Rättegång i Stockholms Tingsrätt. Ansökan om stämning Dr. Jackson./. Nils Hanson på SVT

                            JUMEK

                                       Juridik Medicin Etik

 

Till: Stockholms Tingsrätt, Avdelning 4, Box 8307, 104 20 Stockholm

Mål B 4241-17   Avdelning 4

Angående domstolens föreläggande 2017-04-28   om komplettering avseende mål B 4241-17   Thomas Jackson ./. Eva Beckman m.fl. avseende domstolens förfrågningar vilka personer åtalspunkten grovt förtal riktar sig mot samt preciseringar avseende förtalsgrundande uppgifter, när dessa publicerades samt omständigheterna varför förtalet bör rubriceras som grovt.

Svar: Målsägaren ber om ett längre anstånd till preliminärt 2017-11-01 att besvara frågorna i föreläggande 2017-04-28 (aktbilaga nummer saknas). Se begäran på sista sida.

 

Skäl till begäran av detta längre anstånd är följande:

  1. Ett brottsmål avseende grovt förtal B 15812-16 är idag anhängiggjort vid Stockholms Tingsrätt där parterna är undertecknad målsägare mot Jan Helin. Detta åtal bygger på förtalsgrundande uppgifter när Jan Helin var ansvarig utgivare för tidningen Aftonbladet våren 2012. Relevant lagrum: 1 kap. 1 § andra st. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. Enligt lagtexten gäller detta television som Sveriges Television. YGL (1991:1469) Situationen att en åtalad som av Stockholms Tingsrätt fått offentligt biträde i ett pågående förtalsmål B 15812-16 samtidigt är chef i Public Service för en av de åtalade i Mål B- 4241-17 torde vara unikt. Och riskerar skada rättsprocessen genom att en komplicerad jävsituation uppstår avseende nyhetsrapporteringen från public service då en åtalad person, Jan Helin, är personligt åtalad i ett mål och sitter i ledningsgruppen för ett företag som är åtalad i ett annat mål med samma tema. Med tanke på Public Services centrala roll för nyhetsförmedling i riket där alltså åtalad har en central roll även för annan riks-och lokalmedia, riskerar rättsprocesserna och nyhetsförmedlingen att drabbas av jäv och menligt påverka det fria meningsutbyte och den fria och allsidiga upplysning som grundlagen YGL 1 kap. 1 § andra st. kräver. Målsägaren är av den åsikten att Jan Helin bör för att icke skada public services förtroende ta tjänstledigt så länge han har offentlig försvarare i ett brottmål som gäller grovt förtal.
  2. Jan Helin har nu bytt arbetsplats och är programdirektör vid Sveriges Television. På Sveriges Televisions hemsida https://www.svt.se/svt-bloggen/bloggare/jan-helin/ står idag 2017-05-12 att läsa ” Jan Helin är programdirektör med ansvar för nyheter, sport, samhälle, dokumentär, barn och unga samt minoriteter”.  Ett av de viktigaste bevismedlen att styrka målsägarens talan att inget medicinskt fel begåtts av målsägaren, vilket däremot Jan Helin i kraftfulla och i synnerligen nedsättande ordalag menat i mål B-15812-16 där Helin skildrat målsägaren som en skandalläkare som medverkar till övergrepp på barn som kastas ur landet, när målsägaren offentliggjorde sin medicinska bedömning i Dagens Medicins pappersupplaga 2016-01-18, att de så kallat apatiska flyktingbarnen kunde vara offer för ett för svenska barnläkare okänt medicinskt övergrepp ”malingering by proxy”, nämligen professor Marc Feldman USA, världsauktoritet på det vetenskapliga området om medicinsk barnmisshandel måste beredas mer tid för att planera in en resa till Stockholm som åberopat expertvittne för målsägaren.
  3. Professor Feldman säger i en intervju som gjordes i början av april och publicerades 2017-04-15 att han gärna kommer till Stockholm för att vittna. Detta var okänt för målsägaren när ansökan om stämning insändes 2017-03-25.

