barnen är i en s.k. malingering by proxy situation (MAL-BP situation) alltså att föräldrarna på olika sätt manipulerar in dem i ett sjukt tillstånd med sondmatning där barnen kan svältas till apati, vilket den statliga utredningen SOU 2006:49 diskuterade på sida 26 i utredningen

– de apatiska barnen, varav den 8-åriga flickan Emine i artikeln uppges vara ett, kan vara offer i en copycat epidemi alltså övergrepp som stimuleras till av att media skriver om det

– jag säger också att ingen barnläkare i Sverige idag, med stöd av ordförande Anna Karin Bärtås, dennas vittnesmål i rättegången B 15812-16 vid Stockholms Tingsrätt 16 april 2017, i svensk Barnläkarföreningen, idag utesluter att de apatiska barnen kan vara offer i en MAL-BP situation.

– jag anför även att svensk journalistkårs s.k. expert Gellert Tamas i Dagens Nyheter 15 augusti 2019 för första gången diskuterar att utnyttjande av barn kan förekomma. Och att detta är Tamas omvändelse under galgen då den dubbelsida som Tamas fick till sitt förfogande i Dagens Nyheter föregicks av att Ola Sandstig på Magasinet Filter hade ringt upp Tamas och bett att få ställa några frågor till Tamas om hans roll i apatiska barn epidemin. Gellert Tamas nekade.

– jag får frågan av Jonas Nyrén vilket brott jag ska anmäla Helsingborgs Dagblad för och jag svarar att sannolikt blir det för anstiftan till barnmisshandel via s.k. copycat mekanismer.

– Jag poängterar noggrant för Jonas Nyrén att jag är övertygad om att vare sig han eller Sören Elén har för avsikt att skada barnen och att de blivit vilseledda av SVT/SR. Och att den debatt som förts av SVT/SR i apatiska barnfrågan har varit en villfarelse som har skadat barnen och att det torde vara min plikt att be polisen undersöka om barn kan misstänkas ha blivit utnyttjade i en s.k. MAL-BP situation. Polisanmälan, se den, kommer mot denna bakgrund att vara nyanserad och välvilligt sanningssökande.

 

Polisanmälan

Till: Polismyndigheten, Polisen Helsingborg, 205 90 Malmö

Anmälan riktas mot ansvarig utgivare Jonas Kanje, Helsingborgs Dagblad och privatperson Sören Elén

Anmälan om anstiftan av grov barnmisshandel, via copycat mekanismer, av barn i misstänkt malingering-by-proxy situation (MAL-BP).

Bakgrund:  MAL-BP är ett alltmer internationellt uppmärksammat sjukvårdsbrott mot extra sårbar person. I Scientific American Psychiatry July 2017 klassificeras MAL-BP som ett brott. Brottet består i att en extra sårbar person av olika manipulativa personer försätts i ett sjukt tillstånd. Ofta med läkares och sjukvårdens hjälp som luras till att utifrån felaktig/manipulativ information given av vårdnadshavare/närstående felbehandla extra försvarslös/sårbar patient, ofta med felaktig sondmatning, med svåra skador, kan vara dödliga, som följd.

Brottet: Mal-BP brottet är lätt att principiellt förstå, alltså grov barnmisshandel genom att spela ”teater” med barnet eller ”staged events” som det kallas i amerikanska läroböcker i psykiatry. Men i praktiken svårt att bevisa då situationen runt den brottsutsatte ofta är kaotisk med vårdpersonal som av anhöriga anklagas göra fel och en uppsjö av olika budskap mellan inblandade personer. Jag hemställer därför om att denna anmälan skall utredas av specialåklagarenheten för brott mot barn då barnet är mycket ungt och riskerar vara i en exceptionellt sårbar situation.

 

Anmälaren åberopar

BrB 3 kapitlet om brott mot liv och hälsa

9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.

Anmälaren har grund för att tro att de anmälda Jonas Kanje och Sören Elén saknar uppsåt och att de agerar i god tro. Men samtidigt måste för barnets skull påtalas att om Sören Elén ingår i gruppen vuxna runt ett barn i en s.k. MAL-BP situation så kan han begå en kriminell handling om han signifikant, om än ofrivilligt och ovetandes, medverkar till att upprätthålla apatin t.ex. genom att okritiskt till situationen framträda i tidning då han därvidlag legitimerar grova övergrepp.

