Rättsprocess Dr Jacksons Barnefond mot SVT

Till alla mina drygt 4000 twittrare inklusive politiker och journalister som följer mig på Twitter.

Jag arbetar med ett åtal mot SVT. Jag menar rättsrekvisit föreligger för att döma SVT för förtal mot bakgrund av att målsägare nummer ett Dr Jacksons Barnefond är en utbildningsstiftelse som motverkar medicinska övergrepp mot barn och riktar sig till sjukvårdspersonal och att målsägare nummer två är legitimerad hälso-personal.

Längst ned kan ni se artikeln där förtalet sker med start 2012-03-26 t.o.m. dagens datum 2023-04-16 och framgent tills SVT korrigerar texten enligt formuleringar som målsägarna och domstolen anser ej innehåller förtal.

Här kopia på stämningsansökan under bearbetning:

Till:   Stockholms Tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm

Anmälan av Sveriges Television för förtalsbrott mot nedan angivna målsägare.

Jag ber tingsrätten notera att dokument i detta brottmål lägges ut på Twitter där målsägaren Thomas GA Jackson har drygt 4000 följare inkluderande politiker och journalister. Skäl till detta är att rättssaken torde ha allmänintresse då SVT har underrapporterat om diagnosen malingering by proxy/tvångssimulering som möjlig förklaring till epidemin av apatiska barn.

Målsägare 1: Dr Jacksons Barnefond, NORGE

Målsägare 2:   Thomas GA Jackson, svensk medborgare.  NORGE/UK

Målsägarbiträde och även målsägare är Thomas GA Jackson legitimerad läkare/specialist i vuxenpsykiatri samt juristutbildad vid Stockholms Universitet, med erfarenhet från svenska, norska och engelska domstolar inom hälsojuridik och skadeståndsrätt.

Åtalad:   Sveriges Televisions (SVT) med ansvarige utgivare för programmet Kulturnyheterna.

Aktuellt lagrum:   Anmälan om förtalsbrott enligt Sveriges Rikes Lag, Brottsbalken, Andra Avdelningen, 5 Kapitlet Om Ärekränkning:

1§   Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Yrkande:   Målsägarna yrkar att:

  1.  SVT döms för förtalsbrott
  2.  SVT ersätter Dr Jacksons Barnefond etabl. 2014 med framförhandlad ekonomisk ersättning
  3.  SVT ersätter Dr Jackson för förlorad arbetsinkomst 2012-03-26 t.o.m. 2020-01-23.
  4.  SVT betalar målsägarnas rättegångskostnader
  5.  SVT har kvar artikeln på internet men med tillägg av korrigerande text som överenskommes om.

Bakgrund till yrkandet:  SVT har till svensk allmänhet offentligt i rikstäckande media och på sin hemsida med världsvid spridning via internet och sökmotorer, t.ex. google om man söker på mitt namn, sedan 2012-03-26 t.o.m. dagens datum 2023-04-16 uttryckt och kommer framgent tills rättelse sker förmodas uttrycka rill allmänheten:

”Med referens till Jackson skrev man att en möjlig orsak till barnens apati var att de låtsades”.

Detta är ett oriktigt och kränkande påstående om en läkare som från sitt första offentliga framträdande varnat för att barnen far illa och utsättes för svår misshandel:

  1. Vid första intervjun i Svenska Dagbladet 2005-12-14 säger Jackson ”Man måste tänka på barnen de tar svår skada”.
  • 2. debattartikel som Dagens Medicin publicerade 2006-01-18 en dryg månad efter intervjun i Svenska Dagbladet förklarar Jackson övergreppet Malingering by Proxy och hänvisar till internationell vetenskaplig litteratur att barnen utsättes för svåra övergrepp. Denna artikel har rubriken: ”Ny diagnos krävs för att förstå apatiska flyktingbarn”.  I ingressen står ordagrant ”Svenska Barnläkarföreningens nuvarande hållning medför att den inte bara indirekt utan också direkt medverkar till svåra övergrepp på barnen”.
  • 3. Jackson har i sina böcker Veritofobi (2008) och Copycatbarnen (2009) tydligt förklarat hur barnen utsättes för det grova övergreppet tvångssimulering som icke har något att göra med någon form av tidsfördriv/låtsaslek som SVT säger till svenska folket i programmet och på sin hemsida.