 

Tillägg:   Jag ber Stockholms Tingsrätt notera att målsägaren har en överväldigande majoritet av kollegor, etiska kommittéer och myndigheter som ger målsägaren stötta i att det är korrekt och humanitärt behjärtansvärt att offentligt varna för att det finns en risk att Sveriges s.k. apatiska flyktingbarn kan vara utsatta för det grymma övergreppet malingering by proxy förkortat MAL-BP. Allt detta stöd är konsekvent nedtystat av svensk public service och svensk riksmedia och därför har allmänheten ingen kännedom om fakta som de enligt grundlagen har rättighet att känna till.  Det kan vara så att det bland de två tusen barnen som varit ”apatiska” i Sverige endast varit tio fall av MAL- BP men det kan också vara så att samtliga fall är MAL-BP och då har vi i denna rättssak, som orsakats olika tolkningar av apatiska barn fenomenet där ena tolkningen helt mörklagts av SVT,  en oerhörd medicinsk och medial skandal i Sverige. SVT har brutalt tystat ned läkare som försökt visselblåsa bl.a. genom att offentligt förtala och felcitera målsägaren och politiserat målsägarens MAL-BP diagnostik. Förhoppningsvis kan domstolen avgöra om grovt förtal begåtts eller ej. En laga dom i detta mål kan säkert hjälpa till att skapa klarhet för Socialstyrelsen som konsekvent sedan år 2005 (senast i riktlinjerna för vård av barn med uppgivenhetssyndrom juni 2013) påtalat att orsaken är okänd ty medicinska experter är oeniga.   Professor Marc Feldman tillfrågas i radiointervjun varför han tror att svenska barnläkare inte förstår att apatiska barn epidemin i Sverige är MAL-BP. Han svarar då ”De behöver utbildning”. Det är också undertecknads mening. Men när målsägaren i egenskap av vuxen psykiater verksam i England påtalade detta i sitt hemland Sverige i Svenska Dagbladet december 2005 och Dagens Medicin januari 2006 så blev målsägaren utskrattad, förlöjligad, kallad nazist och mycket mycket annat av svenska barnläkare och public service journalister i gemensamma attacker mot målsägaren år efter år utan att jag, trots klagomål till granskningsnämnden, ens fick tillfälle till offentligt genmäle. När SVT första gången, september 2006 Nils Hanson ansvarig utgivare, beskrev mig som nazist, hade jag ett avtal att jobba som bemanningsläkare som psykiater i Säffle, omedelbart efter Nils Hansons program ringde en polsk kvinnlig psykiater och sa att jag icke fick komma och jobba. Trots att jag anses som en mycket erfaren, noggrann och duglig psykiater med stor inriktning på korrekt diagnos och försiktig medicinering för att undvika biverkningar (bl.a. fick jag in en artikel på Dagens Nyheters ledarsida år 2001 om behovet av försiktigare medicinering) så blev SVT:s utmålande att ”målsägaren gjorde diagnostik utifrån politiskt ideologi” ödesdigert för min läkarkarriär i Sverige. Alltså trots att jag med all sannolikhet har rätt om apatiska barn och offrar mer eller mindre min karriär för att flyktingbarnen skall slippa drabbas av MAL-BP så lyssnar ansvarig utgivare Nils Hanson SVT och ansvarig utgivare Eva Beckman SVT mer på en person utan ens journalistutbildning och totalt okunnig om medicin vid namn Gellert Tamas som utan att kritiska frågor ställs till honom bjuds in över hela Sverige, till TV:s morgonsoffor, radioprogram, kyrkor, ABF mm mm och tillåts prata om saker offentligt som han inte har den minsta kunskap eller begrepp om.   Därigenom medverkar Tamas och alla som släpper fram honom till fortsatta övergrepp på de s.k. apatiska barnen genom att mörklägga MAL-BP där behandlingen är att separera barnen från vårdnadshavarna eftersom det vid MAL-BP är helt klarlagt att det är vårdnadshavarna som begår övergreppen. SVT:s mörkläggning av MAL-BP har medfört att de apatiska barnen fortsatts att vårdas av dem som begår övergreppen på dem. En humanitär katastrof som förre migrationsministern Barbro Holmberg yttrade 2005 men blev något år senare enligt SVT:s och annan medias dramaturgi beskylld för att ingå i ett högerextremt nätverk. Sanningen hålls effektivt borta från allmänheten av svensk public service, riksmedia och all annan media i Sverige som alla lekte följ John efter Gellert Tamas i denna sak.