Ansvarig utgivare Jonas Kanje torde, såtillvida det 8-åriga barnen kan misstänkas vara i en MAL-BP situation vilket en del talar för, utredas för flertal brott alltså huruvida han uppvisar grov oaktsamhet som ansvarig utgivare då han riskerar skapa copycat övergrepp på andra barn förutom att han upprätthåller MAL-BP misshandeln på aktuell minderårig. Huruvida detta skall falla under brottsbalken eller TF/YGL överlåter jag till FU-ledare/åklagare att avgöra.

Det bör noteras att Sveriges Statstelevision och Sveriges Radio sedan år 2006 låtit en enda  person vid namn Gellert Tamas,  utan vare sig journalistisk eller medicinsk utbildning, få tolkningsföreträde i den offentliga debatten.

Denne herr Tamas har då kraftig politiserat debatten och har fått tillgång till hela journalist-Sveriges mediaplattformar inkl SVT/SR att MAL-BP är högerextremt tänkande. Herr Gellert Tamas gjorde SVT:s Uppdrag gransknings reportage om Sveriges apatiska barn september 2006 på egen hand i sin enskilda firma och sålde produktionen till SVT utan att någon upphandling gjorts. Och istället för att berätta om MAL-BP situationen för barnen så mörklade han MAL-BP och klippte och klistrade ihop ett program som ”bevisade” att hela SOU 2006:49 var högerextrem. Gellert Tamas har konsekvent av sina journalistkollegor i hela Sverige, bl.a. Helsingborg Dagblads Gunnar Bergdahl, höjts till skyarna och därvidlag har en villfarelse skapats att de apatiska barnens anhöriga/vårdnadshavare är oskyldiga till övergreppen.

Jag ber förundersökningsledaren/åklagaren notera att ICKE EN ENDA GÅNG har någon rikstäckande media under perioden september 2006 till dagens datum september 2019 ens diskuterat begreppet MAL-BP.

Det torde vara dags nu.

Undertecknad verksam med pseudonym i Dr Jacksons Barnefond undanber sig dock delaktighet/uppmärksamhet i den eventuella mediala process som framgent kan komma att diskutera MAL-BP då MAL-BP  är ren kriminell verksamhet och bör handläggas av polis och rättsväsende.  Journalisterna kan enkelt googla ”Malingering by Proxy” så finner man tiotusentals referenser till detta grova övergrepp som i Sverige är helt nedtystat av svenska media och som den apatiska flickan som beskrives idag i Helsingborgs Dagblad kan vara offer för.   Jag vet att även Dr Jackson, som fått dåligt rykte när han visselblåste om MAL-BP övergreppen på sid 26 i SOU 2006:49 undanber sig ytterligare publicitet.   För övrigt har det i Dagens Nyheter 15 augusti i år (Gellert Tamas)  och nästföljande dag 16 augusti (Mattias Göransson replik till Gellert Tamas debattartikel) framkommit information att Gellert Tamas monopol i Sverige på att tolka apatiska barns öde diskrediteras i Magasinet Filters september 2019 nummer (23 september?/sista veckan september?). Det lär i det numret av Magasinet Filter återfinnas en artikel om apatiska barn där relevanta personer uttalar sig om denna apati-farsot som utspelar sig i Sverige.

Undertecknad hemställer att FU-ledaren/Specialåklagaren för brott mot barn tar del av Magasinets Filters nummer om apatiska barn när det kommer ut om drygt två veckor och att ej lägga ner FU före ni läst Magasinet Filters nummer som enligt chefredaktören Mattias Göranssons replik i Dagens Nyheter innehåller explosivt journalistiskt material om apatiska barn. Vare sig undertecknad eller Dr Jackson har blivit intervjuad av Magasinet Filter, vi anar att vi icke ens är omnämnda. Det spelar dock ingen roll. Fokus måste vara på barnens bästa.

Vänligen se bilaga där telefonsamtal med Sören Elén och redaktionschef vid HD Jonas Nyrén idag 2019-09-07 redogöres för.

 

Magnor 2019-09-07

Gustaf Näsström/Dr Jacksons Barnefond registrerad i Norge som välgörenhetsfond med organisajonsnummer 913 303 253  mobil 0047-98189351

Postboks 148

2241 Magnor

NORGE