Sveriges Grova Brott mot Europakonventionen

Idag är det ställt utom allt rimligt tvivel att grova brott mot så kallat apatiska flyktingbarn begås i Sverige. Vi har rapporter i media som TV4, Expressen, Magasinet Filter och alternativmedia om barn som själva vittnar om grymheter mot dem och rapporter om barn som avsiktligt svultits till döds. Även rapporter om barnhemsbarn som köpts i utlandet för att användas som asylmurbräckor in till svenska samhället.

Socialdemokraterna och Moderaterna försökte i ett tidigt skede stoppa övergreppen. Därför kommer jag ej ställa dessa partier till svars. Samtliga andra riksdagspartier inklusive Sverigedemokraterna, som dock kan ursäktas av vissa skäl, har ett tövergripande ansvar för dessa brott mot mänskligheten. Speciellt Miljöpartiet som med Gustaf Frigolin, Amanda Lind och Per Bolund i spetsen intensivt instigerat övergreppen och när övergreppen lyfts fram i öppen dager förnekar dem vilket givetvis är samma som att stimulera till fortsatta övergrepp. Men även fd. KD-ministrar som Inger Davidsson och Alf Svensson samt Anna Starbrink (L) högste politiskt ansvarige för övergreppen i Stockholm bör åtalas för stämpling till brott mot extra sårbara apatiska flyktingbarn.

Saken är som alla förstår komplex. Men brotten har varit och ÄR fortfarande exceptionellt grova där apatiska barn efter de fått asyl tvingas till att ligga i sängar och sondmatas inom personlig assistansbranschen år efter år. Barnen får svår ångest, blir katatona alltså dissoiceras av den intensiva ångesten av att ligga i en plågsam sondmatningssituation för kanske resten av livet. Det finns väl beskrivet i internationell vetenskaplig litteratur hur barn i liknande tvångssimuleringssituation ej kan förstå hur ”mannen i den vita rocken” inte tycks förstå vad som pågår.

Nu är det dags för ansvarsutkrävande!!

Åklagare och polis måste helt enkelt sätta sig ner och efter konstaterandet av att vi vet med 100% säkerhet att dessa brott begås undersöka vilka som är skyldiga!

Ja, vilka är egentligen skyldiga?

  • Är det barnläkarna som sätter magsonder på barnen så vuxna kan svälta dem?
  • Är det narkosläkaren som söver ett barn som ej vill ha magsond?
  • Är det Gellert Tamas och Nils Hanson journalisterna september 2006 på SVT som mörklade diagnosförslaget den statliga utredning SOU 2006:49 föreslog redan år 2006 nämligen tvångssimulering som vi IDAG VET ÄR KORREKT FÖR MÅNGA BARN KANSKE T.O.M. FÖR ALLA S.K. APATISKA BARN. SVT:s Uppdrag granskning sa ju att det förslaget berodde på nazism och brunsmetade därmed tll hela svenska folket den diagnos som hade räddat barnen.
  • Är det de tre kvinnliga VD-arna Christina Jutterström, Eva Hamilton och Hanna Stjärne som till syvende och sist orsakat övergreppen? De är ju lika ansvariga för styrningen av SVT som Alectas VD Magnus Billing som nyligen blev sparkad för att Alectas tjänstepensionsföretag felinvesterat i och förlorat 21 miljarder av pensionspararnas pengar. Jag menar att trion Jutterström-Hamilton-Stjärne har större ansvar för icke bara instigation utan t.o.m. upprätthållande av övergreppen genom att ha felinformerat om övergreppen sedan september 2006 icke bara i Uppdrag gransknings program ”Spelet om de apatiska barnen” utan även i en mängd olika program.
  • Är det föräldrarna till barnen som medvetet desinformerar eller ska de ”frias för de vill familjens bästa” (självklart ska de ej frias men jag vill påpeka hur diskussionerna kan komma att gå).
  • Ska man skilja mellan föräldrar som bara uppmanat barnen milt och de som strängt uppmanat barnen eller grovt tvingat barnen ha magsond.

Listan kan göras lång och den illustrerar hur oerhört komplex det juridiska ansvarsutkrävandet kan bli. Men Sverige har som civiliserad stat inget val. VI VET ATT GROVA BROTT BEGÅTTS! Tvångssimulering är väl känt i Storbritannien där vuxna sätts i fängelse när de blir fällda för brottet.

Jag planerar polisanmäla Jutterström som var ansvarig VD när det vilseledande Uppdrag granskningsprogrammet sändes. Jag planerar polisanmäla Eva Hamilton som högsta ansvarig för de ensidiga program som sändes där Hamilton instigerade övergrepp genom att korrekt diagnos brunsmetades eftersom diagnosens upphovsman undertecknad, utan att ges genmäle trots jag krävde det, utmålades som nazist. Jag planerar polisanmäla Hanna Stjärne sannolikt tillsammans med f.d. kulturminister Amanda Lindh för skäl jag redogör för senare bl.a. för att Amanda Lind som barnpsykolog själv deltagit i by-proxy övergrepp på apatiska barn i Härnösand.

Naturligtvis kommer jag att polisanmäla även Jan Helin som jag väckte åtal mot vid Stockholms tingsrätt, B-15812-16, där jag fick rätt att Jan Helin dolt Svenska Läkarförbundets styrelses mening att Dr Jackson agerat etiskt korrekt i apatiska barn saken. Jan Helin i rollen som en av Sveriges mest centrala journalister nu i styrelsen för SVT satt fem!!! meter från Läkarbundets 2:e vice ordförande Ove Andersson när denne förklarade att Dr Jackson agerat korrekt. Hela svensk medielit tystade dock ner detta sensationella vittnesmål under ed från Läkarförbundet. Detta är ett rekvisit för att åtalet mot SVT bör riktas mot högsta ledningen. Om huvudskulden ligger på SVT eller Karolinska Institutet för dess fuskforskning får åklagare utreda.

/TJ 2022-04-13