Målsägaren har senaste månaden skrivit flera mail till ett flertal svenska tidnings- och mediaredaktioner som SVT, SR, Expressen, DN, SvD, Aftonbladet m.fl. att världens sannolikt främste expert på MAL-BP, som SOU 2006:49 lyfte fram som en tänkbar etiologi, professor Marc Feldman säger att han är ”utterly convinced” översatt ”totalt övertygad” att de apatiska barnen i Sverige är MAL-BP, alltså svåra barnövergrepp. När detta väl kommer fram kan en av världens största medicinska och mediala skandaler komma att blottläggas. Domstol och allmänhet kan om de önskar redan ana detta eftersom ingenstans i media står det att Stockholms Tingsrätt anhängiggjort B-15812-16 och Jan Helin fått offentlig försvarare. Jag har verkligen icke önskat ”bråka i onödan”. Jag har i mail till SVT bett på mina bara knän att de skall i debatten släppa fram allt det som styrker att MAL-BP kan vara förklaringen men blivit brutalt avvisad. Nu måste allt fram inför en domstol – övergreppen pågår fortfarande i Sverige på flyktingbarnen, i Sverige som enda land i världen. Journalisternas ansvar för detta måsta nu prövas. För barnens skull och för att visa att Sverige fortfarande är en rättsstat och att svensk åsiktsjournalistiks hållning ”never change a good story” icke är bra vare sig för samhället eller demokratin. Men visst var det en god ”story” som Gellert Tamas med Nils Hanson och Eva Beckman på SVT kom med att ”Regeringens expert var högerextremist, nazist och lät sig påverkas av politisk ideologi när han hittade på att barnen låtsades”. Trots att jag vid den tidpunkten var medlem i Folkpartiet i Sverige och Conservatives i England och icke hade ens en aning om vad Ultima Thule var för nåt. Varje gång jag hörde orden Ultima Thule ända fram till säkert år 2010 tänkte jag på en Kalle Anka serietidning där Kalle besöker en igloo i Thule.

Att läkare är motståndare till framsteg inom medicinsk vetenskap är historien full av. De okunniga svenska barnläkare som i saken fick svensk medias stöd till det offentliga rummet (till skillnad från målsägaren som blev totalt nedtystad, förlöjligad, beljugen utan ens rätt till genmäle) och sa att de ”upptäckt en variant av uppgivenhetssyndrom” (det är f.ö. självklart alla barn blir uppgivna av svår tortyr med sondmatning månader och år) behöver som professor Feldman säger i radiointervjun utbildning för att förstå vad MAL-BP är.

Att målsägaren fått motstånd av barnläkarna har jag full förståelse för eftersom MAL-BP innebär att barnläkarna luras till att begå medicinska övergrepp på barnen i form av överdiagnostisering och överbehandling lurade därtill av vuxna som har personliga vinstintressen i barnens sjukdom. Detta har givetvis barnläkarna svårt att erkänna. De kan ju anmälas och åtals för det. Ny speciallagstiftning måste till för att underlätta för läkare som alltför sent inser de är i en MAL-BP situation.

Just på grund av att svenska barnläkarföreningen saknade kompetens i MAL-BP var behovet av objektiv och saklig journalistik enormt i Sverige när debatten om apatiska barn var som intensivast år 2005-2006. Målsägaren bodde i England perioden 2002-2012 och var verksam som psykiater och kände till MAL-BP som ett relativt sent först vid milleniumskiftet uppmärksammat medicinskt fenomen och svårt problem för engelsk hälso-och sjukvård.

