Simuleringsdiagnostik – pilotprojekt inför universitetskurs

Vi är en grupp läkare och psykologer som arbetar med att sammanställa en kurs i simuleringsdiagnostik på universitetsnivå.

Till att börja med blir det ett pilotprojekt med en dagskurs som avslutas med kort enkät om kursens innehåll och huruvida kursen bidragit till att öka förståelsen hos deltagarna för optimal hantering av patienter inom hälso-och sjukvården.    Faller detta projekt väl ut kommer kursen utökas för att ge universitets – och högskolepoäng.

Den övergripande tanken med kursen är att göra deltagarna bekanta med den vetenskapliga och allmänna litteratur som föreligger internationellt om simuleringsdiagnostik och att relatera denna till svenska förhållanden. Ett tema i kursen är om kunskap i simuleringsdiagnostik är något som överhuvudtaget behövs inom svensk sjukvård.

Kunskap om simuleringsdiagnostik kan dock kvalitetshöja svensk sjukvård genom att minska risken för att missa allvarliga sjukdomstillstånd som nyligen skedde i Göteborg. Se länk, citat och skärmbild nedan. Det torde också kunna vara ett centralt instrument för att undvika att ge felaktiga assistenslöner där brukaren spelar eller överdriver sina symtom i ekonomiskt vinningssyfte. Samt att förhindra att extra sårbara personer hamnar i s.k. MAL-BP situation alltså tvingade till att simulera sjukdom i vinningssyfte för andra än dem själva.

Kursen kommer att hållas på konferenshotell i Stockholmstrakten en fredag under september månad 2021. Kursdatum meddelas i augusti för intressenter. Kursdatum anpassas till intressenters önskemål. Vid mindre än 10 intresserade kommer kursen ställas in.

Diplom utfärdas av European College of Psychiatry (Est. 2007)  till dem som uppvisat närvaro för hela dagen fr.o.m. 09.00 – 15.00.

 

Arrangör:   Evidence Based Medicine LTD, BCL House, 2 Pavilion Business Park, Royds Hall Road, Leeds LS12 6AJ, Storbritannien

Kursavgift och anmälan.

I kursavgiften 7000 SEK + moms ingår kurslitteratur och kompendium med kort översikt till föreläsningar samt lunch/snacks. Hotellrum på aktuell konferensanläggning bokar vi vid behov för dem som så önskar.    Information om kursen ges av Thomas GA Jackson på 070-509316 tisdagar 09.00-12.00.  Anmälan sker till Gustaf Näsström på email:   impo@live.se  alternativt direkt till Dr Jackson. Antal kursdeltagare är begränsat till 40 personer.

Kurslitteratur:

Huvudkursbok är ”Malingering and Illness Deception” av Halligan and Bass, Oxford University Press 2005 som är refererad till i en svensk statlig utredning – SOU 2006:49.

Ytterligare en kursbok -ännu ej bestämd – tillkommer.

Kurskompendium med sammanfattning av kursens innehåll med tips om ytterligare läsning och tips hur till kollegor hantera detta akademiska ämne som ses som en ny forskningsfront.

 

Kursöversikt

9.00 – 9.45

Introduktion till ämnesområdet simuleringsdiagnostik och kurslitteraturen.

 

Paus

 

10.00-10.45

Kan simuleringsdiagnostik tillföra något relevant till svensk sjukvård?

 

Paus

 

11.00 – 11.45

Simuleringsdiagnostik och juridik.  Den som simulerar begår bedrägeribrott.  Hur förhåller sig simuleringsdiagnostik till Hälso-och sjukvårdslagar.

 

Paus för lunch

 

13.00-13.45

Är begreppet tvångssimulering relevant? Existerar det inom personliga assistensindustrin? Hos s.k. apatiska barn?  Vi går genom det akademiska underlaget för detta laddade begrepp som i Storbritannien kallas Induced or fabricated Illness in Children och i USA för Malingering by proxy. Förkortas MAL-BP

 

Paus med kaffe/tilltugg 30 minuter

 

14.15 – 15.00

Avslutande frågestund med paneldebatt och öppet samtal mellan kursledare och kursdeltagare samt utdelande av kort enkät huruvida kursinnehållet anses tillföra hälso-och sjukvården kunskap eller om denna typ av kunskap bör rubriceras som olämplig för personal som omhändertar patienter där tillit och förtroende har central betydelse.

 

Kursledare är Thomas GA Jackson, Director and Acting professor vid European College of Psychiatry, Leeds, UK.    Tel 070-5093176

Dr Thomas GA Jackson är Sveriges mest meriterade debattör och forskare på simuleringsdiagnostik. Om man idag googlar ”simuleringsdiagnostik” så nämns Dr Jackson i samtliga söksvar på första googlesidan.

Medverkande i avslutande paneldebatt är dessutom specialistläkare och psykologer i ett intressenätverk för simuleringsdiagnostik. Namn presenteras senare.

 

********************************************************************************************************************

 

 

Aktuellt och relevant för kursen är detta nyhetsinslag

Tingsrättens skriver i domen att ”Det är visat att ambulanspersonalen missgynnat XXX genom att avfärda hans symtom på medvetandesänkning som simulerade”, och konstaterar att utredningen och utlåtanden från sakkunniga har styrkt att mannen fick en felaktig prioritering.

https://www.expressen.se/gt/regionen-falls-for-diskriminering-/