Rättegång i Stockholms Tingsrätt. Ansökan om stämning Dr. Jackson./. Nils Hanson på SVT

                            JUMEK                                        Juridik Medicin Etik   Till: Stockholms Tingsrätt, Avdelning 4, Box 8307, 104 20 Stockholm Mål B 4241-17   Avdelning 4 Angående domstolens föreläggande 2017-04-28   om komplettering avseende mål B 4241-17   Thomas Jackson ./. Eva Beckman m.fl. avseende domstolens förfrågningar vilka personer åtalspunkten grovt förtal riktar sig mot samt preciseringar avseende förtalsgrundande uppgifter, när dessa publicerades samt omständigheterna varför förtalet bör rubriceras som grovt. Svar: Målsägaren ber om ett längre anstånd till preliminärt 2017-11-01 att besvara frågorna i föreläggande 2017-04-28 (aktbilaga nummer saknas). Se begäran på sista sida.   Skäl till begäran av detta längre anstånd är följande: Ett brottsmål avseende grovt förtal B 15812-16 är idag anhängiggjort vid Stockholms Tingsrätt där parterna är undertecknad målsägare mot Jan Helin. Detta åtal bygger på förtalsgrundande uppgifter när Jan Helin var ansvarig utgivare för tidningen Aftonbladet våren 2012. Relevant lagrum: 1 kap. 1 § andra st. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. Enligt lagtexten gäller detta television som Sveriges Television. YGL (1991:1469) Situationen att en åtalad som av Stockholms Tingsrätt fått offentligt … Fortsätt läsa Rättegång i Stockholms Tingsrätt. Ansökan om stämning Dr. Jackson./. Nils Hanson på SVT