Den sakliga journalistiken uteblev dock sannolikt på grund av att svenska journalister saknar akademisk utbildning (journalisthögskolan är ingen akademi), de förstår icke det vetenskapliga kunskapssamhällets dynamik.  De är synnerligen politiskt färgade i sin nyhetsrapportering.  Att 80% av journalistkåren politiskt sympatiserar med  vänster- eller miljöideologier är väl vetenskapligt belagd. När public service, SVT:s Uppdrag granskning, valde en person utan ens journalistutbildning, och i total avsaknad av medicinsk utbildning, totalt besatt av politiserande och sin självformulerade titel ”Den svenska folksjälens uttolkare” Gellert Tamas, att granska SOU 2006:49 om apatiska flyktingbarn, en i grunden medicinsk sakfråga, så blev katastrofen för barnen total. Tamas, själv socialist, sköt i stort sett ihjäl alla visselblåsare så det grymma MAL-BP kunde fortsätta. Nämligen. Gellert Tamas i sitt famösa sensationsskapande Uppdrag gransknings SVT-program september 2006 favoriserade och vinklade positivt kommunistiska aktivister i Svensk Barnläkarförening som Henry Ascher och Anders Hjern, samma personer som motsatt sig åldersbestämningar på ensamkommande flyktingbarn, emedan målsägaren och andra visselblåsare i den svåra vuxenmisshandeln av barn skandaliserades och vinklades oerhört negativt. På detta sätt blev Gellert Tamas, med enorm uppbackning av SVT:s Nils Hanson och därmed hela SVT:s samhällsredaktion, en trendsättare för samhällets attityd i saken ända till våra dagar. Ett brott mot mänskligheten i ordets korrekta innebörd. Tusentals barn i Sverige vanvårdas månader och år och traumatiseras både psykiskt och fysiskt på grund av dålig kompetens i saken hos svenska barnläkare, på grund av Gellert Tamas amatörism, vinklingar och politisering samt allt stöd Tamas fick av svenska mediaetablissemanget framför allt SVT.

Här behöver vi mer än någonsin en noggrann rättsprocess där en av visselblåsarna får möta sina journalistiska banemän i en objektiv process inför allmänheten. Det råder ingen tvekan om att SVT har icke bara ödelagt målsägarens professionella karriär och goda rykte i Sverige utan vad oändligt mycket allvarligare är att SVT har utmålat målsägaren, som agerat visselblåsare, på ett sätt som gjort att denna fruktansvärda MAL-BP epidemi, ren tortyr mot barn, där barn traumatiseras för livet, kunnat fortsätta mer än tio år efter MAL-BP diskuterades av SOU 2006:49 men totalt mörklades, stämplades som högerextremt och sopades under mattan av SVT.

Radiointervjun med prof Feldman publicerad 2017-04-15 kan lyssnas på genom att googla ”Swedens Apathetic Children Problems”.

 

Målets fortsatta handläggning

Begäran: Målsägaren begär mot bakgrund av punkt 1 och 2 ovan samt det som står under rubriken ”tillägg” att målet handlägges inkluderande svaret/kommentaren till föreläggande 2017-04-28 efter att B-15812-16 är slutfört med tryckfrihetsjuryns utslag vilket torde vara fallet senast 2017-11-01.

Om denna begäran om anstånd icke beviljas önskar målsägaren anstånd att svara på föreläggande daterat 2017-04-28 så långt Stockholms Tingsrätt anser det rimligt. Om inget anstånd lämnas vänligen meddela målsägaren via email eller hans telefon så snart som möjligt på måndag 15 maj så skall jag försöka hinna med att svara på föreläggandet före kl. 24.00 måndagen 15 maj 2017.

Magnor/Norge 2017-05-12

Thomas Jackson, Postboks 148

2241 Magnor, Norge

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Jackson kräver Jan Helin tar tjänstledigt från SVT så länge Helin har offentlig försvarare | Jackson Jagar Journalister

Kommentarerna är stängda.