Sammanfattningsvis formulerar SVT tre osanningar:

Första osanningen är att ”barnen låtsas”.

Andra osanningen är att formuleringen ”barnen låtsas” lägges i målsägarens mun.

SVT skapar alltså en dubbellögn genom att ljuga i formuleringen att ”barnen låtsas” och fulländar sedan lögnen genom att utan grund lägga den i målsägarens mun och därefter neka målsägaren genmäle. Detta kallas för att göra en person till ”halmgubbe/fågelskrämma”.

Tredje osanningen är att SVT formulerar ”År 2005 var läkaren Thomas Jackson expert i den socialdemokratiska regeringens utredning om barn med uppgivenhetssyndrom. Med referens till Jackson skrev man att en möjlig orsak till barnens apati var att de låtsades.”

Korrigering: Den statliga utredningen SOU 2006:49 refererar till målsägaren på en enda sida, sida 26, utredningen ordagrant

” Bland andra lanserade Thomas Jackson (2006) begreppet ”Group malingering by proxy”. Med detta begrepp ville han uppmärksamma möjligheten att föräldrar kan påverka/tvinga sina barn att hamna i ett sjukt tillstånd i syfte att uppnå direkta ekonomiska eller juridiska fördelar eller tillgodose sina egna behov av uppmärksamhet.”

Den statliga utredningen formulerar nyanserat och korrekt undertecknads åsikt att vårdnadshavare/vuxna kan påverka och tvinga barn att hamna i ett sjukt tillstånd.

Ingenstans framställs att de apatiska barnen låtsas. SVT påstår ”Med referens till Jackson skrev man att en möjlig orsak till barnens apati var att de låtsades”. SVT lägger alltså ansvaret på målsägaren för tankar som i detta sammanhang endast förekommit hos SVT-journalisterna – ej hos den statliga utredningen eller hos målsägaren.

SVT konfabulerar ihop en trippellögn.

Försvårande omständigheter föreligger då SVT under artikeln på sin hemsida skriver:

”Publicerad 26 mars 2012 kl 17:02. Hittat språk- eller faktafel i texten? Skriv och berätta. Så arbetar vi: SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.”

Undertecknad har framfört önskemål att SVT korrigerar texten men SVT har skriftligen meddelat att de ej ämnar göra det.   Allmänheten förledes alltså att tro att ”Jackson måste ha godkänt texten annars hade han väl begärt rättelse”. Jag har alltså begärt rättelse men blivit nekad.

Att offentligt till allmänheten inkluderande jurister, domare, verksamhetschefer inom SKR, läkarkollegor, sjukvårdspersonal, journalister och myndigheter påstå att en legitimerad läkare påstår att svårt traumatiserade och sjuka barn ”låtsas” trots att läkaren ifråga konsekvent hävdat motsatsen alltså att barnen utsättes för svåra övergrepp torde vara att utsätta läkaren för allmänhetens missaktning i lagens mening då läkaren utmålas offentligt som uppenbart oduglig diagnostiker och empatilös i media som har rikstäckande spridning. Noteras bör f.ö. att SVT har en enda gång under sin snart 70-åriga verksamhet tillsatt en extern utredare, Johan Åsard från TV4, för att granska ett program och medgivit att det var ensidigt. Och det var just målsägaren som var huvudpersonen som ”regerings expert” i det programmet. Så SVT har redan i stort erkänt sitt tillkortakommanden men undvikit diskutera konsekvenserna som förtalet av visselblåsare, den osakliga kritiken av socialdemokratiska regeringens utredning SOU2006:49 samt framför allt konsekvenserna i form av instigerandet av grov tvångssimuleringsmisshandel på 1000-tals apatiska barn inklusive förmodad misshandel till döds – apatiska barnet Rim i Örebro år 2010.

Magnor 2023-04-16

Thomas GA Jackson

Postboks 148

2240 Magnor

NORGE