Sverige till EU-domstolen i ”apatiska barn” saken

http://jajj.se/eu-domstolen-om-apatiska-barn/

Ovan lenk er till www.jajj.se  och er kopia på ett brev tillsent Høgsta Domstolen, Statsministern och Socialstyrelsen der undertecknad uppmanar Socialstyrelsen att i deras vægledning om apatiska barn med redovisat ISBN nummer i dokumentet diskutera Induced or fabricated Illness   på samma sætt som engelska socialstyrelsen gør det i sina ”Child protection Guidelines”.

Dokumentet finns också under en menyrubrik http://drjacksonsbarnefond.com/eu-domstolen-om-apatiska-barn/

mvh

 

tj

1 Kommentar på Sverige till EU-domstolen i ”apatiska barn” saken

  1. Le5ngt ifre5n alla barn med uppgivenhetssymtom har varit med om tumaarn. Barnpsykiater Lars Joelsson i Lulee5/Boden gjorde en studie 2005 i Lulee5/Boden och fann i den studien att cirka he4lften av barnen varit med om traumatiska upplevelser.Detta med s k apatiska barn e4r en mycket komplex fre5ga. Jag har sje4lv tre4ffat minst fyra se5dana barn, och inte i ne5got fall ste4mde ff6re4ldrarnas utsagor med min kroppsundersf6kningar. Ff6re4ldrarna pe5stod att barnen varken e5t eller drack och legat till se4ngs i veckor till me5nader. Efter tre dygn utan ve4tska e4r risken f6verhe4ngande att en me4nniska df6r. Om man inte e4ter se5 bryts kroppens muskler ned, de som blivit gipsade vet hur lite av musklerna som e5terste5r ne4r gipset tas bort. Om en person bara ligger ner uppste5r redan efter ne5gon/ne5gra veckor liggse5r. Inget av de barn jag undersf6kte hade dessa fynd. Ingen hade liggse5r, ingen hade tecken pe5 uttorkning av huden (nedsatt hudturgor), ingen hade muslkff6rtvining (muskelatrofi), pulsen var i samtliga fall normal, det enda avvikande var att tve5 barn hade ne5got se4nkt blodtryck.Det e4r mycket me4rkligt att inte ett enda ensamkommande flyktingbarn visat uppgivenhetssymtom och att det knappt existerar ett enda fall av asylsf6kande barn med uppgivenhetssymtom i ne5got annat land e4n i Sverige. Den epidemi som uppstod i Sverige med f6ver 400 barn e5ren 2002 2005 i e4r helt off6rklarlig, de5 det i litteraturen endast finns en handfull fall beskrivna tidigare, inget av dessa barn var asylsf6kande, de flesta kom fre5n den inhemska majoritetsbefolkningen. Det e4r ockse5 mycket me4rkligt att ne4stan inget barn blev friskt utan uppehe5llstillste5nd, me5nga blev friska ganska snart efter detta men det e4r helt riktig, ff6r en del tog det le4ngre tid, ibland f6ver ett e5r. Det e4r ockse5 me4rkligt att under epidemin 2002 2005 kom 85% av barnen fre5n forna Sovjet och forna Jugoslavien, och ofta var de uigurer fre5n Centralasien eller romer fre5n Kosovo eller Serbien.Barnpsykiater

Lämna en kommentar